Zmluvy 2021

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári a úhrade príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (MARGARÉTKA)
Dodatok č. 1 Zmluva o dielo č. 1/2020 (Rekonbau s.r.o.)
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2021 č. 1602/2021-M_ODFSS (Senior Park)
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-P780-512-001-002 (Senior Park prístavba)
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke (ESO)
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 26/2a/2013 (LIFT SERVIS Levice s.r.o.)
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Prenčov v roku 2021 č. 1/2021 (OFK ŠTART Prenčov)
Dodatok č. 5 – Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2017 (Weber Zdenko)
Zmluva č. 321 0747 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-P780-512-001-002 (Senior park Prenčov – prístavba)
Dodatok č. 1 – D01_SEP-IMRK2-2017-001286 (projekt “Zberný dvor”)
Zmluva č. 301/2021/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2021 (PDH 2021)
Zmluva č. 1171/2021/OSSZ o poskytnutí finančného príspevku (Letná škola)
Zmluva o bežnom účte – Prima banka Slovensko a.s.
Zmluva č. 861/2021/ODDDO o poskytnutí finančnej Dotácie na rok 2021 (denný tábor)
Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky č. 1/2021
Zmluva o dielo č. 210621 – GARANT MARTIN spol. s r.o.
Zmluva o reklame (COOP JEDNOTA ŽARNOVICA s.d.)
Dohoda č. 21/27/054/69 (dobrovoľnícka služba)
Dohoda č. 21/27/054/91 (podpora zamestnanosti)