Poskytované služby

   V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

  Pri poskytovaní sociálnej služby budú vykonávané odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva a ďalšie činnosti: úschova cenných vecí, záujmová činnosť, pracovná terapia.

  V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a jej stupeň je najmenej IV, fyzickej osobe ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

  Pri poskytovaní sociálnej služby budú vykonávané odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie a ďalšie činnosti: úschova cenných vecí, záujmová činnosť, pracovná terapia.

Výška a spôsob úhrady za poskytnutie sociálnych služieb v SENIOR PARK PRENČOV 

Pri poskytovaní sociálnej služby budú vykonávané

a) odborné činnosti:
–  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
–  sociálne poradenstvo
–  sociálna rehabilitácia
–  ošetrovateľská starostlivosť

b) obslužné činnosti:
–  ubytovanie
–  stravovanie
–  upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

c) ďalšie činnosti:
–  vytvárajú podmienky na úschovu cenných vecí
–  záujmová činnosť
–  pracovná terapia

a) odborné činnosti 

– pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby:

   Výška úhrady sa určuje podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách na základe stupňa odkázanosti (II. – VI. stupeň), ktorý je uvedený v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu:

► II. stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
– 20,00 €/mesiac (0,66,-/deň)
► III. stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
– 29,70 €/mesiac (0,99,-/deň)
► IV. stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
– 39,60 €/mesiac (1,32,-/deň)
► V. stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
– 49,50 €/mesiac (1,65,-/deň)
► VI. stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
– 60,00 €/mesiac (2,00,-/deň)

b) obslužné činnosti:

► ubytovanie – 150 €/mesiac

Platba zahŕňa výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva, spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

► stravovanie – 182,40 €/mesiac

–  raňajky  – 0,82 €

–  desiata – 0,69 €
–  obed     – 2,70 €

– olovrant  – 0,46 €
–  večera  – 1,41 €

Prijímateľ sociálnej služby v zariadení  s celoročnou pobytovou sociálnou službou  alebo týždennou pobytovou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je povinný odoberať  v rámci tejto sociálnej služby aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera.► upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne – 30 €/mesiac

c) ďalšie činnosti:
     
Obyvatelia SENIOR PARKU PRENČOV – ZOS a ZPS za poskytované služby v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách úhradu neplatia, ak to VZN neustanovuje inak.