Úradná tabuľa

Obec Prenčov vyhlásila výberové konanie na pracovnú pozíciu riaditeľ Základnej školy s materskou školou Prenčov, viac podrobností sa dozviete TU

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom zverejnila zákonné povinnosti chovateľov hospodárskych zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2021, podrobnosti nájdete v priloženom dokumente : TU zároveň sú zverejnené aj na úradnej tabuli pri obecnom úrade.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Prenčov sa uskutoční v stredu, 28. apríla 2021 o 18.00 hod. v kancelárii starostky obce, viac informácií nájdete v priloženej pozvánke TU.

O Z N A M
Obecný úrad je až do odvolania pre verejnosť zatvorený z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie.

V prípade nevyhnutnej potreby nás môžete kontaktovať telefonicky.
MGR. ALENA CIGLANOVÁ      0903 482 205
MGR. DOMINIKA EČEKOVÁ   0911 482 204
ANNA  KRIEGEROVÁ               0911 956 491
LÝDIA  LELEKOVÁ                  0911 482 205

PRENCOV@PRENCOV.SK

Obec Prenčov zverejnila oznam o vyhlásenom výberovom konaní na pracovnú pozíciu TERÉNNY SOCIÁLNY PRACOVNÍK, viac informácií nájdete v prílohe: TU

Na pošte boli uložené zásielky, viac informácií nájdete tu: OZNÁMENIE O ULOŽENÍ

Obec Prenčov bola doručená na zverejnenie verejná vyhláška – vyzýva vlastníkov (správcov, nájomcov) nehnuteľostí, na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov (viď VV), zverejnená dňa 20.01.2021 a dátum zvesenia bude po 30 dňoch, t.j. 19. 02. 2021:
Výzva – verejná vyhláška

Obec Prenčov zverejnila Oznámenie o majektových pomeroch verejného funkcionára – starostka obce, Mgr. Alena Ciglanová

Obec Prenčov obdržala na zverejnenie oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Žiar nad Hronom ohľadom Afrického moru ošípaných, ktorý nájdete tu: OZNAM