Úradná tabuľa

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Prenčov sa uskutoční V UTOROK, 29. júna 2021 o 18.00 hod. v kancelárii starostky obce, viac informácií nájdete v priloženej pozvánke TU.
Je to zmena oproti pôvodnému termínu, ktorý bol stanovený na stredu (ako sa uvádza v pozvánke).

Obec Prenčov zverejňuje formou verejnej vyhlášky Oznámenie o strategickom dokumente “Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2022-2031” TU

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom zverejnila zákonné povinnosti chovateľov hospodárskych zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2021, podrobnosti nájdete v priloženom dokumente : TU zároveň sú zverejnené aj na úradnej tabuli pri obecnom úrade.

Na pošte boli uložené zásielky, viac informácií nájdete tu: OZNÁMENIE O ULOŽENÍ

Obec Prenčov bola doručená na zverejnenie verejná vyhláška – vyzýva vlastníkov (správcov, nájomcov) nehnuteľostí, na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov (viď VV), zverejnená dňa 20.01.2021 a dátum zvesenia bude po 30 dňoch, t.j. 19. 02. 2021:
Výzva – verejná vyhláška

Obec Prenčov zverejnila Oznámenie o majektových pomeroch verejného funkcionára – starostka obce, Mgr. Alena Ciglanová

Obec Prenčov obdržala na zverejnenie oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Žiar nad Hronom ohľadom Afrického moru ošípaných, ktorý nájdete tu: OZNAM