Systém separácie zložiek komunálnych odpadov v obci Prenčov

              

     Projektový zámer “Systém separácie zložiek komunálnych odpadov v obci Prenčov” schválilo Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 23. marca 2017.

     Projektový zámer je v súlade s rozvojovými dokumentami obce Prenčov – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a Územným plánom.

   Výzva s kódom OPLZ-PO6-SC611-2017-1 bola vyhlásená 27. februára 2017. Obec podala Žiadosť o nenávratný finančný príspevok do 1. hodnotiaceho kola výzvy, ktorého termín uzávierky bol 28. marca 2017. Projekt bol úspešne schválený. 

     Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo dňa 14. júna 2017 vmaximálnej výške nenávratného príspevku 178 981,56 €, pričom oprávnené výdavky pre projekt sú vo výške 188 401,64 €.

Identifikácia projektu:

Názov:                                          Systém separácie zložiek komunál. odpadov v obci Prenčov

ITMS kód:                                    312061G065

Miesto realizácie:                     obec Prenčov

Výzva – kód:                               OPLZ-PO6-SC611-2017-1

Operačný program:                 Ľudské zdroje

Spolufinancované fondom:   Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ – Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Zmluva o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2017-001286

     Celková výška oprávnených výdavkov na aktivitu – Vzbudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu je 188 401,64 €, z toho je 102 000,00 € na stavbu, 20 340,00 € na nákup motorového štiepkovača, 59 560,80 € na nákup traktora s príslušenstvom – čelný nakladač a náves a 6 500,84 € na mzdové výdavky riadiaceho pracovníka.

     Spoluúčasť obce Prenčov je 5 %, t.j. 9 420,08 € + rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.

     Systém financovania projektu je formou predfinancovania a refundácie.

     Poskytovateľom finančného príspevku je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

     Verejné obstarávanie na účely realizácie projektu začalo v mesiaci september 2017.

REALIZÁCIA PROJEKTU

Začiatok realizácie:   12/2017

Koniec realizácie:      08/2019

     Aktuálne prebieha proces prvej kontroly podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania na dodanie techniky pre zberný dvor.

     V mesiaci december 2017 sa uskutočnilo verejné obstarávanie na dodávateľa tovaru – Traktor s príslušenstvom a štiepkovač motorový prostredníctvom EKS. Víťazným uchádzačom bola firma AGROBON Zvolen.

 

Výsledkom verejného obstarávania bolo dodanie techniky na nakladanie s BRKO (biologicky rozložiteľným odpadom), a to:

TRAKTOR CASE IH FARMALL 85A

Čelný nakladač Trac-Lift 240 SL s príslušenstvom

Traktorový náves PRONAR T 671

 

 

Štiepkovač LS 160

     Nasledovalo verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác – Zberný dvor, ktoré bolo vyhlásené v mesiaci február 2018.

     Víťazom verejného obstarávania bola firma M-STAV servis s.r.o., Červený Kameň, ktorá ale pred podpisom zmluvy z verejného obstarávania odstúpila a nakoniec sa uzatvorila zmluva s dodávateľom 2. v poradí – Tradestone Slovakia s.r.o., Leoša Janáčka 10, 917 01  Trnava s celkovou zmluvnou cenou za dielo 118 070,15 € s DPH.

     Dokumentácia bola zaslaná na kontrolu RO – Ministerstvu vnútra SR, ktorá ho schválila a začala sa realizácia stavebných prác.

     Pri zameraní v teréne sme zistili, že plánované umiestnenie stojiska na pozemku EKN 7-244 nie je možné, nakoľko časť pozemku je súčasťou vodného toku Štiavnica, z tohto dôvodu sa riešilo Oznámenie o zmene projektu – významnejšia zmena (zmena umiestnenia stojiska na parcele), ktorá bola zaslaná spolu s podpornou dokumentáciou na RO, ktorý zmenu schválil.
Pri realizácii haly sa dodávateľ dostal do omeškania a stanovený termín na odovzdanie diela 11/2018 nedodržal a z dôvodu bezpečnosti práce prerušil práce.

     Ku 31. 12. 2018 je z celkovej zazmluvnenej sumy COV 188 401,64 € zúčtovaných už 116 310,36 €, čo predstavuje takmer 62% celkových oprávnených výdavkov na projekt.

Termín na ukončenie realizácie projektu – august 2019 bude dodržaný, pričom do tohto termínu bude uskutočnená aj kolaudácia stavby, ako i administratívne ukončenie projektu s vypracovaním záverečnej žiadosti o platbu i záverečnej monitorovacej správy projetku.

     O ďalšom vývoji projektu Vás budeme informovať.