Projekty

 Projekty, ktoré obec Prenčov realizuje v súčasnosti alebo už zrealizovala v minulosti:

Senior park Prenčov – prístava

Zvýšenie bezpečnosti v obci Prenčov

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska
Systém separácie zložiek komunálnych odpadov v obci Prenčov
Materská škola – zobytnenie podkrovia
Sadovnícke úpravy verejných priestranstiev
Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ
Revitalizácia verejných priestranstiev obydlí MRK v obci Prenčov
Vybudovanie multifunkčného komunitného centra v obci Prenčov
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Prenčov
Skvalitnenie sociálnej situácie obyvateľov MRK komunitnými aktyvitami v obci Prenčov
Podpora tvorby nových pracovných miest pre MRK v obci Prenčov
Modernizácia športového areálu v obci Prenčov – vybudovanie závlahy
Rekonštrukcia zázemia šatní a sociálnych zariadení na fubtalovom štadióne
Verejné priestranstvá (rekonštrukcia)
Ďalšie vzdelávanie príslušníkov MRK v obci Prenčov
Moderná kuchyňa
Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky obce – súsošie Kalvárie
Rekonštrukcia objektu a vybudovanie Remeselníckeho domu
Modernizácia pestovateľskej pálenice
Bytová výstavba
Rekonštrukcia Materskej školy
Revitalizácia prírody a krajiny
Ružová dedina
Kamerový a bezpečnostný systém pre obec Prenčov
Modernizácia miestneho rozhlasu
Multifunkčné ihrisko
Návrat vody do prírody
Chodníky pre peších
Rekonštrukcia Kultúrneho domu – 1. etapa
Zmluvy, ktoré uzatvorila obec Prenčov v roku 2014
Kanalizácia a ČOV v obci Prenčov
Verejný vodovod
Oplotenie
Centrálne vykurovanie
Marketing Mikroregiónu
Centrum pomoci, vzdelávania a relaxácie
Modernizácia vyučovacieho procesu
Sídelná zeleň v centre obce
Prístupové cesty