Zmluvy 2018

 

Zmluvy – rok 2018
Zmluvy, ktoré naša obec uzavrela v roku 2018
pdf   Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018 – OFK ŠTART Prenčov
pdf   Zmluva Macková Lívia – Zmluva o prenájme objektu č.p. 39 – č. 1/2018
pdf   Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 29. 05. 2015 (SMS-info)
pdf   Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti
pdf   Zmluva o prenájme ZBB18000067
pdf  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2018
pdf  Allianz Slovenská poisťovňa – Poistenie vozidiel MOJE AUTO (traktor) – 1. časť

Allianz Slovenská poisťovňa – Poistenie vozidiel MOJE AUTO (traktor) – 2. časť

pdf  Allianz Slovenská poisťovňa – Poistenie (štiepkovač a príslušenstvo k traktoru) – 1. časť

Allianz Slovenská poisťovňa – Poistenie (štiepkovač a príslušenstvo k traktoru) – 2. časť

Poistná zmluva č. 511 083 375 – Príloha č. 4 (oprava)

pdf   ZMLUVA o prepravnej službe – poskytovateľ S. O. V. I.  n.o.
pdf   Dohoda č. 18-27-52A-34 – dobrovoľnícka služba
pdf     D02_SEP-IMRK2-2017-000575 – text (Materská škola – zobytnenie podkrovia)
pdf    ZMLUVA O DIELO č. 1-2018 Zberný dvor Prenčov

ZBERNÝ DVOR_Prenčov – položkovitý rozpočet

pdf   Zmluva o dielo č. 2-2018 – Rekonštrukcia MI v obci Prenčov 

Dodatok č. 1 – Zmluva o dielo č. 2-2018

pdf   ZMLUVA NA DODANIE TOVARU č. 1-2018 -projekt s názvom: „Lipová alej a záhony ruží“
pdf  Súhrnný návrh poistnej zmluvy (PP01) – zmena PZ č. 511083375 (pripoistenie MŠ)
pdf  Kúpna zmluva – Praga PV3S
pdf  Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti
pdf  Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti
pdf  Zmluva o adítorskej činnosti
pdf  Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti
pdf  Zmluva č. 121-2018-ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018 – PDH 2018
pdf  Dodatok č. N20160225006D02 (KC) – Komunitné centrum
pdf   Kúpna zmluva č. 18-2018 – KSR Kameňolomy SR s.r.o. Zvolen – materiál na rok 2018
pdf  Zmluva č. 98-POD-602-18 – Slovenská agentúra životného prostredia
pdf   zmluva o dielo – veselé zvieratká, ihrisko pre najmenších  NAJKRAJŠIE IHRISKÁ s.r.o. Budča
pdf  Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č. 797/2018 – Úrad vlády SR 

(detské ihrisko “Veselé zvieratká – ihrisko pre najmenších)

pdf  Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002451 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo PHZ-OPK1-2018-002451 – Ministerstvo vnútra SR (Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice)
pdf   Zmluva č. 13/BB/2018 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo ŠR – 2018/007637-109 (projekt Prevencia kriminality)
pdf  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve – k.ú. Prenčov, LV č. 547, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Prenčov – potok Štiavnica, protipovodňová ochrana – č. 1618/2018-BB
pdf  Dodatok č. 12 – Zmluva o zriadení spoločného úradu
pdf   Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby č. ZO-2018A11254-1
pdf  Dohoda o poskytnutí dotácie (finančných prostridkov) – Obec Štiavnické Bane
pdf  Dohoda č. 18/27/054/152 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac… “Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)”