Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

logo_sk_200                         rop                   o_flaga_ue-unia_europejska_efrr_centralnie_sk

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podaná v 10/2014. Bola schválená a v 01/2015 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP č. Z2211012083501.

Poskytovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66  Bratislava, zastúpená Ľubomírom Jahnátkom, ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 

Názov projektu je Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

ITMS kód projektu je 22110120835

Miesto realizácie je Prenčov 203, 969 73  Prenčov

Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa je Základná škola s materskou školou Prenčov 203

Výzva č. ROP-1.1-2014/01

Operačný program :   Regionálny operačný program

Spolufinancované fondom :   Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os :   1. Infraštruktúra vzdelávania

Opatrenie :   1.1 Infraštruktúra vzdelávania

 

Výdavky a výška NFP:

Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 266 585,52 €, z toho poskytnutý NFP (95 % z COV) je 253 256,24 € zvyšných 5% je spoluúčasť obce Prenčov v sume 13 329,28 €.

 

Časový rámec realizácie Projektu:

Začiatok realizácie :   06/2015

Ukončenie realizácie :   11/2015 (realizácie aktivít Projektu)

 

Rozpočet Projektu:

Stavba :   238 296,67 €

Vybavenie :   22 788,85 €

Projektová dokumentácia :   5 500,00 €

 

Ciele Projektu:

Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie objektu školy vrátane obstarania jej vybavenia s dôrazom na podporu vzdelávania žiakov z MRK

Špecifický cieľ č. 1 – Realizovať rekonštrukciu budovy ZŠ, docieliť zlepšenie jej tepelno-izolačných vlastností a obstarať vybavenie vrátane ITK

Špecifický cieľ č. 2 – Zlepšiť projektovú dokumentáciu stavby

 

Verejné obstarávanie projektu sa realizovalo 2 spôsobmi a to Súťažou vyhlásenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 251 pod zn. 31546-WYP v 12/2014 a Výzvami na predkladanie ponúk v zmysle §9  Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Zákazku na stavbu časť Rekonštrukcia budovy školy získal pán Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01  Krupina.

Zákazku na stavbu časť Rekonštrukcia kotolne získala spoločnosť V. I. Trade s.r.o., Novozámocká č. 102, 949 05  Nitra.

Vybavenie bolo rozdelené na 4 časti, a to:

Interiérové vybavenie vyhrala Linea SK s.r.o., Ružinovská 1, 821 02  Bratislava

Výpočtová technika vyhral Mgr. Radko Holub, Štiavnické Bane č. 412, 969 81  Štiavnické Bane

Komunikačná infraštruktúra vyhral Mgr. Radko Holub, Štiavnické Bane č. 412, 969 81  Štiavnické Bane

Software vyhrala eTechnology s.r.o., Fraštacká 2515/2, 920 01  Hlohovec

 

Verejné obstaranie bolo riadiacim orgánom schválené a pristúpili sme k podpisom zmlúv s víťaznými uchádzačmi, realizácia projektu sa začne v 07/2015.

 

Ukončenie realizácie projektu bolo k 30. 11. 2015, Náklady na realizáciu prokjektu – opravnené výdavky v zmysle zmluvy 199 172,76 €, čerpané finančné prostriedky 193 558,06 € a vlastné finančné prostriedky (neoprávnený výdavok projektu) 4 728,91 €. V rámci oprávnenených výdavkov projektu je aj spoluúčasť Obce vo výške 5% nákladov.