Podmienky prijatia

Postup pri vybavovaní žiadosti a pri prijímaní klientov

Postup pri prijímaní klientov do Zariadenia pre seniorov prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, platného od 1. 1. 2009.

   V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:
fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.
fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

   V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje služba:
na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Žiadosti prijímame na adrese Obecného úradu v Prenčove, Prenčov 300, 969 73  Prenčov. Bližšie informácie na tel. čísle 0902 823 311.

Postup pri prijímaní občanov do zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby         

   o sociálnu službu v Zariadení pre seniorov, v Zariadení opatrovateľskej služby požiada občan – senior príslušný obecný alebo mestský úrad v mieste svojho trvalého bydliska na základe týchto tlačív:

žiadosť na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Na základe lekárskeho nálezu vypracuje posudkový lekár obce lekársky posudok. Sociálny pracovník obce vypracuje sociálny posudok na základe individuálnych predpokladov, rodinného prostredia a prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti. Ich výsledkom je posudok o stupni odkázanosti na sociálnu službu. Následne obec vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Stupeň odkázanosti na sociálnu službu určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť občanovi poskytnuté (viď príloha č. 3. Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách).

   Po obdŕžaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu záujemca podáva žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v Zariadení pre seniorov na príslušné zariadenie – kompletne vypísanú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby – link na elektronickú žiadosť  : https://www.dods.sk/ziadost?id=375ac
     Záujemca si môže vybrať sociálne zariadenie, v ktorom mu budú sociálne služby poskytované.

    V prípade, že v zariadení, o ktoré prejavil záujem nie je voľné miesto:
 zapíše zariadenie záujemcu do poradovníka čakateľov,
 obec ponúkne záujemcovi s jeho súhlasom miesto v inom zariadení, ktoré je aktuálne dostupné.

  Pri nástupe do zariadenia požadujeme od občana :
 právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 74 odsek 5 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 kompletne vypísanú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 občiansky preukaz
 preukaz poistenca
 preukaz ZŤP – ak je občan jeho držiteľom
 fotokópiu aktuálneho rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku
 čestné prehlásenie o majetkových pomeroch
potvrdenie o bezinfekčnosti občana a jeho okolia vydané praktickým lekárom (nie staršie ako tri dni)
 zoznam osobných vecí a šatstva, vrátane cenín a vkladov, ktoré si občan donesie do zariadenia
 zdravotnú kartu od praktického lekára
 lieky na mesiac

Ďalej požadujeme od klienta, aby si pri nástupe do zariadenia priniesol osobné veci a dokumenty uvedené v nasledujúcom odkaze: Zoznam vecí pri prijatí

  Klient si do zariadenia môže priniesť nábytok, zariadenie aj drobné predmety z domáceho prostredia.

Postup pri prijímaní klientov do Zariadenia pre seniorov prebieha    Po obdržaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu záujemca podáva žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v Zariadení pre seniorov na príslušné zariadenie. Záujemca si môže vybrať sociálne zariadenie, v ktorom mu budú sociálne služby poskytované.

Bez názvu-o