Zmluvy – rok 2020

 Zmluva o spolupráci NP BOKKÚ č. N20200107012 – Komunitné centrum (pracovníci)
 Zmluva o dielo – Novoročný koncert 2020
 Hromadná licenčná zmluva č. VP-19-05062-002 (Novoročný koncert 2020)
 Dohoda č. 20/27/054/7 – Praxou k zamestnaniu 2
 Dohoda č. 20/27/054/13 – Pomôž svojej obci
  Zmluva o spolupráci č. N20200129018 (Terénna sociálna práca)
  Kúpna zmluva č. 06/2020 (KSR – Kameňolomy SR s.r.o. – Lom Tepličky)
  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 1424/2020-M_ODFSS (Senior Park)
  Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas trvania projektu (Pomôž svojej obci)
 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Prenčov v roku 2020 č. 1/2020 (OFK ŠTART Prenčov)
Zmluva o dielo – projekt “Pozvánka na svadobné veselie”
Zmluva o dielo – projekt “Pozvánka na svadobné veselie”
  Zmluva o dielo – projetk “Pozvánka na svadobné veselie”
  Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti zo dňa 11. marca 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR č. 320 1014
   Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 0160/19 na zber, prepravu a zneškodňovanie odpodov z 23.01.2019
   Zmluva na dodanie tovaru č. 1/2020 SLOVFLÓRA s.r.o. (rastlinný materiál)
   Zmluva o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2020-000417-00
  Dohoda o spolupráci č. Z-D-2020-000418-00
  Zmluva o dielo č. 1/2020 (REKONBAU s.r.o. Banská Štiavnica)
  Zmluva o dielo č. 1/2020 (REKONBAU s.r.o. Banská Štiavnica)
Zmluva o dielo – projekt “Pozvánka na svadobné veselie”
  Zmluva o úvere č. 08/008/20 (Municipálny úver – Univerzál)
   Rámcová zmluva č. 2007023026 o zbere a preprave odpadov za účelom ich zneškodnenia alebo zhodnotenia
  Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby č. 202007079
  Dohoda č. 20/27/054/128 projekt “Praxou k zamestnaniu 2” na 9 mesiacov
  Zmluva o poskytovaní služieb č. 30152020 – zber a zneškodňovanie ZKO
Zmluva o dielo (oprava systému bytových domácich telefónov a bleskozvod na OcÚ)
  Zmluva o návratnej finančnej výpomoci č. 2020/128/1339
   Zmluva č. 106/POD-602/20 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
v rámci Programu obnovy dediny
  Dodatok č. 3 Zmluva o poskytnutí NFP č. D03_SEP-IMRK2-2017-000575 (Materská škola)
  Dohoda č. 20/27/54X/42 (ÚPSVR SR Banská Štiavnica)
  Dohoda o poskytnutí dotácie na rok 2020 (eMKLub Kremnica)
Dohoda o poskytnutí dotácie na rok 2020 (Rímskokatolícka cirkev B. Bystrica)
  Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe pre účastníkov kurzu č. OK16102020
  Zmlulva o nájme pozemkov č. 4177/2021 (RD SITNO Prenčov a.s.)
  Dohoda č. 20/27/010/59 o pomoci v hmotnej núdzi (§10)
  Dohoda č. 20/27/054/290 (dobrovoľnícka služba)
  Dohoda č. 20/27/012/46 (§12 – MOS)
  Dodatok č. 2 – Zmluva o prepravnej službe
  Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu “Pracuj, zmeň svoj život” – Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ
  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.146/2020 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
  Licenčná zmluva
Zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb
Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov
Zmluva o výpožičke (tablet a SIM karta – SODB 2021)
Dodatok č. N20200107012D01 (KC)
Rámcová zmluva o poskytovaní monitorovacích služieb č. BB003/021/2020