Úradná tabuľa

Obec Prenčov obdržala dňa 24. septemba 2020 na zverejnenie nasledovné verejné vyhlášky, ktoré zverejnila aj v listinnej forme na úradnej tabuli pri budove OcÚ
Verejná vyhláška Okresného úradu B. Štiavnica, katastrálny odbor
Verejná vyhláška Okresného úradu B. Štiavnica, OSŽP
Dátum vyvesenia: 24. 09. 2020
Dátum zvesenia: 10. 10. 2020

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v obci Prenčov sa uskutoční v stredu, 26. augusta 2020, viac informácií sa dozviete z priloženej pozvánky: POZVÁNKA
Zároveň zverejňuje nasledovné návrhy dokumentov:
Návrh VZN – trhový poriadok
Komunitný plán Prenčov – dodatok č. 1

Obec Prenčov zverejnila Oznámenie o majektových pomeroch verejného funkcionára – starostka obce, Mgr. Alena Ciglanová

Obec Prenčov obdržala na zverejnenie oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Žiar nad Hronom ohľadom Afrického moru ošípaných, ktorý nájdete tu: OZNAM