Zápis detí do materskej školy

Zápis detí do materskej školy v Prenčove sa uskutoční v termíne od 10. mája 2021 do 20. mája 2021.

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spravidla od 3 do 6 rokov veku.

Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára, kde sa uvedie okrem iného aj údaj o povinnom očkovaní.

PODMIENKY PRIJATIA:
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:
a) ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31. augusta, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
b) ktoré bude pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania
c) žijúce v mieste príslušného obvodu
d) ktoré dovŕšilo 3 roky veku 30. 08. 2021


PRIJÍMACÍ POSTUP:
– tlačivo Žiadosti o prijatie do MŠ si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole
– vyplnenú žiadosť je potrebné doručiť poštou alebo osobne do MŠ najneskôr do 20. 05. 2021