zmluvy 2013

Zmluvy 2013
Zmluvy, ktoré uzatvorila obec Prenčov v roku 2013
pdf Zmluva o poskytnutí NFP č. KaHR-22VS-1001/0312/144
pdf Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o NFP
pdf Predmet podpory NFP
pdf Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o NFP
pdf Hlásenie o začatí realizácie projektu
pdf Podpisový vzor k zmluve o NFP
pdf Rozpočet projektu
pdf Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie č. ZM2001459 s RTVS
pdf Kúpna zmluva Mivasoft č.1/2013
pdf Dodatok č. 1 k Dohode č. 3/XX/2012/§54
pdf Dohoda o poskytnutí príspevku na dobrovoľnícku službu č. 7/§52a/2013/NP V-2
pdf Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 1.11.2002
pdf Dodatok č. 2 OP Vzdelávanie
pdf Zmluva s Min. práce, soc. vecí a rodiny č. 1733/2013-M_ORF – Senior Park Prenčov
pdf Záložná zmluva s MDVaRR SR č. 0012-PRB/2011/Z
pdf Dohoda s ÚPSVaR BS č. 33/§52a/2013/NP V-2 – dobrovoľnícka služba
pdf Dohoda s ÚPSVaR BS č. 33/§51/2013 – absolventská prax
pdf Dohoda s ÚPSVaR BS č. 37/§51/2013 – absolventská prax
pdf Zmluva o dielo – Technické služby m.p. Banská Štiavnica
pdf Dohoda č. 2/§50j/2013/R o poskytnutí príspevku na podporu zametnanosti a realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
pdf Kúpna zmluva č. 4/1803/HBH/2012 uzatvorená so SR – Slovenská správa ciest
pdf Zmluva o účinkovaní s FS MOSTÁR
pdf Zmluva o zverení majetku – ZŠ s MŠ Prencov (OP Vzdelávanie)
pdf Zmluva o zverení majetku – ZŠ s MŠ Sv. Anton (OP Vzdelávanie)
pdf Dodatok k zmluve o zvereni majetku – ZŠ s MŠ Prencov( OP Vzdelávanie)
pdf Zmluva o dielo – Zinger spol. s r.o.
pdf Dohoda o spolupraci
pdf Dohoda o účasti na školení
pdf Zmluvy o združenej dodávke elektriny so SSE, a. s.
pdf Zmluva č. 423/2013/UDP o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2013 – BBSK
pdf Servisná zmluva výťahov – Zmluva o dielo č. 262a2013 s Anton Bielik – LIFT SERVIS
pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 22/11/2010/PS – Combin Banská Štiavnica, s.r.o.
pdf Zmluva o poskytovaní služieb OPV – EduCom
pdf Dohoda
pdf Zmluva o poskytnutí služieb pre OP Vzdelávanie
pdf Dohoda o poskytnutí dotácie (finančných prostriedkov) – Mesto Banská Štiavnica
pdf Dohoda č. 4/§50j/NS 2013 s Úradom práce, sociálnych vecí a rodina Banská Štiavnica
pdf Dodatok č. 1 ArtKruh – OP Vzdelávanie
pdf Dodatok č. 1 EduCom – OP Vzdelávanie
pdf Nájomná zmluva – Euro Agri International spol. s r. o.
pdf ZMLUVA o dielo 2/2013 s Mikroregión Južné Sitno
pdf Zmluva o prenájme učebných priestorov – VOKA
pdf Zmluva o výpožičke
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o refundácii
pdf Dohoda o poskytnutí dotácie
pdf Zmluva o prenájme učebných priestorov – ART KRUH
pdf Zmluva o poskytnutí NFP č. Z2212012017301
pdf Dohoda č. 39/§52a/2013/NP VAOTP – 3 s UPSVaR Banská Štiavnica
pdf Dodatok č. DOD/01 – 2013/099/2012-IZ-5.0/V k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach
pdf Dohoda č. 20/§51/2013 – absolventská prax
pdf Zmluva o poskytovaní služieb
pdf Dodatok č. 1 k Zmluva číslo 2/2011 o prenájme objektu č.p 39
pdf Dohoda o poskytnutí dotácie (finančných prostriedkov)
pdf Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šactva
pdf Zmluva o prenájem objektu č. p. 39 č. 2/2013
pdf Mandátna zmluva č. 7/2013
pdf Zmluva o poskytnutí NFP č. 090/2013-IZ-5.0/V
pdf Zmluva o realizácii elektronických aukcií – Lazar Conzulting, s.r.o.
pdf Komisionárska zmluva – stravné lístky Le Cheque Dejeuner s.r.o.