Zmluvy 2017

 

Zmluvy – rok 2017
Zmluvy, ktoré naša obec uzavrela v roku 2017
pdf   Zmluva o poskytnutí odbornej, metodickej a technickej pommoci pri zabezpečovaní vo
pdf   Slovgram č. 1710168
pdf   DOHODA č. 17-27-50J-14-NS
pdf   Zmluva o dielo – výrub drevín – Zbyňovec Igor
pdf  Zmluva o poskytnutí NFP na projekt “Materská škola – zobytnenie podkrovia” (CRZ)
pdf   Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti
pdf   Dohoda č. 17-27-012-13 UPSVAR BS – MOS pre obec
pdf   Zmluva o dielo č. 1700523 – HYDROTEAM spol. s r.o.
pdf   Zmluva č. 37486 – dotácia DPO
pdf   Zmluva č. 93-2017-ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017 – BBSK
pdf   Dohoda č. 17-27-052-54 – UPSVAR BS – aktivačná činnosť
pdf   Zmluva o dielo č. 1-2017 – Ľubomír Dado, Materská škola

Ocenený výkaz výmer

Projektová dokumentácia

pdf   Dohoda č. 17-27-051-50 absolventská prax
pdf   Zmluva č. BS1-OPPnKŤZPaPČ-BEZ-2017-64-52 o poskytnutí schodolezu do užívania
pdf   Zmluva o reklame – COOP Jednota Žarnovica
pdf   Dohoda č. 17-27-50J-53-NS o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
pdf   Kúpna zmluva o predaji motorového vozidla – BB RENT s.r.o.
pdf    Dohoda o spolupráci
pdf   Zmluva o vzájomnej spolupráci – Región Banská Štiavnica
pdf   Poistná zmluva – Materská škola č. 9870086178
pdf   Zmluva o poskytnutí NFP – Systém separácie zložiek komunálnych odpadov v obci Prenčov č. ZM_SEP-IMRK2-2017-001286
pdf   Dohoda č. 17-27-50J-62-NS – podpora zamestnanosti
pdf   Zmluva o dielo BANGO
pdf   Zmluva o dodávke tovaru č. 1-2017 interiérové vybavenie MŠ
pdf   Zmluva č. Z201766512_Z – AGROBON Zvolen, spol. s r.o.
pdf   Dodatok č. 11 k zmluve o zriadení spoločného úradu
pdf   Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve ochrana pred požiarmi
pdf   Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu – SFZ
pdf   Zmluva o postúpení práva a povinností vyplývajúcich z územného rozhodnutia č. 202-2015 – SVP š.p.
pdf   Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5_2004 – text
pdf  Zmluva o nájme nebytových priestorov – Zlatá cesta – Dodatok č. 2
pdf  Zmluva o nájme nebytových priestorov – turský – weber – Cukráreň
pdf
pdf