Správne poplatky

S A D Z O B N Í K

S P R Á V N Y C H   P O P L A T K O V

platný od 01. 01. 2018

 

VŠEOBECNÁ SPRÁVA

Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschov, za každú aj začatú stranu   2,00 €
b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom, s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí                                                                            5,00 €
c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku.                                                                                                                2,00 €
Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
Poznámky
1.Poplatok podľa písmen a) a c) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
2.Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

Položka 3
1.Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis                                                                                      2,00 €
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpno-predajných zmluvách medzi vlastníkmi a SPF alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.

Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle)                                                                                                                         5,00 €
Oslobodenie
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitým zákonom a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.
Zákon č.448/2008 Z.z. Zákon o sociálnych službách

MATRIKA

Položka 16
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík                                                                                                            2,00 €
Položka 17
a) Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky                                          10,00 €
b) Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom reg. cirkvi alebo náboženskej spoločnosti       10,00 €

Položka 18
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky                                                                                         20,00 €
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky                                                                                                        20,00 €
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby                                                          20,00 €
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti15)                            70,00 €
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami                   35,00 €
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom        70,00 €
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami                                                                               200,00 €
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 16)                                                                                                                                           200,00 €
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.
3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmen h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.
4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

15)§ 4 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16)§ 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení zákona č. 14/2006 Z.z.

 

PÔDOHOSPODÁRSTVO

Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka
a) Týždenný                                                                                                                                           1,50 €
b) Mesačný                                                                                                                                            3,00 €
c) Ročný                                                                                                                                                 7,00 €
d) Trojročný                                                                                                                                        17,00 €
Oslobodenie:
1. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
2. Od poplatku tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
3. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

STAVEBNÁ SPRÁVA

Položka 59
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
1. pre fyzickú osobu                                                                                                                          40,00 €
2. pre právnickú osobu                                                                                                                  100,00 €
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby                                   20,00 €
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, 11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.
Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu                                                                                                         50,00 €
2. na stavbu bytového domu                                                                                                         200,00 €
b) na stavby na individuálnu rekreáciu napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2                                                                                  25,00 €
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2                                                                                       50,00 €
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu                                                          35,00 €
2. bytových domov                                                                                                                         100,00 €
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami                                                                                   30,00 €
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodovú sieť                                                                   30,00 €
3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne. odpad. vôd, jazierka     30,00 €
4. na spevnené plochy a parkoviská                                                                                               30,00 €
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuch., bazény, sklady    30,00 €
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami                                                                                  50,00 €
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť                                                                    50,00 €
3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odap. vôd, jazierka        50,00 €
4. na spevnené plochy a parkoviská                                                                                              50,00 €
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady                                            50,00 €
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e)                                                                                                                                                       20,00 €
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000€ vrátane                                                                                                                        100,00 €
nad 50 000€ do 100 000€ vrátane                                                                                               200,00 €
nad 100 000€ do 500 000€ vrátane                                                                                             400,00 €
nad 500 000€ do 1 000 000€ vrátane                                                                                          600,00 €
nad 1 000 000€ do 10 000 000€ vrátane                                                                                    800,00 €
nad 10 000 000€                                                                                                                          1 000,00 €
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby                                                                                                                          50,00 €
i) na reklamnú stavbu, na kt. najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 60,00 €
j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia 20 m2                   150,00 €
Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3.Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmen g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok a všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok písmena a).
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3.Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako nebytová výstavba.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č.50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 60a
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
1.právnickú osobu                                                                                                                           100,00 €
2. fyzickú osobu                                                                                                                                  30,00 €
b) Žiadosť o zmenu doby trvania
1. reklamnej stavby, na kt. najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2      60,00 €
2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2                150,00 €
c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
1.právnickú osobu                                                                                                                             50,00 €
2.fyzickú osobu                                                                                                                                   20,00 €
d) Ohlásenie reklamnej stavby, na kt. najväčšia informačná plocha je menšia ako 3m2 30,00 €
e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
1.právnickú osobu                                                                                                                             30,00 €
2.fyzickú osobu                                                                                                                                  10,00 €
f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia                                                                                                       80,00 €
g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby                                                                                                                    10,00 €
h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe                                      30,00 €
i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby                                                              10,00 €
Oslobodenie
1.) Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s tažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2.) Od poplatku podľa písmen d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1.októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby- trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

Položka 62
a) Žiadosť povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stav. konaním podľa položky 60          30,00 €
2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt)                                                      pre právnickú osobu                                                                                                                         50,00 €
pre fyzickú osobu                                                                                                                               20,00 €
3.terénnych úprav                                                                                                                                      pre právnickú osobu                                                                                                                       100,00 €
fyzickú osobu                                                                                                                                      20,00 €
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti                                                                                100,00 €
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia                                                            20,00 €
Oslobodenie
1.Oslobodenie od poplatku tu platí podobne ako v položke 59.
2.Od poplatku podľa písmen b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb
1.rodinný dom                                                                                                                                    35,00 €
2.bytový dom                                                                                                                                    120,00 €
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2                                                                                  25,00 €
2.ak zastavaná plocha presahuje 25 m2                                                                                        50,00 €
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenia
1.rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu                                                            25,00 €
2.bytových domov                                                                                                                             50,00 €
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1.garáže s jedným alebo dvoma miestami                                                                                   20,00 €
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť                                                                    20,00 €
3.na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne. odpad. vôd, jazierka    20,00 €
4. na spevnené plochy a parkoviská                                                                                            20,00 €
5.na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuch.,bazény, sklady 20,00 €
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1.garáže s jedným alebo dvoma miestami                                                                                   30,00 €
2.na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť                                                                     30,00 €
3.na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne. odpad. vôd, jazierka    30,00 €
4.na spevnené plochy a parkoviská                                                                                              30,00 €
5.na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady                                         30,00 €
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)                                                         20,00 €
g) na ostatné neuvedené stavby na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade                                                                                                                                  do 50 000€ vrátane                                                                                                                           60,00 €
nad 50 000€ do 100 000€ vrátane                                                                                                120,00 €
nad 100 000€ do 500 000€ vrátane                                                                                              250,00 €
nad 500 000€ do 1 000 000€ vrátane                                                                                           400,00 €
nad 1 000 000€ do 10 000 000€ vrátane                                                                                     530,00 €
nad 10 000 000€                                                                                                                              660,00 €
h) na reklamné stavby, na kt. najväčšia reklamná plocha je väčšia ako 20 m2                    50,00 €
Oslobodenie
1.Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s tažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2.Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3.Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmen g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok (písmená a) a b)
2.Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3.Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4.Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 82
Povolenie za zvláštne užívanie 25af)
c) miestnych komunikácií                                                                                                                 80,00 €
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky
V závislosti od rozsahu doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

Položka 83
e) Povolenie uzávierky prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií          70,00 €
f) povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I, II, III. triedy a miestnych komunikácií                                                                                                                                         40,00 €

Položka 84
a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu I., II.,III. triedy                                                                                                                                                    75,00 €
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu                           40,00 €
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť.
V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.
Poznámky
1.Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
2.Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

Položka 85
c) povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti        30,00 €
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť, alebo odpustiť.
Poznámky
Poznámka 1.k položke 84 tu platí obdobne.

Položka 142
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie       6,50 €
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise SHR                              1,50 €

Položka 160
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona 36p) – Zákon č.543/2007 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
1.fyzická osoba                                                                                                                                   10,00 €
2.právnická osoba, alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou                                                                                                                      100,00 €
Oslobodenie
1.Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.
2.Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny.
3.Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov. 37)