Revitalizácia verejných priestranstiev obydlí MRK v obci Prenčov

logo_sk_200                     rop                     o_flaga_ue-unia_europejska_efrr_centralnie_sk

Projekt “Revitalizácia verejných priestranstiev obydlí MRK v obci Prenčov”

realizuje Obec na základe Výzvy č. ROP-4.1c-2013/01

Operačný program     Regionálny operačný program Spolufinancované fondom  Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os   4 Regenerácia sídiel

Opatrenie  4.1 Regenerácia sídiel

Poskytovateľ  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12, 812 66  Bratislava

Zmluva o poskytnutí NFP č. Z2214012068801

Celkové oprávnené výdavky:   410 775,00 EUR

Poskytnutý NFP: 390 236,25 EUR   Rozčlenenie finančných prostriedkov na jednotlivé stavebné objekty: SO 01 – Oddychové miesto pre deti                            11 653,68 €

SO 02 – Lávka pre peších                                           65 999,77 €

SO 03 – Cestné mosty                                                 nerealizuje sa z projektu                                         SO 04 – Výstavba cyklotrasy                                       nerealizuje sa z projektu                                         SO 05 – Výstavba chodníka                                     105 746,32 € SO 06 –                                                   Rekonštrukcia miestnych komunikácií   221 175,23 €

Náklady na vypracovanie PD                                     6 200,00 €

Časový rámec realizácie projektu – začiatok realizácie   01/2014

– koniec realizácie      06/2015

Prvým krokom v realizácii Projektu bolo vyhlásenie verejného obstarávania prostredníctvom Vestníka Úradu pre verejné obstarávanie. Verejné obstarávanie bolo zrealizované a v súčasnosti sa čaká na výsledky administratívnej kontroly, ktorú vykonáva RO (Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, odbor SO/RO pre ROP, Nám. SNP č. 23, 974 01  Banská Bystrica). Spis z vykonaného verejného obstarávania bol RO odovzdaný 30. septembra 2014. Termín ukončenia realizácie projektu je v 6/2015. Lehota trvania zmluvy v zmysle zrealizovaného verejného obstarávania je 16 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. SO zazmluvnené Zmluvou o poskytnutí NFP budú zrealizované najneskôr do 31. mája 2015, ostatné SO financované z iných zdrojov sa budú realizovať  aj po tomto termíne.