Úradná tabuľa

Obec Prenčov dnes – 04. 08. 2023 vyhlásila verejnú ponuku na priamy prenájom priestorov vo svojom majetku – priestory v Kultúrnom dome.
Ponuky je možné doručiť do 23. 08. 2023 do 15.00 hod.
Podmienky prenájmu, minimálna výška nájmu a náležitosti ponuky, ako aj všetky ostatné informácie nájdete vo zverejnenej výzve po kliknutí na VÝZVA.

Obec Prenčov dňa 03. 08. 2023 zverejnila na svojej úradnej tabuli Verejnú vyhlášku – odvolanie proti rozhodnutiu o stavebnej uzávere – oznámenie a odstúpenie spisu druhostupňovému orgánu. Zverejnený dokument nájdete po kliknutí na ODSTÚPENIE.
Dátum zverejnenia na úradnej tabuli je 03.08.2023
Dátum zvesenia z úradnej tabule bude 18.08.2023

Obec Prenčov zverejňuje (26.05.2023) návrh Záverečného účtu obce Prenčov za rok 2022, ako aj skutočné čerpanie rozpočtu za rok 2022 (príjmy a výdavky) obce Prenčov a jej rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, nájdete ich zverejnené nižšie:

Záverečný účet obce Prenčov za rok 2022 – návrh
Čerpanie príjmy 2022
Čerpanie výdavky 2022
Čerpanie ZŠsMŠ 2022
Sumarizácia

Obec Prenčov zverejňuje (28. 11. 2022) návrhy Všeobecne záväzných nariadení, rozpočtu Obce ako aj rozpočtu Základnej školy s materskou školou Prenčov, všetky tieto dokumenty budú predmetom schvaľovania na decembrovom obecnom zastupiteľstve a nájdete ich k nahliadnutiu tu:
Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti…
Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi …
Návrh VZN o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach
Návrh VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb… + cenník (príloha č. 1)
Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školských zariadení …
Návrh rozpočtu obce Prenčov – príjmy
Návrh rozpočtu obce Prenčov – výdavky
Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Prenčov
Sumarizácia

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí územného konania č. OCU-S2023/00008 navrhovateľa Obec Svätý Anton bolo dňa 17.01.2023 zverejnené na CUET, ako aj úradných tabuliach obcí Prenčov a Svätý Anton. Termín do kedy bude dokument zverejnený je 01.02.2023. Termín zverejnenia bol predĺžený do 10.02.2023

Obec Prenčov ako príslušný stavebný úrad zverejňuje verejnú vyhlášku – Upovedomenie o podaných námietkach v územnom konaní stavebnej uzávery Sv. Anton, dokument je zverejnený aj na úradnej tabuli pri obecnom úrade Prenčov, na úradnej tabuli obce Svätý Anton aj na CUET

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

dátum zverejnenia: 09. 03. 2023
dátum zvesenia: 31. 03. 2023

Všetky bližšie informácie nájdete po kliknutí na obrázok

ZÁPIS OPRÁVNENÝCH VOLIČOV DO ŠPECIÁLNYCH ZOZNAMOV

Ide o voličov, ktorí majú nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 alebo osoby, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti.
Žiadosť sa podáva iba telefonicky do 20. januára 2023 najneskôr do 12.00 hod. u zapisovateľky Mgr. Adriana Melicherčíková, tel. kontakt je 0918 849 380

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom dňa 14. 03. 2022 vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v trvaní od 15. marca 2022 do odvolania. Bližšie informácie nájdete na úradnej tabuli pri Obecnom úrade alebo v priloženom VYHLÁSENÍ

Obec Prenčov zverejnila dňa 21. 02. 2022 oznámenie o vyhlásení výberového konania na pracovnú pozíciu TERÉNNY SOCIÁLNY PRACOVNÍK
Všetky podrobnosti nájdete v priloženom OZNÁMENÍ
Oznámenie bolo zverejnené aj v listinnej podobe na úradnej tabuli pri Obecnom úrade, na úradnej tabuli Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, ako aj na CUET.

Obec Prenčov zverejnila zámer predaja pozemku – ZÁMER

Obec Prenčov zverejnila verejnú vyhlášku Okresného úradu Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie prostredníctvom úradnej tabule pri Obecnom úrade aj na webovom sídle a nájdete ju TU

Dátum vyvesenia: 10. 02. 2022
Dátum zvesenia bude 25. 02. 2022

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom zverejnila zákonné povinnosti chovateľov hospodárskych zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2021, podrobnosti nájdete v priloženom dokumente : TU zároveň sú zverejnené aj na úradnej tabuli pri obecnom úrade.

Obec Prenčov zverejnila Oznámenie o majektových pomeroch verejného funkcionára – starostka obce, Mgr. Alena Ciglanová

Obec Prenčov obdržala na zverejnenie oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Žiar nad Hronom ohľadom Afrického moru ošípaných, ktorý nájdete tu: OZNAM