Separácia odpadov v obci Prenčov

V zmysle platnej legislatívy je Obec povinná každoročne zverejňovať úroveň vytriedenia zložiek komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok:

Za rok 2022 zároveň zverejňujeme aj tieto dokumenty:
Ohlásenie odpady 2022
Ohlásenie kompostáreň 2022
Štatistický ročný výkaz o komunálnom odpade 2022

Obec Prenčov zverejňuje zároveň aj Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2021, ktoré nájdete priložené nižšie:
Ohlásenie odpady 2021
Ohlásenie kompostareň 2021