Senior Park Prenčov – prístavba

na stránke sa pracuje …

Projekt s názvom “Senior Park Prenčov – prístavba” realizuje obec Prenčov vďaka finančnej podpore nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Sprostredkovateľským orgánom je miestna akčná skupina OZ Zlatá cesta.

Žiadosť o poskytnutie príspevok na základe vyhlásenej Výzvy s kódom IROP-CLLD-P780-512-001 na aktivitu C1 Komunitné sociálne služby bola podaná v roku 2019.

Následne pristúpila obec Prenčov k realizácii verejného obstarávania na stavebné práce, kde sa stala víťazným uchádzačom firma REKONBAU s.r.o., Banská Štiavnica so sumou 65 332,34 €. Zmluva o dielo č. 1/2020 bola podpísaná dňa 24. 06. 2020. Predmet plnenia mal odkladný účinok na schválenie projektu riadiacim orgánom a výkon kontroly verejného obstarávania s jeho akceptáciou.

Rozhodnutie o schválení projektu nám bolo doručené až v roku 2021 a z tohto dôvodu musel byť uzatvorený Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2020, ktorý upravovala termín plnenia. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-P780-512-001-002 bola uzatvorená 23. 02. 2021 na sume príspevku 42 544,42 €, čo predstavuje 65,12 % z COV na realizáciu projektu. Následne prebiehala kontrola verejného obstarávania a dňa ccc bolo odovzdané stavenisko a začalo sa s realizáciou prác.

Plánovaný termín ukončenia realizácie projektu je 11/2021.

Aktuálne je v procese posudzovania/schvaľovania žiadosť o platbu č. 1 – refundácia.

o ďalšom vývoji v realizácii projektu Vás budeme informovať