Skvalitnenie sociálnej situácie obyvateľov MRK komunitnými aktivitami v obci Prenčov

Realizácia projektu v období : 10/2014- 9/2015

Matica projektu:

Celkový cieľ: Zlepšenie životných podmienok pre spoločenské uplatnenie prostredníctvom vzdelávania praktických činností a udržiavania poriadku aktivitami MRK v obci Prenčov.

Objektívne overiteľný ukazovateľ: Vytvorenie pracovných miest a zabezpečenie zamestnania pre znevýhodneních uchádzačov o zamestnanie a občanov MRK.

Zdroje overenia: Pracovné zmluvy, zmluvy o spolupráci na realizácii projektu.

Náklady:

Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity   8421,84 €

Riadenie projektu                                                  17584,16 €

Informovanosť a publicita                                          300,00 €

Spolu                                                                   107306,00 €

VÝDAVKY PROJEKTU A NFP:

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú maximálne sumu 107 306,00 EUR (slovom jednostosedemtisíctristošesť eur),

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky 101 940,70 EUR , čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. a tohto článku Zmluvy,

c) Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške 5 %  z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu.

– Aktivita č.1 Výber cieľovej skupiny, prijatie a zaškolenie zamestnancov projektu, proces verejného obstarávania.

– Aktivita č.2 Školiace, osvetové a komunitné aktivity.

– Aktivita č.3Výkon činností v oblasti ochrany a budovania životného prostredia v blízkosti obydlí MRK.

-Starostlivosť o domácnosť pestovaním, zberom a uskladnením poľnohospodárskych plodín.

ESF-logo-new

 

FSR_logo_RGB_600px

 

IAZASI_logo_horizontal

Logo-OP-ZaSI