Profil VO

Profil verejného obstarávateľa 

Verejný obstarávateľ: obec Prenčov
Sídlo: Obecný úrad č. 300, 969 73 Prenčov
štatutárny zástupca: Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce

Obec Prenčov je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Informácie o otváraní obálok

podľa § 41, ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej ZVO)

PREDMET PDF
Formulár – otváranie ponúk KD TU

Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk

podľa § 44, ods.2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej ZVO)

PREDMET ZÁKAZKY PDF
Vybudovanie multifunkčného komunitného centra v obci Prenčov TU
 

Zverejnenie zadávania zákazky

podľa § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej ZVO)

ZÁKAZKA POPIS REALIZÁCIA ZVEREJNENIE
Školiaci materiál a potreby – OP Vzdelávanie výkresy, papier, ceruzky, farby, …  7/2013 01. 07. 2013
Projektová dokumentácia rekonštrukcia miestnych komunikácií  5-7/2013 26. 04. 2013
Vybavenie školskej jedálne konvektomat, panvica, …  7/2013 03. 03. 2013
Školenia, kurzy OP Vzdelávanie protipredsudková výchova  5-10/2013  03. 05. 2013
Školenia, kurzy OP Vzdelávanie osobnostný rozvoj detí  5-10/2013  03. 05. 2013
Stravné lístky stravné lístky pre zamestnancov  9/2013-6/2014  27. 08. 2013
Projektová dokumentácia mosty  7-9/2013  24. 06. 2013
Školenia, kurzy OP Vzdelávanie práca s IKT a interaktívnou tabuľou  5-7/2013 26. 04. 2013
Zariadenie do školskej kuchyne vzduchotechnika (odsávač pár)  1/2014  03. 12. 2013
Rezivo prístrešok pri 2×6 b.j.  2/2014 31. 01. 2014
Knihy OP Vzdelávanie doplnenie knižničného fondu  2/2014  13. 02. 2014
Kuchynské vybavenie pracovný stôl, dvojdres, varič na ryžu  rok 2014  03. 02. 2014
Výpočtová technika, Telekomunikačná infraštruktúra, Komunikačná infraštruktúra, Software počítačové vybavenie a príslušenstvo, elektroinštalácie a kabeláž, softwérové vybavenie  rok 2014  03. 02. 2014
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie (fitness zariadenie) posilňovacia veža, posilňovacia lavica, rotoped  rok 2014  05. 02. 2014
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie elektrospotrebiče  rok 2014  07. 02. 2014
Interiérové vybavenie stoly, stoličky, skrine, regále, vešiaky  rok 2014  07. 02. 2014
Projektová dokumentácia Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ  rok 2014 05. 03. 2014
Projektová dokumentácia dobudovanie chodníkov v obci  3/2014 20. 03. 2014
 Stavebné rezivo  hranoly, laty, dosky, fošne  rok 2014  02. 06. 2014
 Palivové drevo listnaté palivové drevo  rok 2014  13. 06. 2014
 Murárske náradie lešenárska koza, sada drobného murárskeho náradia, búracie kladivo, rezačka obkladov  rok 2014  16. 06. 2014
 Dodávka a montáž zavlažovacieho systému zavlažovací systém rok 2014 – 2015  20. 08. 2014
 Osobné ochranné pomôcky  monterkové súpravy, pracovné tepláky, pracovné mikiny,
pracovné bundy zimné, dámske košele, dám. mikiny a vesty, dám. nohavice a plášť, pracovná zástera – vodeodolná,
zimné čapice, prac. čiapky so sieťkou, reflexné vesty, respirátor, ochranné okuliare, prac. rukavice, prac. a bezpečnostná obuv
 rok 2014 – 2015  03. 11. 2014
 Spotrebný materiál kancelársky papier, perá a ceruzky, rezačka, viazač na rebrovú väzbu, spinky, spony a klipy, zošívačka, korektory, lepiace pásky, obálky, obaly, bloky, zvýrazňovače, odkladače, popisovače, CD, DVD, zakladače, tonery, …  rok 2014 – 2015  03. 11. 2014
 Stavebný materiál piesok, cement, lepidlá, dlažba, krytina, stierky, tehly, stavebné a maliarske materiály, … rok 2014 – 2015  03. 11. 2014
 Pracovno-školiaci materiál pre sadenie, zber a uskladňovanie poľnohospodárskych plodín osivá, sadivá, sejivá, priesady, hnojivá, substráty, chemická ochrana a ošetrovanie, … rok 2014 – 2015 03. 11. 2014
 Lektor kurzu ochrana a budovanie ŽP, všestranná starostlivosť o domácnosť, občianske spolunažívanie a komunitné aktivity rok 2015 03. 11. 2014
 Občerstvenie káva, čaj, slané a sladké pečivo, minerálka, obed, … rok 2015 03. 11. 2014
 Prenčov – Potok Štiavnica, protipovodňová ochrana, dokumentácia pre územné rozhodnutie dokumentácia pre územné rozhodnutie rok 2014 – 2015 24. 11. 2014
 Manažér na monitorovanie  monitorovanie realizácie projektu a jeho aktivít, zber informácií, vyhotovovanie foto a videodokumentácie, vypracovanie MS  rok 2014 – 2015  25. 11. 2014
 Občerstvenie počas vzdelávania  káva, čaj, minerálna voda, čajové pečivo  02/2015 – 09/2015  26.01.2015
 Zariadenie a vybavenie  interiérové vybavenie, SW, výpočtová technika a komunikačná infraštruktúra rok 2015  26.01.2015
 Rekonštrukcia multifnkčného ihriska v obci Prenčov demontáž, likvidácia a výmena trávnika, spevnenie podkladu, nové čiarovanie ochranné siete, bránkové siete  rok 2016  01. 02. 2016
 Vybavenie športoviska dvojhojdačka, lezecký balvan, pruživoné hojdačky, trampolína, leyecká pyramída, strečingové a fitness prvky – hrazdy, bradlá, rebriny, prekážky, kladiny, informačná tabuľa rok 2016  01. 02. 2016
 Sadovnícke úpravy verejných priestranstiev  rastlinný materiál – stromy, kríky, kvety; mulčovacia kôra, netkaná textília, trávové osivo, roundup, koly, hydrogel, juta, substrát…  rok 2016  01. 04. 2016
 Interiérové vybavenie materskej školy  ležadlá, matrace, posteľná bielizeň, šatňové skrinky, stoly a stoličky, skrinky, …  9/2017 – 12/2017  11. 09. 2017
 Traktor s vybavením  traktor, čelný nakladač, náves, štiepkovač motorový  9/2017 – 12/2017  14. 09. 2017
  Dom služieb  rekonštrukcia objektu rodinného domu na Dom služieb  rok 2018  25. 10. 2017
  Tržnica  vybudovanie krytej tržnice  rok 2018   25. 10. 2017
 ZBERNÝ DVOR PRENČOV  vybudovanie montovanej haly, spevnenej plochy a stojiska na separovaný odpad   3 – 10/2018   29. 01. 2018
  DETSKÉ IHRISKO

Veselé zvieratká – ihrisko pre najmenších

 pryžové gumové 3D prvky – zvieratká, dopadová plocha, úprava terénu a osadenie a ontáž prvkov   5 – 10/2018   27. 02. 2018
  Rastlinný materiál sadenice ruží, líp, hnojivo a substrát, pletivo a kotvenie   4 – 8/2018 20. 04. 2018
  Rekonštrukcia multifunkčného ihriska  rekonštrukcia povrchu MI, nové ochranné a brankové siete  5 – 9/2018  20. 04. 2018
  Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice  stavebné práce pozostávajúce z upravy existujúcich garáží požiarnej zbrojnice (3 ks), výmeny okien a brán  7 – 12/2019  10. 06. 2019
 Rekonšrukcia okien na bytotom dome  výmena okien na bytovom dome súp. č. 241   11 – 12/2019  20. 09. 2019
 Merače rýchlosti  osadenie 3 ks meračov rýchlosti s reflexným rámom a maketou kamery v obci  11 – 12/2019   30. 10. 2019
 Športová výbava  zakúpenie športovej výbavy pre rôzne druhy športu (futbal, ping-pong, basketbal, …)  11 – 12/2019   04. 11. 2019
 Senior park Prenčov – prístavba  zimná záhrada – pristavba na úrovni 2. NP objektu Senior park Prenčov  2020 – 2021   15. 11. 2019
 Elektrická energia pre obec Prenčov  dodávka a distribúcia EE  2021 – 2023   17. 09. 2020
 Zariadenie pre Senior Park Prenčov  dodanie tovaru – elektricky polohovateľné postele s antidekubitačným matracom, nepremokavou plachtou, nočné stolíky  rok 2021  18. 08. 2021
Prístupová cesta vybudovanie prístupovej cesty, vyspravky rok 2021 20. 09. 2021
WiFi pre Teba

Zabezpečenie nakladania s KO

Vonkajšie fitness prvky

Rozšírenie kanalizácie a ČOV

Projektová dokumentácia

Stavebný dozor (rozšírenie kanalizácie a ČOV)

Vybudovanie 10 verejných WiFi bodov v obci Prenčov

zber a likvidácia komunálneho odpadu v obci Prenčov

zakúpenie 4 fitness prvkov do exteriéru

rozšírenie kanalizácie a vybudovanie čistiarne odpadových vôd

vypracovanie PD pre projekt z Plánu obnovy (MPSVaR SR)

stavebný dozor počas realizácie stavby

rok 2023

rok 2023 a rok 2024

03-04/2023

2023-2025

04-05/2023

2023-2025

18.08.2022

14.11.2022

07.02.2023

17.03.2023

04/2023

04-05/2023