Zvýšenie bezpečnosti v obci Prenčov

V marci 2019 sa obec Prenčov zapojila do Výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019 a podala žiadosť o poskytnutie dotácie.
Predmetom žiadosti bolo osadenie 4 ks meračov rýchlosti v obci v kritických úsekoch, pričom by mali eliminovať riziko dopravnej nehodovosti, zlepšiť dopravno-bezpečnostnú situáciu v obci a zvýšiť bezpečnosť obyvateľov obci i jej návštevníkov. Požadovaná výška dotácie bola 7 200 €.
Obcou Prenčov priečne prechádza cesta I/51, ktorá zároveň tvorí i hlavnú ulicu. Prioritou obce Prenčov je riešenie zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie v obci. V blízkosti cesty sa nachádza materská škola, komunitné centrum i samotné rodinné domy obyvateľov obce.
Pôsobnosť projektu je najmä miestna, no vzhľadom na to, že ide o cestu I. triedy i regionálnu.

Projekt prešiel posudzovaním a bol vyhodnotený ako úspešný. Nasledovalo zazmluvnenie finančných prostriedkov. V mesiaci október 2019 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality – projekt “Zvýšenie bezpečnosti v obci Prenčov”. Výška poskytnutej dotácie, ktorá predstavuje 80% z celkových výdavkov projektu bola 5 000,00 €. Zvyšných 20% v sume 1 249,60 € uhradí obec Prenčov z vlastných zdrojov.

V mesiaci november 2019 sa uskutočnilo aj verejné obstarávanie na dodávateľa tovaru – zákazna s nízkou hodnotou formou prieskumu trhu so zaslaním výzvy na predloženie ponuky. Víťazom prieskumu bola firma EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o. Bratislava, s ktorou bola uzatvorená Zmluva na dodanie tovaru č. 1/2019. Na jej základe sa dňa 20. decembra 2019 uskutočnilo dodanie a namontovanie 3 ks meračov rýchlosti v obci Prenčov.

“Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality”