Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Vážení občania,
na tejto stránke sa dočítate aktuálne informácie ohľadom sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa realizovalo v roku 2021.

VÝSLEDKY SČÍTANIA V OBCI PRENČOV

Počet obyvateľov : 637
z toho 305 mužov (47,88 %) a 332 žien (52,12 %)

Rozdelenie obyvateľov podľa vekových skupín je nasledovné:
predproduktívny vek (0 – 14 rokov) v počte 97 (15,23 %)
produktívny vek (15 – 64 rokov) v počte 423 (66,41 %)
poproduktívny vek (65 a viac rokov) v počte 117 (18,37 %)

Rozdelenie obyvateľov podľa krajiny ich narodenia:
obyvatelia narodení v SR v počte 628 (98,59 %)
obyvatelia narodení mimo SR v počte 7 (1,10 %)
nezistené v počte 2 (0,31 %)

Rozdelenie obyvateľov podľa štátnej príslušnosti:
štátna príslušnosť SR v počte 632 (99,22 %)
cudzinci v počte 5 (0,78 %)

Rozdelenie obyvateľov podľa rodinného stavu:
slobodní v počte 284 (44,58 %)
ženatý / vydatá v počte 226 (35,48 %)
rozvedení v počte 52 (8,16 %)
vdovec / vdova v počte 72 (11,30 %)
nezistené v počte 3 (0,47 %)

Rozdelenie obyvateľov podľa vzdelania:
bez ukončené vzdelania (osoby do 14 rokov) v počte 65 (10,20 %)
bez ukončeného vzdelania (osoby nad 15 rokov) v počte 3 (0,47 %)
základné vzdelanie v počte 136 (21,35 %)
stredné odborné (učňovské) vzdelanie (bez maturity) v počte 179 (28,10 %)
úplné stredné vzdelanie (s maturitou) v počte 146 (22,92 %)
vyššie odborné vzdelanie v počte 20 (3,14 %)
vysokoškolské vzdelanie v pošte 69 (10,83 %)
nezistené v počte 19 (2,98 %)

Rozdelenie obyvateľov podľa národnosti:
slovenská v počte 625 (98,12 %)
maďarská v počte 3 (0,47 %)
česká v počte 1 (0,16 %)
poľská v počte 1 (0,16 %)
nezistená v počte 7 (1,10 %)

Počet obyvateľov s ďalšou národnosťou 4
z toho rómska v počte 2 (50 %)
z toho iná v počte 1 (25 %)
z toho nezistená v pošte 1 (25 %)

Rozdelenie obyvateľov podľa materinského jazyka:
slovenský v počte 625 (98,12 %)
maďarský v počte 2 (0,31 %)
český v počte 1 (0,16 %)
poľský v počte 1 (0,16 %)
nezistený v počte 8 (1,26 %)

Rozdelenie obyvateľov podľa náboženského vyznania:
rímskokatolícke v počte 414 (64,99 %)
evanjelické augsburského vyznania v počte 113 (17,74 %)
bez vierovyznania v počte 88 (13,81 %)
pohanstvo a prírodné duchovno v počte 1 (0,16 %)
iné v počte 1 (0,16 %)
nezistené v počte 20 (3,14 %)

Počet sčítaných domov 251

Počet sčítaných bytov 309

údaje nájdete zverejnené aj s grafickým zobrazením na stránke Štatistického úradu SR : www.scitanie.sk

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa realizuje v 2 fázach.
V prvej fáze bez účasti obyvateľov a ich zaťaženia sa realizuje sčítanie domov a bytov, ktoré je realizované z dokladov, podkladov a evidencií obce Prenčov.
Obdobie, v ktorom toto sčítanie v obci Prečov prebieha je od 1. júla 2020 a termín na najneskoršie ukončenie je 12. fabruár 2021. Rozhodujúcim okamihom sčítania je dátum 1.1.2021. Predmetom sčítania sú bytové a nebytové budovy, ktoré aspoň sčasti slúžia na bývanie alebo sú v okamihu sčítania obývané.

Samosčítanie obyvateľov bolo k polnoci 31. marca 2021 ukončené. Ak ste digitálne vylúčení alebo ste sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby využite službu asistovaného sčítania.
Počas asistovaného sčítania sa môžete sčítať na kontaktnom mieste v obci, kde Vám so sčítaním môže pomôcť stacionárny asistent alebo použijete počítač na kontaktnom mieste a sčítate sa sami, alebo môžete telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý Vás navštívi a sčíta Vás. Asistované sčítanie sa z dôvodu epidemickej situácie posunulo, presný termín realizácie asistovaného sčítania bude stanovený rozhodnutím predsedu ŠÚ SR v spolupráci Úradom verejného zdravotníctva tak, aby nebolo ohrozené zdravie obyvateľa ani asistenta.  Informujte sa preto vo Vašej obci/meste alebo sledujte aktuálne informácie, celoštátne média a tiež oficiálnu stránku sčitania na tomto linku: https://www.scitanie.sk/

!!! POZOR ZMENA !!!

ELEKTRONICKÉ SAMOSČÍTANIE obyvateľov alebo ich sčítanie pomocou inej osoby – blízka osoba alebo osoba žijúca v jednej domácnosti sa realizuje v termíne od 15. 02. 2021 do 31. 03. 2021.

Osoby, ktoré na svoje sčítanie potrebujú asistenciu sčítacím asistentom v kontaktnom mieste sa budú môcť sčítať v termíne od 01. 04. 2021 najneskôr do 31. 10. 2021, taktiež to platí pre obyvateľov, ktorý sú imobilní a potrebujú asistenciu sčítania vo svojej domácnosti mobilným asistentom sčítania.
Bližšie informácie Vám budú včas oznámené .

Tlačová správa

Bratislava 7. jún 2021

Počet sčítaných na Slovensku dosahuje 5 150 000 obyvateľov
Dňa 3. 5. 2021 sa spustilo na Slovensku asistované sčítanie, ktoré potrvá do 13. 6. 2021. Končí sa už o týždeň. Po piatom týždni asistovaného sčítania Štatistický úrad Slovenskej republiky konštatuje, že zber údajov pre SODB 2021 sa úspešne blíži do svojho finále.

Kde sa môže obyvateľ sčítať a koľko asistentov pomôže
K 7. 6. je na území Slovenskej republiky zriadených 3 162 kontaktných miest. Obyvatelia Slovenska majú k dispozícii pomoc od 3 824 stacionárnych asistentov a k obyvateľovi domov je pripravených prísť 5 033 mobilných asistentov. Zoznam a adresy kontaktných miest nájdu obyvatelia okrem informačných zdrojov svojho mesta a obce aj na stránke www.scitanie.sk. Číslo call centra na nahlasovanie mobilnej asistencie je 02/20924919.

Po piatom týždni počet sčítaných obyvateľov dosiahol 5,15 milióna
V piatom týždni asistovaného sčítania sa počet sčítaných v Slovenskej republike zvýšil na 5,15 milióna obyvateľov, pričom sa asistovane od 3. 5. 2021 sčítalo viac ako 302-tisíc obyvateľov, čo je o 55-tisíc asistovane sčítaných viac ako týždeň predtým.

Piaty týždeň asistovaného sčítania v rámci krajov SR

Bratislavský kraj
V kraji je zriadených 120 kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 212 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov je pripravených prísť 296 mobilných asistentov.
Kraj evidoval k 31. 3. 2021 celkovo 87,6 % online sčítaných. Počas piatich týždňov asistovaného sčítania tento podiel vzrástol na 89,3 %. V Bratislavskom kraji sa zatiaľ asistovane sčítalo takmer 12,3-tis. obyvateľov.
Z 89 obcí v kraji (medzi ktoré zaraďujeme aj mestské časti Bratislavy) má 70 obcí podiel sčítaných vyšší ako 90 %, 16 obcí má podiel sčítaných nad 85 %.
Mesto Bratislava eviduje takmer 88 % sčítaných obyvateľov, čo predstavuje 438-tisíc obyvateľov. Najvyššia úspešnosť je v Čunove. V meste Bratislava je ďalších šesť mestských častí, kde je sčítaných viac ako 90 % obyvateľov. Sú to mestské časti Jarovce, Vajnory, Rusovce, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica a Rača. K 90 % sa blížia aj mestské časti Devín, Vrakuňa, Ružinov, Dúbravka, Lamač, Petržalka, Podunajské Biskupice a Karlova Ves. Nad 85 % sčítaných obyvateľov má Nové Mesto. Svoje úsilie sčítať maximalizuje aj Staré Mesto.

Nitriansky kraj
V Nitrianskom kraji je zriadených 372 kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 469 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov je pripravených prísť 590 mobilných asistentov.
Nitriansky kraj evidoval k 31. 3. 2021 celkovo 86,9 % online sčítaných. K 7. 6. 2021 kraj eviduje viac ako 91 % sčítaných obyvateľov. V Nitrianskom kraji sa zatiaľ asistovane sčítalo 29,6-tis. ľudí. Nitriansky kraj má 354 obcí. Celkovo 275 obcí kraja má stav v sčítaní obyvateľov na úrovni viac ako 90 % sčítaných z odhadovaného počtu, 60 obcí je nad úrovňou 85 %, 16 obcí nad úrovňou 80 % a jedna obec má podiel sčítaných menej ako 75 %.

Trnavský kraj
V Trnavskom kraji je zriadených 282 kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 340 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov je pripravených prísť 487 mobilných asistentov.
K 31. 3. 2021 evidoval 88,5 % online sčítaných. K 7. 6. 2021 kraj eviduje takmer 92 % sčítaných obyvateľov. Od 3. 5. 2021 sa asistovane sčítalo 19,9 -tis. obyvateľov. V Trnavskom kraji 249 obcí kraja sa blíži k záveru sčítania a už len 2 obce majú podiel sčítaných obyvateľov zatiaľ na úrovni 80 – 85 %.

Banskobystrický kraj
V kraji je zriadených 533 kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 631 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov je pripravených prísť 763 mobilných asistentov. Banskobystrický kraj evidoval k 31. 3. 2021 celkovo 84,9 % online sčítaných obyvateľov. K 7. 6. 2021 je to 92,4 % sčítaných. Asistovane sa sčítalo zatiaľ 48,2- tis. obyvateľov. Z celkového počtu 516 obcí kraja smeruje sčítanie k ukončeniu v 506 obciach. Do 80 % sčítaných má 6 obcí. Len 4 malé obce majú podiel sčítaných menej ako 75 %.

Trenčiansky kraj
V Trenčianskom kraji je zriadených 300 kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 344 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov je pripravených prísť 523 mobilných asistentov. K 31. 3. 2021 evidoval Trenčiansky kraj 90 % online sčítaných obyvateľov. K 7. 6. 2021 kraj eviduje takmer 93 % sčítaných. Celkovo sa v Trenčianskom kraji zatiaľ asistovane sčítalo takmer 16,9-tis. obyvateľov. Z celkového počtu obcí v kraji sa sčítanie blíži ku koncu v 274 obciach. Jedna obec dosahuje podiel sčítaných do 80 % a jedna obec v kraji dosahuje podiel sčítaných do 70 %. Ide o obec Trebichava.

Žilinský kraj

V Žilinskom kraji je zriadených 353 kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 427 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov je pripravených prísť 606 mobilných asistentov.
Žilinský kraj pokračuje v úspešnom sčítaní obyvateľov. K 31. 3. 2021 kraj evidoval 91,6 % online sčítaných, k 7. 6. 2021 je to takmer 94 %. Tento výsledok je zatiaľ najlepší v SR. Asistovane sa v Žilinskom kraji doteraz sčítalo 16,7-tis. obyvateľov.
V kraji až 313 obcí ukončuje sčítanie, keď ich podiel sčítaných je nad 90 % a len 2 obce majú podiel sčítaných menej ako 85 %.

Košický kraj
V kraji je zriadených 484 kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 575 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov je pripravených prísť 751 mobilných asistentov. V Košickom kraji bolo k 31. 3. 2021 online sčítaných 78,7 % obyvateľov. K 7. 6. 2021, po piatich týždňoch asistovaného sčítania, je to takmer 88,4 % sčítaných obyvateľov. V Košickom kraji sa zatiaľ asistovane sčítalo takmer 78,9-tis. obyvateľov.
V kraji je 461 obcí. Viac ako polovica obcí z nich (275) má podiel sčítaných nad 90 % v porovnaní na odhadovaný počet obyvateľov, 4 obce majú sčítaných menej ako 70 % obyvateľov. Sú to obce Lunik IX (57,3 %), Jasov (65 %), Veľká Ida (68 %), Drienovec (69 %). Tieto obce by mali do 13. 6. 2021 pokračovať v intenzívnej činnosti z minulých týždňov.
V meste Košice bolo doteraz sčítaných 85,7 % obyvateľov. Sčítanie vrcholí v mestskej časť Kavečany (97,6 %). Nad 90 % sčítaných majú aj mestské časti Lorinčík (96,5 %), Poľov (95,3), Myslava (92,0 %), Barca (92 %), Pereš (91,8 %), Šebastovce (91,7 %), Vyšné Opátske (91,4 %) a Sídlisko KVP (90,6 %). Pod hranicou 85 % sú mestské časti Košice-Juh, Košice-Šaca a Košice-Sever.

Prešovský kraj
Prešovský kraj naďalej v asistovanom sčítaní vedie v rámci SR.
V Prešovskom kraji je zriadených 718 kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 826 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov je pripravených prísť 1 017 mobilných asistentov.
Prešovský kraj evidoval k 31. 3. 2021 po online sčítaní 82,6 % sčítaných. K 7. 6. 2021 sa počet sčítaných obyvateľov kraja zvýšil na 92,1 %. V Prešovskom kraji sa od začiatku asistovaného sčítania sčítalo takmer 79,7 -tis. obyvateľov.
V kraji je 664 obcí. Celkovo 565 obcí v kraji má podiel sčítaných obyvateľov nad úrovňou 90 %. Jedna obec – Vyšná Jablonka eviduje len 68,2 % sčítaných obyvateľov z odhadovaného počtu.

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie: „Celkovo hodnotíme sčítanie obyvateľov ako úspešné. Svedčí o tom už výsledok online sčítania, keď sa na ňom zúčastnilo viac ako 4,8 milióna obyvateľov. Asistované sčítanie sa rozbiehalo pomalšie, ale potvrdilo svoju nevyhnutnosť práve v regiónoch s digitálne vylúčenými, kde aj zaznamenávame jeho najvyššiu intenzitu (Košický, Prešovský a Banskobystrický kraj). K 7. 6. 2021 máme 2 424 obcí, ktoré majú podiel sčítaných viac ako 90 % z odhadovaného počtu.“


Doplňujúce informácie

Pre koho je určené asistované sčítanie
Pre každého, kto sa nemohol sčítať samosčítaním z dôvodu, že nemal prístup na internet, počítač, tablet alebo sa nevedel elektronicky sčítať počas obdobia online samosčítania.

Ako sa bude realizovať asistované sčítanie
Samospráva na území miest a obcí zriadila kontaktné miesto alebo miesta. Tu je k dispozícii technika a stacionárny asistent. Obyvateľ si môže vyžiadať pomoc od stacionárneho asistenta alebo mu stacionárny asistent poskytne počítač, aby sa sčítal sám. Obyvateľ môže navštíviť ktorékoľvek kontaktné miesto bez ohľadu na jeho trvalý pobyt. Ak sa nemôže dostaviť na kontaktné miesto v čase prevádzkových hodín, môže si k sebe domov objednať mobilného asistenta a to zavolaním na obec alebo na číslo call centra 02/20924919. Mobilný asistent spätne kontaktuje telefonicky obyvateľa a dohodne sa na presnom čase, kedy zrealizuje sčítanie u obyvateľa doma. Tak na kontaktnom mieste, ako aj v samotnej domácnosti platia hygienicko-epidemické opatrenia (rúška, odstupy, použitie ochranných prostriedkov).

Tlačová správa

Bratislava, 25. máj 2021

Počet sčítaných na Slovensku prekročil 5 000 000 obyvateľov

Spoločná tlačová správa ŠÚ SR, ZMOS a Únie miest Slovenska
Dňa 3. 5. 2021 sa spustilo na Slovensku asistované sčítanie, ktoré potrvá do 13. 6. 2021, teda šesť týždňov. Po treťom týždni asistovaného sčítania Štatistický úrad Slovenskej republiky, ZMOS a Únia miest Slovenska vydávajú spoločnú tlačovú správu s vyjadreniami, ktorých cieľom je apelovať na obce, aby maximálne využili posledné týždne asistovaného sčítania.

Kde sa môže obyvateľ sčítať a koľko asistentov pomôže
K 24. 5. 2021 je na území Slovenskej republiky zriadených 3 162 kontaktných miest. Obyvatelia Slovenska majú k dispozícii pomoc od 3 802 stacionárnych asistentov a k obyvateľovi domov je pripravených prísť 5 021 mobilných asistentov. Zoznam a adresy kontaktných miest nájdu obyvatelia okrem svojho mesta a obce aj na stránke www.scitanie.sk. Číslo call centra na nahlasovanie mobilnej asistencie je 02/20924919.

Tretí týždeň počet sčítaných obyvateľov prekročil 5 miliónov
V treťom týždni asistovaného sčítania sa počet sčítaných v Slovenskej republike zvýšil na 5,02 milióna obyvateľov, pričom sa asistovane sčítalo takmer 180-tisíc obyvateľov. Tretí týždeň asistovaného sčítania v rámci krajov SR Asistované sčítanie najlepšie pokračuje v krajoch, kde sa predpokladalo jeho využitie pre digitálne vylúčené skupiny obyvateľov, najmä marginalizované rómske komunity a časť seniorov. Ide najmä o Prešovský a Košický kraj. V Prešovskom kraji sa asistovane zatiaľ sčítalo 49,9-tis. obyvateľov, čo predstavuje takmer tretinu z celkového počtu asistovane sčítaných na Slovensku, v Košickom kraji sa asistovane sčítalo len o niečo menej, 45,1-tis. obyvateľov.
Asistované sčítanie sa oproti minulému týždňu uspokojivo rozbehlo aj v Banskobystrickom kraji (27-tisíc obyvateľov) a postupne nabieha aj v kraji Nitrianskom, v počte 18,5-tis. asistovane sčítaných.

Hoci asistované sčítanie prebieha uspokojivo, stále evidujeme obce, ktoré nedosahujú v sčítaní obyvateľov ani 50 %. Ide o 7 obcí. Obec Muľa v Banskobystrickom kraji, obce Podhorany a Krajná Bystrá v Prešovskom kraji, obce Rudňany, Boliarov a Žehra v Košickom kraji a mestská časť Košice – Lunik IX. Vyzývame samosprávu v týchto obciach, aby maximalizovala svoje úsilie a motivovala obyvateľov, aby sa sčítali. Takýto nízky podiel sčítaných má dosah na kvalitu zozbieraných údajov za danú obec.

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie: „Rozdiely medzi krajmi stále pretrvávajú. Asistované sčítanie prebieha uspokojivo, ale stále máme obce, ktoré nedosahujú ani 50 % sčítaných obyvateľov. Treba si uvedomiť, že takýto výsledok výrazne ovplyvní kvalitu zozbieraných údajov s osobitným dosahom na údaje o náboženstve, národnosti alebo materinskom jazyku. Obec a jej obyvatelia môžu prísť nielen o finančné zdroje z podielových daní, ale napr. aj o financie určené práve na rozvoj národnostných menšín, ak sa v danej obci nachádzajú. Preto vyzývame samosprávu aj obyvateľov v týchto obciach, aby využili ešte zostávajúci čas asistovaného sčítania. Na asistovanom sčítaní pracuje takmer 9 000 vyškolených a certifikovaných asistentov. Obyvatelia majú k dispozícii vyše 3 000 kontaktných miest. Domnievame sa, že táto podpora je dostatočná na to, aby obyvatelia aj samospráva mali vytvorené podmienky na realizáciu asistovaného sčítania.“

Ing. Jozef Turčány, výkonný podpredseda ZMOS:
„Pridávame sa k výzve Štatistického úradu Slovenskej republiky a apelujeme na predstaviteľov miest a obcí, aby v maximálnej možnej miere pracovali na asistovanom sčítaní. Financovanie každej jednej samosprávy je priamo naviazané na výsledky sčítania jej obyvateľov, očakávame preto, že mestá a obce urobia maximum pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku. Vyzývame primátorov a starostov, aby naďalej intenzívne komunikovali s občanmi o tom, kde sa nachádzajú kontaktné miesta, kedy majú prevádzkové hodiny a kde je možné si v každej obci objednať mobilného asistenta. Asistované sčítanie sa skončí 13.6. 2021, čo je o necelé tri týždne, následne už nebude žiadna šanca obyvateľov sčítať. Najmä v mestách a obciach, kde je aktuálne vyššie percento nesčítaných, sa tieto samosprávy môžu vplyvom zníženia počtu obyvateľov dostať v blízkej budúcnosti do nepríjemnej finančnej situácie spôsobenej výrazným poklesom ich vlastných finančných prostriedkov.“


Jana Červenáková, výkonná viceprezidentka ÚMS:
„Členské mestá Únie miest Slovenska venujú téme sčítania obyvateľstva neustálu pozornosť. Obyvateľov oslovujú priamou komunikáciou do schránok či v obchodných centrách, kde sa zhromažďuje väčšie množstvo obyvateľov, alebo oslovujú rodičov prostredníctvom škôl a systému Edupage. Napriek týmto snahám je stále časť obyvateľov, ktorí si svoje povinnosti neuvedomujú alebo ich ignorujú. Je dôležité, aby si aj obyvatelia uvedomili, že zákonná povinnosť sčítať sa je ich individuálnou povinnosťou, ktorá podlieha sankcii. Samosprávy robia, čo môžu, všetci sú si vedomí možných vplyvov na rozpočty samospráv a je dôležité, aby si to uvedomili aj občania. Nikto zo samosprávy sa nechce stretnúť so svojimi obyvateľmi pri prerokovávaní priestupkov za nesplnenie zákonných povinností a udeľovaní pokút. Preto prosíme obyvateľov, aby si splnili svoje zákonné povinnosti a sčítali sa formou, aká je pre nich najjednoduchšia. Všetci sú pripravení byť nápomocní každému, kto pomoc potrebuje.“


Výzva obyvateľom Štatistický úrad Slovenskej republiky naďalej vyzýva obyvateľov, aby pomohli svojej obci alebo mestu a zúčastnili sa na asistovanom sčítaní. Obyvatelia môžu do 13. 6. 2021 navštíviť kontaktné miesto nielen vo svojej obci, ale na ktoromkoľvek kontaktnom mieste v ktorejkoľvek obci SR, bez ohľadu na obec jeho trvalého pobytu, alebo si môžu objednať k sebe domov mobilného asistenta na čísle call centra 02/20924919, alebo zavolať o požiadavku priamo na obec.


Doplňujúce informácie

Pre koho je určené asistované sčítanie
Pre každého, kto sa nemohol sčítať samosčítaním z dôvodu, že nemal prístup na internet, počítač, tablet alebo sa nevedel elektronicky sčítať počas obdobia online samosčítania.

Ako sa bude realizovať asistované sčítanie
Samospráva na území miest a obcí zriadila kontaktné miesto alebo miesta. Tu je k dispozícii technika a stacionárny asistent. Obyvateľ si môže vyžiadať pomoc od stacionárneho asistenta alebo mu stacionárny asistent poskytne počítač, aby sa sčítal sám. Ak sa nemôže dostaviť na kontaktné miesto v čase prevádzkových hodín, môže si k sebe domov objednať mobilného asistenta a to zavolaním na obec alebo na číslo call centra 02/20924919. Mobilný asistent spätne kontaktuje telefonicky obyvateľa a dohodne sa na presnom čase, kedy zrealizuje sčítanie u obyvateľa doma. Tak na kontaktnom mieste, ako aj v samotnej domácnosti platia hygienicko-epidemické opatrenia (rúška, odstupy, použitie ochranných prostriedkov).

Tlačová správa

Bratislava, 10. máj 2021

Prvý týždeň asistovaného sčítania na Slovensku
Dňa 3. 5. 2021 sa spustilo na Slovensku asistované sčítanie, ktoré potrvá do 13. 6. 2021, teda šesť týždňov. Prvý týždeň asistovaného sčítania môžeme nazvať štartovacím.

Kde sa môže obyvateľ sčítať a koľko asistentov pomôže
K 10. 5. 2021 je na území Slovenskej republiky zriadených 3 162 kontaktných miest. Obyvatelia Slovenska majú k dispozícii pomoc od 3 772 stacionárnych asistentov a k obyvateľovi domov je pripravených prísť 5 013 mobilných asistentov. Zoznam a adresy kontaktných miest nájdu obyvatelia okrem svojho mesta a obce aj na stránke www.scitanie.sk. Číslo call centra na nahlasovanie mobilnej asistencie je 02 / 209 24 919.

Prvý týždeň asistovaného sčítania v SR
Po prvom týždni asistovaného sčítania sa počet sčítaných v Slovenskej republike zvýšil na 4 883 357 obyvateľov. Asistovane sa za prvý týždeň sčítalo 39 350 ľudí.

Prvý týždeň asistovaného sčítania v rámci krajov SR
Medzi krajmi sú v počte asistovane sčítaných výrazné rozdiely. Asistované sčítanie sa začalo najlepšie práve v tých krajoch, kde sa predpokladalo jeho využitie pre digitálne vylúčené skupiny obyvateľov, najmä marginalizované rómske komunity a časť seniorov. Ide o Prešovský a Košický kraj. Zatiaľ oproti predpokladom menej asistovane sčítaných evidujú Nitriansky a Banskobystrický kraj. Aj v krajoch, kde sa obyvatelia sčítali viac online (Žilinský, Trenčiansky, Trnavský a Bratislavský kraj) nabieha asistované sčítanie pomalšie.

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie: „Prvý týždeň vnímame ako úvod asistovaného sčítania. Treba si však uvedomiť, že asistované sčítanie trvá 6 týždňov a je na každej obci a meste, aby v maximálnej miere informovali obyvateľov o možnosti asistovane sa sčítať.“

Výzva obyvateľom
Štatistický úrad Slovenskej republiky vyzýva obyvateľov, aby pomohli svojej obci alebo mestu pri realizácii asistovaného sčítania. Môžu do 13. 6. 2021 navštíviť kontaktné miesto vo svojej obci alebo si objednať k sebe domov mobilného asistenta na čísle call centra 02/20924919. Telefónne číslo určené na objednanie si mobilného asistenta zverejní aj každá obec.

Doplňujúce informácie
Pre koho je určené asistované sčítanie
Pre každého, kto sa nemohol sčítať samosčítaním z dôvodu, že nemal prístup na internet, počítač, tablet alebo sa nevedel elektronicky sčítať počas obdobia online samosčítania.

Ako sa bude realizovať asistované sčítanie
Samospráva na území miest a obcí zriadila kontaktné miesto alebo miesta. Tu je k dispozícii technika a stacionárny asistent. Obyvateľ si môže vyžiadať pomoc od stacionárneho asistenta alebo mu stacionárny asistent poskytne počítač, aby sa sčítal sám. Ak sa nemôže dostaviť na kontaktné miesto v čase prevádzkových hodín, môže si k sebe domov objednať mobilného asistenta a to zavolaním na obec alebo na číslo call centra 02 / 209 24 919. Mobilný asistent spätne kontaktuje telefonicky obyvateľa a dohodne sa na presnom čase, kedy zrealizuje sčítanie u obyvateľa doma. Tak na kontaktnom mieste, ako aj v samotnej domácnosti platia hygienicko-epidemické opatrenia (rúška, odstupy, použitie ochranných prostriedkov).

Tlačová správa

Bratislava, 13. apríl 2021

Samospráva začala s prípravou na asistované sčítanie
Historicky prvé plne elektronické Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 sa dostáva do poslednej zberovej fázy. Asistované sčítanie je určené primárne pre digitálne vylúčených obyvateľov, ktorí nevedia robiť s technológiami, nemajú prístup na internet alebo sa nemohli sčítať počas online samosčítania do konca marca 2021. Asistované sčítanie bude prebiehať v súlade s covid automatom a v súčinnosti s úradmi regionálneho zdravotníctva. V zmysle zákona o sčítaní musí byť asistované sčítanie realizované na celom území SR najneskôr do 31. 10. 2021, ale v každej obci či meste bude prebiehať 6 týždňov.
V týchto dňoch sa začína príprava asistovaného sčítania v obciach. Príprava znamená hlavne zriadenie kontaktných miest a vyškolenie asistentov. Na túto prípravu majú obce 21 dní. Následne vydá predseda Štatistického úradu SR Ing. Alexander Ballek rozhodnutie o začatí asistovaného sčítania. Vzhľadom na pandemickú situáciu musí byť rozhodnutie predsedu ŠÚ SR vydané v súlade so stanoviskom Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie „Predpokladáme, že v prvých obciach a mestách budeme môcť asistované sčítanie začať realizovať od 3. 5. 2021 a potrvá 6 týždňov.“

Čo je asistované sčítanie
Asistované sčítanie realizuje v súčinnosti so Štatistickým úradom SR samospráva. Je sčítaním, pri ktorom sa používa asistovaná služba, t.j. sčítanie sa realizuje s pomocou stacionárnych a mobilných asistentov. Samospráva na území obce zriaďuje kontaktné miesta.

Realizácia asistovaného sčítania
Na kontaktnom mieste sa môže obyvateľ sčítať sám pomocou techniky, ktorú má k dispozícii, alebo mu na požiadanie pomôže stacionárny asistent. Obyvateľ sa môže sčítať na akomkoľvek kontaktnom mieste bez ohľadu na jeho trvalý pobyt. Zoznam kontaktných miest bude zverejnený na webstránke www.scitanie.sk.
Obyvateľ má možnosť požiadať o pomoc aj mobilného asistenta, ktorý prichádza k nemu domov s tabletom, aby ho v pohodlí domova sčítal. Mobilného asistenta si môže obyvateľ zabezpečiť zavolaním na call centrum alebo na obec. Číslo call centra bude zverejnené po spustení asistovaného sčítania na stránke www.scitanie.sk. Po objednaní si mobilného asistenta tento kontaktuje obyvateľa telefonicky, aby si s ním dohodol presný termín návštevy u neho doma.

Bezpečnosť údajov
Na účely Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 bol vypracovaný samostatný bezpečnostný projekt. V jeho zmysle sú dáta hašované, anonymizované a skriptované. Každá osoba, ktorá pracuje s dátami obyvateľov, bola preverená a zaškolená. Na stacionárnych a mobilných asistentov kladie osobitý dôraz aj zákon o sčítaní. V zmysle tohto zákona môže pozíciu asistenta pri sčítaní vykonávať len osoba dôveryhodná, bez záznamu v registri trestov, staršia ako 18 rokov, musí mať minimálne stredoškolské vzdelanie, ovládať materinský jazyk a je vhodné, aby ovládala aj jazyk národnostnej menšiny na jazykovo zmiešanom území. Okrem toho by mala byť techniky zdatná a ochotná poskytovať obyvateľom pomoc a podporu. Každý asistent zároveň podpisuje dohodu o mlčanlivosti aj po skončení projektu a je poučený o práci s GDPR údajmi.

Pandemická bezpečnosť
Pretože asistované sčítanie prebieha v období pandémie COVID-19, budú prijaté preventívne opatrenia v zmysle osobitého pokynu. Každé kontaktné miesto bude dezinfikované, stacionárny asistent bude mať k dispozícii dezinfekciu rúk a ochranné rukavice. Mobilní asistenti budú tiež vybavení ochrannými prostriedkami.

Ako poznáme asistenta a čím sa preukáže
Každý mobilný asistent je vybavený preukazom mobilného asistenta, ktorý predloží pri kontakte s obyvateľom. Preukaz musí splniť nasledujúce náležitosti: meno a priezvisko asistenta, identifikátor asistenta sčítania a evidenčné číslo preukazu asistenta. Totožnosť asistenta, ktorý kontaktuje obyvateľa na základe predchádzajúceho objednania na čísle call centra alebo v obci, je možné si spätne overiť zavolaním na obec. Odporúčame obyvateľom, aby si pri prvom telefonáte s mobilným asistentom vyžiadali od neho jeho celé meno a evidenčné číslo preukazu mobilného asistenta, prípadne aj identifikátor asistenta sčítania. Na základe týchto údajov je možné si overiť totožnosť asistenta v obci.

P O Z O R !

Na záver treba pripomenúť, že NIKTO PROAKTÍVNE NECHODÍ pri sčítaní 2021 k obyvateľovi domov. Ak sa s takýmto postupom stretnete, dôrazne odporúčame nevpúšťať neznáme osoby do bytu či domu a kontaktovať obec alebo políciu.

Tlačová správa

Bratislava, 29. marec 2021

Zákonnú povinnosť sčítať sa elektronicky si splnilo 81% obyvateľov
Historickyprvé plne elektronické sčítanie obyvateľov sa začalo 15. 2. 2021. Od jeho začatia sa elektronicky sčítalo 81% obyvateľov Slovenska. Najvyšší podiel sčítaných má Žilinský kraj a najnižší Košický kraj.

Výsledky sčítania obyvateľov
Doteraz sa sčítalo 81% obyvateľov, čo predstavuje 4 557 000 sčítaných.


Sčítanie je pre obyvateľa povinné
Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Zákon osčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi môže byť udelená pokuta obcou od 25 do 250 eur.

Výsledky v rámci krajov a krajských miest
Sčítací formulár v Žilinskom kraji vyplnilo už 87% obyvateľov a tento kraj má stabilné prvenstvo v podiele sčítaných obyvateľov. Na druhom mieste je Trenčiansky kraj, ktorý dosiahol 85% sčítaných. Na treťom mieste je Trnavský kraj, ktorý je na úrovni 84% sčítaných obyvateľov. Bratislavský kraj je na štvrtom mieste s 82% sčítaných obyvateľov rovnako ako Nitriansky kraj. 79% sčítaných obyvateľov dosahuje Banskobystrický kraj, v Prešovskom kraji sa sčítalo 78 % obyvateľov a v Košickom kraji evidujú 73% sčítaných obyvateľov.

V rebríčku krajských miest vedú mestá Banská Bystrica aTrenčín s 85% sčítaných obyvateľova nasleduje Žilina s 84% sčítaných obyvateľov. Ostatné krajské mestá Nitra, Trnava a Prešov zhodne dosiahli výsledok okolo 82%.
Z miest nad 10 000 obyvateľov suverénne najviac sčítaných obyvateľov má Dolný Kubín v Žilinskom kraji, až 87% sčítaných.

Bratislava a Košice
Hl. mesto Bratislava má 81% sčítaných a mesto Košice 77% sčítaných obyvateľov.
Z mestských častí Bratislavy sa najlepšie sčítaniu darí v Jarovciach, kde je sčítaných 95% obyvateľov, v mestských častiach Košíc je to mestská časť Kavečany, kde sa obyvatelia sčítali na 92%.

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie: „Zostáva doslova pár hodín do ukončenia elektronického sčítania, vyzývame preto obyvateľov, aby čas do 31. 03.do polnoci ešte využili na možnosť sa elektronicky sčítať. Zároveň ďakujeme každému, kto tak už urobil.“

Ako sčítanie realizovať
Obyvateľ sa sčíta sám, kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu pod názvom SODB 2021, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Samosčítanie elektronickým formulárom je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsobna vyplnenie sčítacieho formulára bez narušenia súkromia. Pomoc obyvateľ nájde aj na linke 02/20 92 49 19.
Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Tlačová správa

Bratislava, 22. marec 2021

Do ukončenia elektronického sčítania zostáva niekoľko dní a sčítaných je takmer 4 200 000 obyvateľov

Historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov sa začalo 15. 02. 2021 a skončí sa 31. 03. 2021. Od jeho začiatku sa elektronicky sčítalo 74 % obyvateľov.

Výsledky sčítania obyvateľov po piatom týždni
Doteraz sa sčítalo 74 % obyvateľov, čo je 4 173 777 sčítaných.

Výsledky v rámci krajov a krajských miest
Sčítací formulár v Žilinskom kraji vyplnilo takmer 80 % obyvateľov a tento kraj si drží prvenstvo v podiele sčítaných obyvateľov. Na druhom mieste je Trenčiansky kraj, ktorý dosiahol 78 % sčítaných. Na treťom mieste je Trnavský kraj, ktorý je na úrovni 77 % sčítaných obyvateľov. Bratislavský kraj je na štvrtom mieste so 76 % sčítaných obyvateľov. V Nitrianskom kraji si zatiaľ zákonnú povinnosť elektronicky sa sčítať splnilo 75 % obyvateľov. Vyše 71 % sčítaných obyvateľov zhodne evidujú Banskobystrický a Prešovský kraj. Košický kraj má takmer 66,5 % sčítaných obyvateľov. V rebríčku krajských miest má Trenčín 78,5 % sčítaných a Banská Bystrica 78,4 % sčítaných obyvateľov. Aj ostatné krajské mestá prekračujú celoslovenský priemer, keď Žilina má sčítaných 77,6 % obyvateľov, Trnava, Prešov a Nitra zhodne do 76 %.

TOP mestá nad 10 000 obyvateľov
Suverénne najviac sčítaných obyvateľov má z miest nad 10 000 obyvateľov Dolný Kubín v Žilinskom kraji, až 81 % sčítaných. A takmer 80 % sčítaných má Bytča, opäť Žilinský kraj. Tretia priečka patrí mestu Senec v Bratislavskom kraji so 79 % sčítaných obyvateľov. Nad 78 % sčítaných majú mestá Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Šaľa, Nová Dubnica a Stupava. 16 miest má nad 77 % sčítaných obyvateľov, napr. Myjava, Šamorín, Kysucké Nové Mesto, Púchov, Senica, Partizánske, Dubnica nad Váhom, Čadca, Pezinok, Topoľčany, Levice, Nové Zámky, Prievidza a Poprad, blízko je aj Kežmarok, Svidník a ďalšie mestá.
Na druhej strane celkovo 30 miest má podiel sčítaných obyvateľov výrazne pod celoslovenským priemerom, keď z nich Fiľakovo má len 55,9 % sčítaných, Trebišov 60 % a Moldava nad Bodvou 62,4 %. Pod hranicou 70 % sčítaných obyvateľov sú aj mestá Komárno, Rimavská Sobota, Levoča a Kolárovo.

Primátor mesta Dolný Kubín Ing. Ján Prílepok: „Čo je doma, to sa počíta. To je názov kampane, ktorá je v našom meste zameraná na motiváciu obyvateľov prihlásiť sa k Dolnému Kubínu a spoločne tak ukázať, koľko ľudí tvorí príbeh nášho mesta. Chcem sa poďakovať všetkým tým viac ako 80 % obyvateľov, ktorí sa do sčítania zapojili a pomohli s elektronickým sčítaním aj svojim blízkym, teda deťom, seniorom a všetkým osobám, ktoré takúto asistenciu potrebovali. Zároveň by som rád vyzval všetkých tých, ktorí sa ešte nesčítali, aby to neodkladali a využili tieto posledné́ dni. Veríme, že sčítanie bude úspešné, lebo je pre nás veľmi dôležité. Má totiž priamy dosah na každého jedného z nás, keďže financovanie samospráv je podmienené počtom obyvateľov, ktorý sa zisťuje práve pri sčítaní.“

TOP obce v sčítaní obyvateľov
Najlepšie sčítanou obcou je Jalšovík v Banskobystrickom kraji s 99,5%, druhé miesto patrí Lužanom pri Topli v Prešovskom kraji s 99,2% sčítaných a tretia priečka obci Motešice v Trenčianskom kraji s 99,1 % sčítanými obyvateľmi.
Výrazne nízke podiely sčítaných evidujeme v obciach, ktoré čakajú na asistované sčítanie či už z dôvodu vysokého podielu seniorov, alebo špecifických skupín napr. len 10 % má obec Lipovec, Jarovnice 11 % a Podhorany a Žehra 14 %.

Bratislava a Košice
Hlavné mesto Bratislava má 75 % sčítaných a mesto Košice 71 % sčítaných obyvateľov. Z mestských častí Bratislavy sa najlepšie sčítaniu darí v Jarovciach, kde je sčítaných viac ako 88 %, v Čunove, kde je sčítaných viac ako 81 % obyvateľov, v Rusovciach 80,5 % a v Záhorskej Bystrici takmer 78 % sčítaných obyvateľov. Vyše 77 % sčítaných obyvateľov eviduje aj Devínska Nová Ves. Ostatné mestské časti evidujú v priemere 75 % sčítaných obyvateľov. Výrazne menej sčítaných má len Staré Mesto 65,6 % a mestská časť Nové Mesto, ktorá má sčítaných 72 % obyvateľov. V Košiciach sa najviac obyvateľov sčítalo v mestskej časti Kavečany – viac ako 84 %. Väčšinu sčítaných eviduje aj mestská časť Poľov, takmer 84 %, Lorinčík viac ako 83 % a Košice – mestská časť Pereš 80,5 % sčítaných obyvateľov. Viac ako 79,5 % má aj mestská časť Šebastovce a 78 % sčítaných má aj Myslava a veľké Sídlisko KVP. Ostatné mestské časti evidujú v priemere 72 % sčítaných obyvateľov. Pod priemerom mesta sú aj mestské časti Šaca so 66,5 %, Sever so 68,8 %, Ťahanovce so 69 % a Juh so 69,3 %. Výrazne menej sčítaných má len mestská časť Džungľa – 48 % a Lunik IX 10,3 %. Aj tieto mestské časti zrejme čakajú na asistované sčítanie.

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie: „Apelujem na obyvateľov, aby využili posledné dni online sčítania a splnili si zákonnú povinnosť sa sčítať. Taktiež apelujem na samosprávy, ktoré evidujú nízky počet sčítaných obyvateľov, najmä na mestá nad 10-tisíc obyvateľov, kde možnosť on-line sčítania by mala byť preferovanou formou na dosiahnutie úplnosti sčítania. Je v záujme miest a obcí, aby pre svoj rozvoj, založený aj na financiách z výsledku sčítania obyvateľov, urobili maximum najmä s podporou komunikácie a propagácie.“

Sčítanie je pre obyvateľa povinné
Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt a obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.
Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi môže byť udelená pokuta obcou od 25 do 250 eur.

Ako sčítanie realizovať
Obyvateľ sa sčíta sám, kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu pod názvom SODB 2021, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Samosčítanie elektronickým formulárom je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára bez narušenia súkromia. Pomoc obyvateľ nájde aj na linke 02/20 92 49 19. Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Tlačová správa

Bratislava, 15. marec 2021

Zákonnú povinnosť sčítať sa elektronicky si splnilo 67 % obyvateľov
Historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov sa začalo 15. 2. 2021. Od jeho začatia sa elektronicky sčítalo 67 % obyvateľov Slovenska. Rozdiely medzi krajmi pokračujú. Najvyšší podiel sčítaných má Žilinský kraj a najnižší Košický kraj.

Výsledky sčítania obyvateľov po štvrtom týždni
Doteraz sa sčítalo 67 % obyvateľov, čo je takmer 3 770 000 sčítaných.

Výsledky v rámci krajov a krajských miest
Sčítací formulár v Žilinskom kraji vyplnilo už 72 % obyvateľov a tento kraj má teda prvenstvo v podiele sčítaných obyvateľov. Na druhom mieste je Trenčiansky kraj, ktorý dosiahol 70,5 % sčítaných. Na treťom mieste je Trnavský kraj, ktorý je na úrovni 69,7 % sčítaných obyvateľov. Bratislavský kraj sa prepadol na štvrté miesto so 69 % sčítaných obyvateľov. V Nitrianskom kraji si zatiaľ zákonnú povinnosť elektronicky sa sčítať splnilo 67,8 % obyvateľov. Vyše 64 % sčítaných obyvateľov zhodne dosahujú Banskobystrický a Prešovský kraj. Košický kraj eviduje takmer 60 % sčítaných obyvateľov. V rebríčku krajských miest vedie mesto Banská Bystrica so 71,3 % sčítaných obyvateľov a na druhom mieste je Trenčín s viac ako 71 % sčítaných obyvateľov. Aj ostatné krajské mestá sa blížia k 70 %, keď Žilina má sčítaných 70 % obyvateľov, mesto Trnava 69,6 % Prešov 69,4 % a Nitra 69 %.

TOP mestá nad 10 000 obyvateľov
Suverénne najviac sčítaných obyvateľov má z miest nad 10 000 obyvateľov Dolný Kubín v Žilinskom kraji, až 74 % sčítaných. Druhá priečka patrí mestu Senec v Bratislavskom kraji so 72, 7 % sčítaných obyvateľov. V Trnavskom kraji má najviac sčítaných obyvateľov mesto Senica 70,7 %, v Trenčianskom kraji mesto Prievidza 70,8 %, v Nitrianskom Šaľa 71,8 %, v Banskobystrickom Zvolen 69,5 %, v Prešovskom kraji Poprad 71,3 % a v Košickom kraji Spišská Nová Ves, ktorá má 68,6 % sčítaných obyvateľov.

TOP obce v sčítaní obyvateľov
Prvenstvo v rámci Slovenskej republiky stále udržiava malá obec v Prešovskom kraji Nižná Pisaná, ktorá eviduje 98 % sčítaných obyvateľov. Ďalšia obec, ktorá má viac ako 95 % sčítaných obyvateľov, je z Košického kraja – Kobeliarovo. Tretia priečka patrí obci v Banskobystrickom kraji Horný Badín s 94,5 % sčítanými obyvateľmi. Nad 94 % má aj obec Trstené zo Žilinského kraja.

Bratislava a Košice
Hl. mesto Bratislava má 67,7 % sčítaných a mesto Košice 64,5 % sčítaných obyvateľov. Z mestských častí Bratislavy sa najlepšie sčítaniu darí v Jarovciach, kde je sčítaných 83 %, v Čunove, kde je sčítaných 74,6 % obyvateľov, v Rusovciach 73,4 % a v Devíne 70,5 % sčítaných obyvateľov. V Košiciach sú prvé tri priečky tesné. Košice – mestská časť Kavečany 74,5 %, Košice – mestská časť Lorinčík 74,4 % a Košice – mestská časť Pereš 74 % má sčítaných obyvateľov.

Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina: „Som veľmi milo prekvapený reakciou obyvateľov Slovenska na sčítanie. Prebieha výlučne elektronicky po prvý krát v našej histórii a účasť vnímam ako veľmi povzbudivú. Som, samozrejme, hrdý, že náš región vedie vo výsledkoch a budeme sa snažiť takto aj pokračovať. Na kampani spolupracujeme so Štatistickým úradom SR a informácie podávame na všetkých nosičoch, ktoré má mesto k dispozícii. Veríme, že sčítanie bude úspešne, pretože je veľmi dôležité. Budeme vedieť plánovať nielen rozvoj mesta, ale celej našej krajiny vďaka kvalitným dátam.“

Hovorkyňa mesta Banská Bystrica Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.:
„Nesmierne nás teší, že ako mesto stále vedieme v sčítaní obyvateľov. Snažili sme sa využiť rôzne komunikačné nástroje, hlavne naše mestské. Pravidelne využívame aj sociálne siete a tlačové správy. Správcovia domov nám pomáhajú distribuovať letáky. Poskytujeme osobné poradenstvo obyvateľom prostredníctvom telefónu. Propagačné materiály máme k dispozícii aj v anglickom jazyku. Najčastejšie kladené otázky sa týkajú detí a overujú si dátum posledného uzavretého manželstva.“

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie: „V úvode sčítania sme viackrát komunikovali, že podľa zisťovaní ŠÚ SR o využívaní informačno – komunikačných technológií je približne 70 % obyvateľov schopných sčítať sa sami elektronicky. Veľmi ma teší, že sa blížime k tomuto cieľu. Chcem zároveň zdôrazniť, že sčítať sa elektronicky je povinnosť pre každého a ten, kto sa elektronicky sčítať dokáže, by tak mal urobiť do konca marca. Asistované sčítanie je totiž prioritne určené len pre digitálne vylúčených. Preto je potrebné využiť ešte dva posledné týždne elektronického sčítania a splniť si svoju povinnosť.“

Sčítanie je pre obyvateľa povinné
Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt a obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.
Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca.
Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi môže byť udelená pokuta obcou od 25 do 250 eur.

Ako sčítanie realizovať
Obyvateľ sa sčíta sám, kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu pod názvom SODB 2021, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Samosčítanie elektronickým formulárom je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára bez narušenia súkromia. Pomoc obyvateľ nájde aj na linke 02/20 92 49 19. Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Tlačová správa

Bratislava, 08. marec 2021

Elektronické sčítanie obyvateľov pokračuje a po treťom týždni je elektronicky sčítaných viac ako polovica obyvateľov.

Historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov sa začalo 15. 2. 2021. Od jeho začatia sa elektronicky sčítalo takmer 60 % obyvateľov Slovenska. Rozdiel sčítaných vrámci krajov sa prehĺbil. Najlepšie je na tom Žilinský anajhoršie Košický kraj.

Výsledky sčítania obyvateľov po treťom týždni
Doteraz sa sčítalo 58% obyvateľov,čo je takmer 3250000sčítaných.Vtreťomtýždni elektronického sčítania obyvateľov Slovenska sa rozdiely medzi jednotlivými krajmimierne prehĺbili.Výsledky vrámci krajov akrajských miestSčítacíformulár vŽilinskom kraji vyplnilo už 61, 5 % obyvateľov atento kraj prevzal žezlo víťaza týždňa vsčítaní obyvateľov.Na druhom mieste je Bratislavskýkraj, kde si povinnosť sčítať sa splnilo takmer 61% obyvateľov.Vtesnom závese na treťom mieste je Trenčiansky kraj, ktorý dosiaholviac ako 60,5%sčítaných a Trnavský kraj, ktorý je na úrovni60%sčítaných obyvateľov.VNitrianskom kraji si zatiaľ zákonnú povinnosť sa elektronicky sčítať splnilo58% obyvateľov. Ostatné kraje sú výrazne pod celoslovenským priemerom, keď v Prešovskomkrajisa sčítalo55,2%, Banskobystrickomkraji54,5 %aposledným krajom je zatiaľ Košický kraj, ktorýeviduje viac ako 51,3 % sčítaných obyvateľov.Vrebríčku krajských miest vedie mesto Banská Bystricas viac ako 62%sčítanýchobyvateľov.Aj ostatné krajské mestá sa blížia ktomuto číslu, keď Trenčín má sčítaných62% obyvateľov,mesto Trnava 61,3 %, Žilina, Nitra aPrešov majúsčítaných viac ako 60% obyvateľovaKošice 56,5 % sčítaných obyvateľov.Hl. mesto Bratislava má sčítaných takmer 60 % obyvateľov.hovorkyňa pre SODB 2021 JASMÍNA STAUDER + +421 918 900 494 + hovorca@scitanie.skTOP obce vsčítaní obyvateľov Absolútne príkladneksčítaniu obyvateľov pristúpila malá obec vPrešovskom kraji–Nižná Pisaná, ktorá eviduje 94 % sčítanýchobyvateľov. Ďalšia obec, ktorá má viac ako 90% sčítaných obyvateľov je tiež zPrešovského kraja, obec Obručné, voboch prípadoch ide omalé obce do 100 obyvateľov. Aj tretia priečka zostáva na východe vKošickom kraji. Obec Kobeliarovo 5 násobne väčšia má elektronicky sčítaných takmer 87% obyvateľov.VBratislavskom kraji je najviac sčítaných obyvateľov vobci Hrubá Borša (76,1%), vTrnavskom kraji Jaslovské Bohunice 76 %, vTrenčianskom kraji vobci Lipník (77,5 %), vNitrianskom kraji Bohunice (takmer 76%), vŽilinskom kraji Trstené (takmer 86%) avBanskobystrickom kraji obec Horný Badín, kde je sčítaných 84 % obyvateľov.Martin Močilenko, starosta obce Nižná Pisaná, snajvyšším podielom sčítaných obyvateľov:„Sčítanie obyvateľov považujeme za dôležitý projekt apreto sme knemu pristúpili aktívne. Každého obyvateľa sme oboznámili sprojektom, schránkovali sme informačné letáky apravidelne poskytovali informácie. Prvenstvo našej obce vsčítaní obyvateľov ma samozrejme veľmi tešíasom na našich obyvateľov hrdý“. PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík ademografie: „Ďakujeme všetkým, ktorí si už splnili svoju zákonnú povinnosť azároveň vyzývame, aby obyvatelia svoje sčítanie neodkladali na poslednú chvíľu“.Sčítanie je pre obyvateľa povinnéPripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyta obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. hovorkyňa pre SODB 2021 JASMÍNA STAUDER + +421 918 900 494 + hovorca@scitanie.skZákon osčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi môže byť udelená pokuta obcou od 25 do 250 eur.Ako sčítanie realizovaťObyvateľ sasčíta sám,kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na webovej stránkewww.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu pod názvom SODB 2021, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android aiOS. Samosčítanie elektronickým formulárom je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsobna vyplnenie sčítacieho formulára bez narušenia súkromia. Pomoc obyvateľ nájde aj na linke: 02/20 92 49 19. Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovaťk rozhodujúcemu okamihu sčítania,ktorým jepolnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Tlačová správa

Bratislava, 22. februára 2021

Na Slovensku prebieha elektronické sčítanie obyvateľov. Po prvom týždni takmer dva milióny sčítaných Historickyprvé elektronické sčítanie obyvateľov sa začalo 15.2.2021 a potrvá do 31.3.2021.
Počas prvého týždňa sa elektronicky sčítalo takmer 2 000 000 obyvateľov. Výrazne vedie Bratislavský kraj a mesto Bratislava.
Výsledky sčítania obyvateľov po prvom týždni
Začiatok sčítania obyvateľov so sebou priniesol aj masívny záujem o elektronické sčítanie. Svoju zákonnú povinnosť sčítať sa si za prvý týždeň splnilo 1 950 000 obyvateľov.
Suverénne vedie Bratislavský kraj a Bratislava
Po prvom týždni má Bratislavský kraj elektronicky sčítaných viac ako 40 % obyvateľov, čo predstavuje cca 300 600 ľudí. Mesto Bratislava, kde je sčítaných 198 000 ľudí vedie osobitnú kampaň, kde vyzýva obyvateľov, aby sa „ukázali vsčítaní“ ajasne deklarovali, že Bratislava sa „počíta“. Mesto argumentuje hlavne potrebou dostať do rozpočtu mesta peniaze askvalitniť život vmeste.
Primátor mesta Bratislava Matúš Vallo: „Sčítanie obyvateľov aobyvateliek Bratislava zobrala vážne. Chceme napraviť nevydarené sčítanie spred desiatich rokov. Priebežné čísla nás povzbudzujú, Bratislava je vsčítavaní najlepšia na Slovensku. 40% sčítaných obyvateliek a obyvateľov však nemôže byť výsledný stav. Ak sa sčítame všetci, Bratislava môže získať 10 miliónov EURročne na efektívny rozvoj mesta. Stačí pár klikov, vďaka ktorým budeme vedieť urobiť život vBratislave kvalitnejším.“
Najmenej sčítaných má Košický kraj
Na druhom mieste v počte elektronicky sčítaných je Trnavský kraj stakmer 37 %, nasleduje Trenčiansky kraj s 36,5 %, Žilinský kraj s viac ako 36 %, Nitriansky kraj s 35 %, Banskobystrický kraj s 32 % a Košický kraj s výrazne nižším percentom – s 29 %.
PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík ademografie: „Prvý týždeň prebiehajúceho sčítania hodnotíme ako úspešný. Samozrejme, za finálny úspech budeme považovať minimálne 70 % obyvateľov sčítaných samosčítaním elektronicky. Na sčítanie sa je stále dosť času, preto apelujem na obyvateľov, aby sa sčítavali, svoju zákonnú povinnosť si splnili a ak sa nemôžu respektíve nevedia sčítať sami, aby požiadali svojich blízkych o pomoc pri sčítaní. V tomto období NIKOHO doma nenavštívi sčítací asistent“

Sčítanie je pre obyvateľa povinné
Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt. Ďalej obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi môže byť udelená pokuta obcou od 25 do 250 eur.

Z často kladených otázok obyvateľov ku sčítaniu vyplynula potreba upozorniť na nasledujúce skutočnosti:
1. Nestačí, že manžel/manželka uviedli vo svojom elektronickom formulári, že sú ženatý/vydatá, alebo obyvateľ uviedol počet živo narodených detí vo svojom sčítaní. Aj druhý z manželského páru je povinný sčítať sa, pričom sa identifikuje prostredníctvom svojho rodného čísla. Rovnako aj každé dieťa sa sčítava samostatne použitím jeho rodného čísla, čiže rodič alebo zákonný zástupca za neho vyplní celý formulár.
2. Ak ste si zabudli stiahnuť potvrdenie o sčítaní, spätne sa nedá stiahnuť ani zaslať. Neporušili ste tým zákon osčítaní.
3. Pri otázkach o dochádzaní do zamestnania/školy uvádzajte prevažujúci spôsob dochádzky, bez zohľadnenia toho, že ste kvôli pandémii doma.
4. Ak ste podnikateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba, neuvádzate SZČO (to je vaša ekonomická aktivita), ale zamestnanie, ktoré vykonávate napríklad murár, účtovník alebo opatrovateľ.

Obyvateľ sa sčíta sám, kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu pod názvom SODB 2021, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Samosčítanie elektronickým formulárom je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsobna vyplnenie sčítacieho formulára bez narušenia súkromia. Pomoc obyvateľ nájde aj na linke: 02/20 92 49 19. Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Prečo je sčítanie potrebné
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša po desiatich rokoch komplexný pohľad na to, ako sa Slovenská republika a jej obyvatelia za uplynulé obdobie zmenili. Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní.

Tlačová správa

Bratislava, 20. januára 2021

Elektronické sčítanieobyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!
Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021.
Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk.
Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú.

V zmysle novely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania.

Elektronické sčítanie obyvateľov
Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenia na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC.
Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk a budú mať k dispozícii aj mobilnú aplikáciu.
Posun termínu asistovaného sčítania
Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môževyužiť asistované sčítanie.
To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD.
generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie:
„Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe dnešného rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začneod 1. 4. 2021 a potrvá najneskôr do 31. 10. 2021.“

Zdroje informácií
Odporúčame obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu obyvateľov a navštívili stránku www.scitanie.sk.
Informácie nájdu aj na Facebooku, Instagrame a na YouTube všade pod názvom SODB 2021 alebo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.

Tlačová správa

Bratislava 3. augusta 2020
Banskobystrický kraj napreduje v sčítaní domov a bytov

V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. Sčítanie finalizuje aj Revúca, ktorá bude prvým veľkým mestom spracovaným v elektronickom systéme sčítania.

Druhý mesiac sčítania domov a bytov
Do sčítania domov a bytov sú zapojené všetky obce SR v celkovom  počte 2 927. K 31. 7. 2020 bolo sčítaných 20, 6 % bytov na Slovensku.

V Banskobystrickom kraji je do sčítania zapojených 516 samospráv. K 31. 7. sčítali takmer 28 % bytov.

V rámci Slovenska máme 13 obcí, ktoré sčítali byty úplne. V Banskobystrickom kraji sú to obce Baláže (94 bytov), Gemerské Dechtáre (163 bytov), Vlkyňa (90 bytov) a Železná Breznica (236 bytov).
K uzavretiu sčítania sa blíži aj ako prvé veľké mesto na Slovensku Revúca, ktorá má viac ako 6 500 bytov a počtom obyvateľov presahuje 10 000. Ako uviedol primátor Ing. Július Buchta: „Veľmi ma teší, že v prvej fáze sčítania, ktoré je historicky prvýkrát riešené integrovaným plne elektronickým systémom, ako mesto nad 10 000 obyvateľov zastávame prvenstvo, že sa nám v takom krátkom čase podarilo uskutočniť sčítanie na 99 %. A to práve vďaka vzájomnej spolupráci zamestnancov mestského úradu so správcovskými spoločnosťami. Som rád, že toto sčítanie je založené na informáciách z existujúcich administratívnych zdrojov, bez papierových formulárov, čím nezaťažujeme obyvateľov mesta, no napriek tomu získame informácie zamerané na súčasnú kvalitu bývania. Tieto údaje nám pomôžu pri rozvoji mesta ako podklad na územné plánovanie, pri riešení bytovej a parkovacej politiky, ktorú máme v zámere naštartovať formou výstavby nových parkovacích plôch a nájomných bytových domov.“
Prvá fáza SODB 2021 je realizovaná v spolupráci so samosprávami, zameraná na sčítanie domov a bytov. Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc v priebehu takmer deväť mesiacov dôsledne a prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje približne o troch miliónoch bytov na Slovensku. Samotné sčítanie domov a bytov sa realizuje do 12. 2. 2021. Po tomto termíne nastáva druhá fáza projektu, sčítanie obyvateľov.
„Sčítanie prebieha v súčinnosti s obcami a priebežne riešime otázky, ktoré vznikajú. Môžem konštatovať, že  napriek letu sčítanie prebieha kontinuálne a obce naplno pracujú. Pre projekt je podstatné, aby boli všetky údaje aktuálne k rozhodujúcemu okamihu sčítania, t. j. k 1. 1. 2021,“  zdôraznila Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie  ŠÚ SR.

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021) – POTREBNÉ INFORMÁCIE
1. fáza projektu – Sčítanie domov a bytov v období od1. júna 2020 do 12. februára 2021
2. fáza projektu – Sčítanie obyvateľov v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021

Základné otázky a odpovede k sčítaniu domov a bytov:

Na Slovensku sa  doteraz uskutočňovalo tradičné sčítanie. V roku 2021 bude ako integrované sčítanie. V čom je základný rozdiel? 
Základný rozdiel je v tom, že sa budú využívať okrem údajov od obyvateľov aj údaje z rôznych zdrojov (administratívnych zdrojov údajov). Obyvatelia sa na sčítaní domov a bytov nebudú zúčastňovať. Sčítanie domov a bytov sa už začalo 1. 6. 2020 a trvá do 12. februára 2021. V druhej fáze sa sčítavajú obyvatelia a to od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Sčítanie je jedinečné svojou online elektronickou formou v prvej aj druhej fáze. Na oboch fázach veľmi úzko spolupracujeme so samosprávou.

Sčítanie domov a bytov sa koná podľa nového konceptu, teda bez účasti obyvateľov?
Áno, ide o elektronické sčítanie, ktoré realizuje samospráva. Pred začiatkom sčítania Štatistický úrad SR pripravil podklady a predvyplnil obciam existujúce údaje, určených zamestnancov obcí sme zaškolili a majú k dispozícii videá, dokumenty a školiace materiály. S údajmi teda v obciach pracujú výlučne zaškolené osoby, ktoré majú prístup do systému. Tým, že bola mimoriadna situácia z dôvodu COVID-19, pristúpili sme k e-learningovej forme školenia a vyškolili  v krátkom čase 5 313 osôb. Do elektronického systému sčítania sa nám k dnešnému dňu zapojili všetky obce. 

Aké informácie prinesie sčítanie domov a bytov?
Zistíme, koľko bytov a domov na Slovensku pribudlo.
Získame prehľad o formách vlastníctva bytov.
Budeme vedieť počty a podiely neobývaných bytov v regiónoch.
Zistíme, ako Slováci bývajú, či preferujú za poslednú dekádu menšie byty,alebo naďalej väčšie a ako sa táto preferencia líši podľa regiónov.
Nadobudneme nové podrobnejšie informácie o obnove budovy z pohľadu obvodového plášťa, strechy a okien.
Dozvieme sa, koľkopodlažné domy u nás prevládajú.
Zistíme napojenie bytov na vodu, plyn a kanalizáciu.
Získame prehľad o zdrojoch tepla aj to, či centrálne zásobovanie teplom víťazí nad potrebou vlastného kúrenia.

Ako napríklad môže Slovensko využiť údaje zo sčítania?
+   Na plánovanie novej infraštruktúry a budovanie ciest.
+ Na plánovanie budovania nových materských škôl, predškolských zariadení a základných škôl. 
Na plánovanie zriadenia nových stacionárov pre dôchodcov.
+ Na plánovanie budovania nájomných bytov a ich reálnu potrebu v konkrétnych regiónoch SR.

SODB 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových zisťovaní, uskutočňujúcich sa pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov. Na Slovensku má viac ako 100-ročnú tradíciu. V EÚ sa realizuje vo všetkých členských štátoch v referenčnom roku 2021. Základné výsledky SODB 2021 budú zverejnené do konca roku 2022 a výsledky pre medzinárodné porovnania EÚ krajín najneskôr do konca roku 2024. Informácie k SODB nájdete na adrese www.scitanie.sk.
Podmienky upravuje osobitný zákon č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a opatrenia ŠÚ SR.

Tlačová správa

Bratislava + 16. septembra 2020
Domy a byty sčítavali aj počas leta

Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.

Do sčítania sú zapojené všetky slovenské obce v celkovom  počte 2 927. Percento editovaných bytov stúplo aj počas letných mesiacov – za celé Slovensko sa blíži k 50 % a tri slovenské kraje túto hranicu už prekročili. Tak, ako v predchádzajúcich mesiacoch, aj v auguste najrýchlejšie napredovalo  sčítanie domov a bytov  v Nitrianskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji, kde sa počet editovaných bytov blíži k 60 %, v prípade Nitrianskeho kraja je to dokonca 64 % bytov, čo vysoko prekračuje slovenský priemer.

Prínos sčítania v Banskobystrickom kraji
Do sčítania je v kraji zapojených 516 samospráv. Celkový podiel editovaných bytov dosahuje 57,67 %, pričom v systéme pracuje 81 % obcí. V auguste k Balážom, Gemerským Dechtárom, Vlkyni a Železnej Breznici pribudli ďalšie obce, ktoré spracovali 100 % bytov: Jestice, Klokoč, Konrádovce, Lukovištia, Medzibrod, Ploské, Veľká Ves, Vyšný Skálnik a Zádor.

Najviac bytov editovali veľké mestá – Zvolen a Banská Bystrica (v Banskej Bystrici je od začiatku sčítania editovaných 11 836 bytov (27,32 %), vo Zvolene 9 587 bytov (49,58%)).

Prínos sčítania vidí aj primátorka Zvolena Ing. Lenka Balkovičová, ktorá za dobrý výsledok vďačí spolupráci zamestnancov úradu a správcovských spoločností: „Sčítanie sme zastrešili pracovníkmi organizačného odboru nášho mestského úradu. K úlohe pristúpili naozaj  zodpovedne, za čo im patrí veľká vďaka. Ťažko by sme si však vystačili bez pomoci zástupcov jednotlivých spoločenstiev vlastníkov bytov či zvolenského stavebného bytového družstva. V prvom rade patria výsledky sčítania medzi základné podklady pri spracúvaní našich strategických dokumentov, ako sú Program rozvoja, sektorové stratégie, analýzy projektov či projektových zámerov. Neraz nás o informácie žiadajú napríklad investori pri plánovaní bytovej výstavby. Nové možnosti bývania, práce či dostupnosť nových služieb pre našich obyvateľov sú tak často zabezpečované aj na základe údajov, ktoré sú nám dostupné zo sčítania obyvateľstva a tiež domov a bytov. Nepriamo tak pomáhajú skvalitniť život našich obyvateľov. To už ani nespomínam, ako často nás so žiadosťou o poskytnutie štatistických údajov oslovujú študenti pri spracúvaní svojich akademických prác. Naša spolupráca so všetkými zástupcami spoločenstiev vlastníkov bytov, ako aj so Stavebným bytovým družstvom vo Zvolene, je určite nadštandardná.“

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SČÍTANÍ

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021) – POTREBNÉ INFORMÁCIE

1. fáza projektu – Sčítanie domov a bytov v období od1. júna 2020 do 12. februára 2021
2. fáza projektu – Sčítanie obyvateľov v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021

Prvá fáza SODB 2021 je realizovaná v spolupráci so samosprávami, zameraná na sčítanie domov a bytov. Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc v priebehu takmer deväť mesiacov dôsledne a prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje približne o troch miliónoch bytoch na Slovensku. Samotné sčítanie domov a bytov sa realizuje do 12. 2. 2021. Po tomto termíne nastáva druhá fáza projektu, sčítanie obyvateľov.

Základné otázky a odpovede k sčítaniu domov a bytov:
Na Slovensku sa  doteraz uskutočňovalo tradičné sčítanie. V roku 2021 bude ako integrované sčítanie. V čom je základný rozdiel? 
Základný rozdiel je v tom, že sa budú využívať okrem údajov od obyvateľov aj údaje z rôznych zdrojov (administratívnych zdrojov údajov). Obyvatelia sa na sčítaní domov a bytov nebudú zúčastňovať. Sčítanie domov a bytov sa už začalo 1. 6. 2020 a trvá do 12. februára 2021. V druhej fáze sa sčítavajú obyvatelia a to od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Sčítanie je jedinečné svojou online elektronickou formou v prvej aj druhej fáze. Na oboch fázach veľmi úzko spolupracujeme so samosprávou.

Sčítanie domov a bytov sa koná podľa nového konceptu, teda bez účasti obyvateľov?
Áno, ide o elektronické sčítanie, ktoré realizuje samospráva. Pred začiatkom sčítania Štatistický úrad SR pripravil podklady a predvyplnil obciam existujúce údaje, určených zamestnancov obcí sme zaškolili a majú k dispozícii videá, dokumenty a školiace materiály. S údajmi teda v obciach pracujú výlučne zaškolené osoby, ktoré majú prístup do systému. Tým, že bola mimoriadna situácia z dôvodu COVID-19, pristúpili sme k e-learningovej forme školenia a vyškolili sme v krátkom čase 5 313 osôb. Do elektronického systému sčítania sa nám k dnešnému dňu zapojili všetky obce.                                              

Aké informácie prinesie sčítanie domov a bytov?
Zistíme, koľko bytov a domov na Slovensku pribudlo.
Získame prehľad o formách vlastníctva bytov.
Budeme vedieť počty a podiely neobývaných bytov v regiónoch.
Zistíme, ako obyvatelia Slovanka bývajú, či preferujú za poslednú dekádu menšie byty,alebo naďalej väčšie a ako sa táto preferencia líši podľa regiónov.
Nadobudneme nové podrobnejšie informácie o obnove budovy z pohľadu obvodového plášťa, strechy a okien.
Dozvieme sa, koľko podlažné domy u nás prevládajú.
Zistíme napojenie bytov na vodu, plyn a kanalizáciu.
Získame prehľad o zdrojoch tepla, aj to, či centrálne zásobovanie teplom víťazí nad potrebou vlastného kúrenia.

Ako napríklad môže Slovensko využiť údaje so sčítania?
+   Na plánovanie novej infraštruktúry a budovanie ciest.
+ Na plánovanie budovania nových materských škôl, predškolských zariadení a základných škôl. 
Na plánovanie zriadenie nových stacionárov pre dôchodcov.
Na plánovanie budovania nájomných bytov a ich reálna potreba v konkrétnych regiónoch SR.

SODB 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových zisťovaní, uskutočňujúcich sa pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov. Na Slovensku má viac ako 100-ročnú tradíciu. V EÚ sa realizuje vo všetkých členských štátoch v referenčnom roku 2021. Základné výsledky SODB 2021 budú zverejnené do konca roku 2022 a výsledky pre medzinárodné porovnania EÚ krajín najneskôr do konca roku 2024. Informácie k SODB nájdete na adrese www.scitanie.sk.
Podmienky upravuje osobitný zákon č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a opatrenia ŠÚ SR.

Tlačová správa

Bratislava, 19. októbra 2020
Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov

Sčítanie domov a bytov sa v mnohých obciach a mestách SR zintenzívnilo. Niektoré mestá a obce dopĺňali premenné, ale byty a domy ponechali v stave rozpracovanosti, iné kompletizovali zber údajov a sústredili sa na nárast počtu úplných a neúplných bytov, ďalšie zaznamenávali nové prírastky od posledného sčítania.

Spolu je na Slovensku editovaných  viac ako 60 % bytov z celkového počtu bytov zaradených aktuálne do systému. Reálne je však posun v sčítaní výraznejší, pretože je vysoký podiel  rozpracovaných bytov,  ktoré si obce nechávajú otvorené k rozhodujúcemu okamihu sčítania, t. j. k  1. 1. 2021. V elektronickom systéme aktívne pracuje 99,6 % obcí. Niekoľko obcí s malým počtom bytov ešte len začína pracovať. Vo všetkých krajoch počet a podiel editovaných bytov vzrástol.
Vďaka zodpovednému prístupu samospráv je sčítanie domov a bytov na Slovensku už teraz v pokročilej etape a plynulo prechádza do fázy prípravy sčítania obyvateľov 2021.  

Výsledky sčítania v Banskobystrickom kraji
V Banskobystrickom kraji je 516 obcí a všetky pracujú v systéme. Mesto Banská Bystrica sčítalo takmer 81 % bytov. Banskobystrický kraj celkovo sčítal viac ako 70 percent bytov. Sčítaniu sa darilo v Hriňovej, kde editovali takmer 100 % bytov, Rimavskej Sobote, kde editovali 11 274 bytov a celkovo majú editovaných 70 % bytov, ďalej Lučencu, kde editovali 13 893 bytov a majú editovaných 81 % bytov, Banskej Štiavnici, ktorá sa blíži k stovke v Revúcej, ktorá sčítala domy a byty na 100 % hneď v úvode projektu.
Čo sa týka obcí, ktoré už sčítali na 100 % alebo sa k sčítaniu blížia, patrí Banskobystrický kraj k prvým v SR. 54 obcí spracovalo byty na 100 % a 43 obcí sa k spracovanosti 100 % blíži stotinami percenta, čo predstavuje 97 obcí v kraji, ktoré sčítali byty takmer na 100 %.

Ing. Zlata Jakubovie, CSc, riaditeľka sekcie zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní:
„Ku koncu septembra v Banskobystrickom kraji pracovalo v elektronickom systéme 100% obcí, 78 z nich malo všetky svoje byty spracované celkom, alebo v rozpracovanom stave. To, že Banskobystrický kraj úspešne napreduje, je zásluha všetkých miest a obcí kraja v úzkej spolupráci so Štatistickým úradom SR. V týchto neľahkých časoch, ktorými nás sprevádza rok 2020 aj napriek mimoriadnej situácii naše mestá a obce v sčítaní domov a bytov stále napredujú aj popri množstve svojich iných povinností. Za spoluprácu ďakujeme a patrí im uznanie.“

Hlavným cieľom sčítania domov a bytov je získať vyčerpávajúce, objektívne  a jedinečné dáta, ktoré nemožno získať z iných zdrojov. Výsledkom budú údaje napríklad o vekovej štruktúre domov a bytov, rozlohe obytnej plochy, formách vlastníctva, počte obytných miestností v bytových jednotkách, spôsobe vykurovania, napojení na verejné siete, či o vybavenosti kúpeľnou a záchodom. Novinkou oproti minulosti budú podrobnejšie informácie o obnove domov a bytov z pohľadu obvodového plášťa, strechy, okien či informácií o nadstavbách.

Na sčítanie domov a bytov už tento mesiac nadviaže druhá fáza SODB 2021 vo svojej príprave – sčítanie obyvateľov.

Ing. Zlata Jakubovie, CSc, riaditeľka sekcie zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní:
„Súčasná epidemiologická situácia rovnako ako pri školeniach k sčítaniu domov a bytov zmenila naše plány. Vtedy sme museli vo veľmi krátkom čase pristúpiť k dištančnej, pre väčšinu novej forme vzdelávania a obce boli nútené zvládnuť túto situáciu s nami. Tentoraz sa nám podarilo osobnou formou odškoliť zhruba tretinu obcí kraja, no  opäť pristupujeme ku školeniu ostatných obcí dištančne, prostredníctvom videí. Samozrejme ako pri sčítaní domov a bytov aj pre sčítanie obyvateľov sme a budeme obciam k dispozícii pri akýchkoľvek problémoch, otázkach, navigáciách v systémoch, alebo metodickom usmernení. Veríme, že spoločne zvládneme obidve fázy sčítania.“

Jasmína Stauder, hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 uvádza:
„V mesiaci október sme začali realizovať prípravu sčítania obyvateľov v spolupráci so samosprávami. Úvodnou aktivitou bolo školenie obcí k sčítaniu obyvateľov.  Vzhľadom na pandemickú situáciu sme opäť využili dištančnú formu školenia, ktorá zahŕňa videoprezentácie. V tomto mesiaci sa zároveň začína aj informačná kampaň pre obyvateľov k samotnému sčítaniu, ktoré sa uskutoční od 15. 2. do 31. 3. 2021.“