Vybudovanie multifunkčného komunitného centra v obci Prenčov

logo_sk_200               rop             o_flaga_ue-unia_europejska_efrr_centralnie_sk

Názov projektu: Vybudovanie multifunkčného komunitného centra v obci Prenčov

Kód ITMS : 22120120173
Miesto realizácie projektu : Prenčov

Na základe zmluvy: Z 2212012017301

 

Poskytovateľ:  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Operačný program : Regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom : Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os : 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Opatrenie : 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Termín  ukončenia realizácie aktivít Projektu  30.06.2015.

Maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít
Projektu predstavuje 270 000,00 EUR Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky 256 500,00 EUR , čo predstavuje
95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu.

Ciele projektu :

Zlepšenie podmienok pre poskytovanie komunitných a verejnoprospešných
služieb pre MRK, vybudovaním a prevádzkou komunitného centra v obci Prenčov

Vybudovať priestorové ,materiálové a kapacitné zabezpečenie KC s maximálnymi
nárokmi na priestory, systematizovať prácu špecializovaných oddelení KC

Zabezpečiť realizáciu projektových aktivít, proces VO, zúčtovania oprávnených
výdavkov, spracovanie monitorovacích správ, prevádzky KC

 

Realizácia projektu prebieha

dodávateľom a víťazným uchádzačom na stavebné práce je HOLLSTAV s.r.o.

interiérové vybavenie  dodá Nábytok Mudrák s.r.o.

kuchynské vybavenie dodá TELESYS Slovakia s.r.o.

výpočtovú techniku a príslušenstvo dodá GIMEX Slovakia s.r.o.

elektrospotrebiče  dodá ElektroMT