Úradná tabuľaVýrub drevín – oznámenie o začatí konania – k. ú. Prenčov 14. 10. 2021

Na základe žiadosti fyzickej osoby, doručenej dňa 13. 10. 2021 a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu  na výrub  

2 ks Smrek s obvodom kmeňa 86 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou,
odôvodnenie žiadosti: negatívny vplyv koreňového systému na stavbu

rastúce na parcele č. EKN 101, k.ú. Prenčov, v intraviláne, druh pozemku záhrada,  vo vlastníctve inej osoby, ktorá dala písomný súhlas s výrubom.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na obecnom úrade v Prenčove, v budove obecného úradu Prenčov 300, 969 73 Prenčov.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa zverejňuje táto informácia o začatí správneho konania na internetovej stránke (www.prencov.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia informácie (14.10.2021) na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Obec Prenčov, Prenčov 300, 969 73 Prenčov alebo elektronicky na adresu ecekova.ocu@prencov.skVýrub drevín – oznámenie o začatí konania – k. ú. Prenčov 08. 10. 2021

Na základe žiadosti fyzickej osoby, doručenej dňa 06. 10. 2021 a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu  na výrub  

2 ks Breza  s obvodom kmeňa 95 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou,
odôvodnenie žiadosti:  zlý zdravotný stav dreviny

2 ks Smrek s obvodom kmeňa 85 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou,
odôvodnenie žiadosti: negatívny vplyv koreňového systému na stavbu

rastúce na parcele č. EKN 2411/1 k.ú. Prenčov, v intraviláne, druh pozemku orná pôda,  vo vlastníctve iných osôb, ktoré dali písomný súhlas s výrubom.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na obecnom úrade v Prenčove, v budove obecného úradu Prenčov 300, 969 73 Prenčov.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa zverejňuje táto informácia o začatí správneho konania na internetovej stránke (www.prencov.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia informácie (08.10.2021) na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Obec Prenčov, Prenčov 300, 969 73 Prenčov alebo elektronicky na adresu ecekova.ocu@prencov.sk

Oznámenie o dražbe č. 054/2021

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. Bratislava oznámila dražbu nehnuteľností v k.ú. Prenčov, vedených na LV č. 906 a to konkrétne:
rodinný dom súp. číslo 71
rodinný dom súp. číslo 72
hosp. budova súp. číslo 329
pivnica súp. číslo 330
pozemky parc. číslo CKN 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 19

Miesto dražby: Kongresová sála I. na prízemí hotela DIXON Resort Congress Hotel & Aqualand na Švermovej ul. č. 32 v Banskej Bystrici
Dátum: 05. 11. 2021
Čas otvorenia dražby: 15:15 hod.
Čas otvorenia dražby pre účastníkov: 14:45 hod.
Čas otvorenia dražby pre verejnosť: 15:05 hod.
Podmienka vstupu pre verejnosť je vstupné vo výške 3,30 €/1 osoba

Cena predmetu dražby: 160 000 EUR
Najnižšie podanie : 160 000 EUR
Minimálne prihodenie: 200 EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 15 000 EUR.

Viac informácií v kancelárii Obecného úradu v pracovných dňoch (pondelok – piatok) v čase od 7.30 hod. do 12.00 hod. a 12.30 hod. do 14.30 hod.

Oznámenie o dražbe zverejnené dňa 01. 10. 2021
Termín zvesenia 18. 10. 2021

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Prenčov sa uskutoční V STREDU, 29. septembra 2021 o 18.00 hod. v kancelárii starostky obce, viac informácií nájdete v priloženej pozvánke TU.

Obec Prenčov zverejňuje formou verejnej vyhlášky Oznámenie o strategickom dokumente “Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2022-2031” TU

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom zverejnila zákonné povinnosti chovateľov hospodárskych zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2021, podrobnosti nájdete v priloženom dokumente : TU zároveň sú zverejnené aj na úradnej tabuli pri obecnom úrade.

Na pošte boli uložené zásielky, viac informácií nájdete tu: OZNÁMENIE O ULOŽENÍ

Obec Prenčov zverejnila Oznámenie o majektových pomeroch verejného funkcionára – starostka obce, Mgr. Alena Ciglanová

Obec Prenčov obdržala na zverejnenie oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Žiar nad Hronom ohľadom Afrického moru ošípaných, ktorý nájdete tu: OZNAM