Zmluvy – rok 2020

 Zmluva o spolupráci NP BOKKÚ č. N20200107012 – Komunitné centrum (pracovníci)
 Zmluva o dielo – Novoročný koncert 2020
 Hromadná licenčná zmluva č. VP-19-05062-002 (Novoročný koncert 2020)
 Dohoda č. 20/27/054/7 – Praxou k zamestnaniu 2
 Dohoda č. 20/27/054/13 – Pomôž svojej obci
  Zmluva o spolupráci č. N20200129018 (Terénna sociálna práca)
  Kúpna zmluva č. 06/2020 (KSR – Kameňolomy SR s.r.o. – Lom Tepličky)
  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 1424/2020-M_ODFSS (Senior Park)
  Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas trvania projektu (Pomôž svojej obci)
 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Prenčov v roku 2020 č. 1/2020 (OFK ŠTART Prenčov)
Zmluva o dielo – projekt “Pozvánka na svadobné veselie”
Zmluva o dielo – projekt “Pozvánka na svadobné veselie”
  Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti zo dňa 11. marca 2020
   Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR č. 320 1014
  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 0160/19 na zber, prepravu a zneškodňovanie odpodov z 23.01.2019
    Zmluva na dodanie tovaru č. 1/2020 SLOVFLÓRA s.r.o. (rastlinný materiál)
   Zmluva o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2020-000417-00
   Dohoda o spolupráci č. Z-D-2020-000418-00
  Zmluva o dielo č. 1/2020 (REKONBAU s.r.o. Banská Štiavnica)
    Zmluva o dielo – projetk “Pozvánka na svadobné veselie”
   Zmluva o úvere č. 08/008/20 (Municipálny úver – Univerzál)
   Rámcová zmluva č. 2007023026 o zbere a preprave odpadov za účelom ich zneškodnenia alebo zhodnotenia
   Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby č. 202007079
   Dohoda č. 20/27/054/128 projekt “Praxou k zamestnaniu 2” na 9 mesiacov
  Zmluva o poskytovaní služieb č. 30152020 – zber a zneškodňovanie ZKO
  Zmluva o dielo (oprava systému bytových domácich telefónov a bleskozvod na OcÚ)
  Zmluva o návratnej finančnej výpomoci č. 2020/128/1339
Zmluva č. 106/POD-602/20 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
v rámci Programu obnovy dediny
  Dodatok č. 3 Zmluva o poskytnutí NFP č. D03_SEP-IMRK2-2017-000575 (Materská škola)