Separácia odpadov v obci Prenčov

V zmysle platnej legislatívy je Obec povinná každoročne zverejňovať úroveň vytriedenia zložiek komunálnych odpodov za predchádzajúci kalendárny rok: