Sadovnícke úpravy verejných priestranstiev

pod-logo

“Tento projekt bol podporený z Programu obnovy dediny”

     Návrh sadovníckych úprav spočíva v nových výsadbách na verejných priestranstvách obce Prenčov. Cieľom sadovníckych úprav je prepojenie týchto verejných priestorov pomocou vybraného rastlinného sortimentu a zveľadenie centrálnej časti obce. Rastlinný sortiment záhonov bol vyberaný s ohľadom na charakter vidieckej krajiny a na vyzdvihnutie estetickej stránky obce. Výsadby záhonov budú pokryté vrstvou mulčovacej kôry, okrem plochy pri materskej škole, kde je na zamulčovanie navrhnuté kamenivo (dažďová záhrada). Pre výsadbu pozdĺž hlavnej komunikácie sú navrhnuté stromy veľkosti obvodu kmienka 12-14. Príprava plôch zahrňuje plošnú úpravu terénu, chemické odburinenie všetkých plochách, ako pri výsadbách, tak aj pri plochách kde sa bude zakladať trávnik.Vybraný rastlinný materiál spĺňa všetky predpoklady pre úspešný rast z hľadiska daných podmienok stanovišťa aj z hľadiska kvality. Výber okrasných rastlín je v súlade s rastlinnými druhmi vyskytujúcimi sa v danej oblasti a vyhovuje aj kritériám, ktoré sú kladené po estetickej stránke. 

     Jedná sa o úpravu verejných priestranstiev v centrálnej časti obce Prenčov. Riešené priestory v súčasnosti nemajú ucelený ráz, a tým nevyzdvihujú centrálnu časť obce, čo je však potrebné. Jedná sa o sadové úpravy v okolí sochy sv Floriána, pri autobusovej zastávke, v okolí kultúrneho domu, pozdĺž hlavnej komunikácie, pri materskej škole a plocha pri tržnici.

Plánovaný začiatok realizácie projektu je v 04/2016

Ukončenie realizácie je naplánované na 10/2016

Celkové náklady projektu predstavujú sumu 10 497,00 €

Požadovaná výška dotácie na rok 2016 je 5 000,00 €, zvyšná suma bude zabezpečená z iných zdrojov  Obce.

     Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016 bola doručená na Slovenskú agentúru životného prostredia v Banskej Bystrici dňa 30. 10. 2015.

     Žiadosť bola posúdená a dňa 04. 03. 2016 nám bolo doručené Oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2016 č. 90/POD-ZD2-44/16. Projekt bol podporený na 100%, schválená je dotácia v sume 5 000,00 €.

     Bolo vykonané verejné obstarávanie na dodanie rastlinného materiálu a iných tovarov pre projekt prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému, vybraným dodávateľom bola spoločnosť Green-Oasis, spol. s r.o., Tallarova 4, 811 02  Bratislava. Uzatvorili sme Kúpnu zmluvu č. Z20168069_Z zo dňa 11. 04. 2016. Celková cena za dodanie tovaru v zmysle zmluvy bola 5 811,00 € s DPH.

     Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny – Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a Programu obnovy dediny – Zelen dedina č. 104/POD-ZD2-44/16 bola podpísaná 13. 10. 2016. V súčasnosti prebieha vyúčtovanie projektu.

environmentalny-fond-logo