Verejný vodovod

vodovod 1

Vodovod celkové náklady 8 000 000, – Sk

Dotácia 1 000 000, Sk Ministerstvo ŽP, spoluúčasť obce 400 000, -Sk

Výstavbu vodovodu začala naša obec realizovať v roku 1995 na základe Zmluvy o dielo so spoločnosťou COMBIN Banská Štiavnica, s. r. o., Kysihýbelská 29, Banská Štiavnica.

V rámci tohto projektu sa v obci vytvorila vodovodná sieť s jedným vodojemom. Súčasťou stavby sú samozrejme aj rôzne úpravy a spevňovania, oplotenia, prívodné a zásobné potrubia.

Povolenie na odber podzemných vôd pre našu obec vydal Obvodný úrad ŽP v Žiari nad Hronom dňa 3. 10. 2006. Naša obec má povolený odber podzemných vôd z prameňa s názvom “Na poliach” v KU našej obce. Nachádza sa asi 2800 m severozápadne od obce. Ide o nepravý sutinový prameň.

Voda je z hľadiska zloženia nízko mineralizovaná, pomerne veľmi mäkká, z hľadiska pH je slabo kyslá.

Vodojem je vybudovaný ako jednokomorový, prefabrikovaný, osadený čiastočne vo výkope a čiastočne v násype. Objem nádrže je 100 m3 s mnohouholníkovým pôdorysom.
Celá vodovodná sieť v našej obci je gravitačná.

Hygienické zabezpečenie pitnej vody sa zabezpečuje dávkovaním chlórnanu sodného.

Na trase vodovodného potrubia sú umiestené hydranty, ktoré slúžia na protipožiarne účely, ako vzdušník, resp. kalník a uzatváracie šupátka.