Úradná tabuľa

Obec Prenčov zverejnila verejnú vyhlášku – Rozhodnutie : povolenie zmeny stavby “Svätý Anton – chodník”, nájdete ju tu:

Obec Prenčov obdržala na zverejnenie oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Žiar nad Hronom ohľadom Afrického moru ošípaných, ktorý nájdete tu: OZNAM

Obec Prenčov obdržala od Okresného úradu Prievidza na zverejnenie verejnú vyhlášku, ktorú zverejnila aj na svojej úradnej tabuli dňa 10. 12. 2019 a zvesená bude dňa 30. 12. 2019: