Stavebný úrad

     Obec Prenčov má ako správny orgán na úseku stavebného poriadku a územného plánovania postavenie STAVEBNÉHO ÚRADU – § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov. Obec Prenčov je miestne príslušným stavebným úradom pre katastrálne územie Prenčov. Vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku výstavby a územného plánovania.

     Všetky dokumenty týkajúce sa agendy stavebného úradu sa prijímajú v podateľni Obecného úradu Prenčov, kde sa následne odstupujú na vybavenie. Územné rozhodnutia, Stavebné povolenia, Kolaudačné rozhodnutia a pod. vybavuje Mgr. Göndöčová Viera (pracovníčka Spoločnej úradovne), ktorá má kanceláriu na Obecnom úrade vo Svätom Antone a agendu, na ktorú postačuje Ohlásenie stavebnému úradu vybavuje Mgr. Ečeková Dominika, ktorá má kanceláriu na Obecnom úrade v Prenčove.

     Lehota na vybavenie podania je 30 dní, v odôvodnených prípadoch 60 dní a v prípade potreby (po súhlase Okresného úradu BB) to môže byť aj 90 dní od podania kompletnej žiadosti/návrhu.

     Úradné dni a hodiny spoločnej úradovne vo Svätom Antone sú:
Pondelok :  8.00 – 16.00 hod.
Streda :       8.00 – 16.00 hod.
Piatok :       8.00 – 16.00 hod.

Kontakt na Ing. Juraj Bačík:
mobil 0903 644 458
e-mail: stavebnyurad@svatyanton.sk 

     Pracovné doba Mgr. Ečekovej – Obecný úrad Prenčov je nasledovná:
Pondelok – Piatok :   7.00 – 12.00 hod.


Kontakt na Mgr. Ečekovú:
mobil 0911 482 204
e-mail: ecekova.ocu@prencov.sk 

     Vzorové tlačivá príslušnej agendy:
NA STRÁNKE SA PRACUJE

STAVEBNÉ  KONANIE
TLAČIVO  Ohlásenie drobnej stavby v obci Prenčov
TLAČIVO  Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác v obci Prenčov
PLAČIVO  Ohlasenie_jednoduchej_stavby
TLAČIVO  Vyhlasenie_stav_dozoru
TLAČIVO  Žiadost_o_stavebne_povolenie
TLAČIVO  Žiadost_o_stavebne_povol_(stavebne_upravy)
TLAČIVO  Žiadost_o_stavebne-povolenie jednoducha_stavba (zlucene uzem. a stavebne konanie)
TLAČIVO  Žiadost_o_stavebne-povolenie v zlucenom konani
TLAČIVO  Žiadost_o_dodatocne_povolenie_stavby
TLAČIVO  Žiadost_o_zmenu_stavby_pred_dokoncenim
TLAČIVO  Žiadost_o_zmenu_v_uzivani_stavby
TLAČIVO  Žiadost_o_odstranenie_stavby
TLAČIVO  Navrh_na_vydanie_rozhodnutia o_umiestneni_stavby
TLAČIVO  Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia

DOMOVÁ  STUDŇA
Žiadost-o-povolenie-vodnej-stavby – studna
Žiadost-na-odber-podzemných-vôd.
Navrh-na-vydanie-kolaudacneho-rozhodnutia-pre-studnu

MALÝ  ZDROJ  ZNEČISTENIA  OVZDUŠIA
TLAČIVO  Žiadost -_suhlas_na_povolenie_stavby_mzzo
TLAČIVO  Žiadost_- suhlas_k_uzivaniu_mzzo
TLAČIVO  Žiadost_rozhodnutie_na_instalACIU_techNICKEHO_celku_mzzo

TLAČIVO  Žiadost_o_vydanie_stanoviska_k_projektu_stavby_3