Podpora tvorby nových pracovných miest pre MRK v obci Prenčov

O projekte:

Kód ITMS : 27120230130

Miesto realizácie projektu : Prenčov

Operačný program : Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Spolufinancovaný fondom : Európsky sociálny fond

Prioritná os : č. 2. Podpora sociálnej inklúzie

Opatrenie : 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na MRK

 

Celkové oprávnené výdavky – 126 310,98 EUR
Nenávratný finančný príspevok  119 995,43 EUR
 Časový rámec projektu 1/2014-12/2015

Čo sa podarilo v rámci projektu Podpora tvorby pracovných miest pre MRK v obci Prenčov zrealizovať

 

 

Počet zamestnancov: 7 a to 5 pracovníkov stavebnej čaty a 2 komunitní pracovníci

 

Zrealizované pomocné práce stavebnej čaty za druhé monitorovacie obdobie od júna 2014 do mája 2015:

 

 

Budovy a verejné priestranstvá:

–      výstavba chodníka, ktorý spojil pre chodcov dva dôležité úseky – časť Štrát s centrom obce v dĺžke cca 150 m

–       rekonštrukcia  interiéru obecného úradu spojená s novým vnútorným náterom

–       komplexná rekonštrukcia strechy na budove obecného úradu

–       údržba verejných budov – autobusové zastávky, Dom Smútku

Oddychová zóna pri Senior Parku:

–       spracovanie dreveného materiálu pre výstavbu oddychovej zóny (spevňovacie múry – drevo a kameň, schody a spevnenie chodníkov)

–       úprava a spevnenie svahu, výkopové práce pre pešiu časť (chodníky, schody)

–       odvodňovacie práce prostredníctvom povrchovej kanalizácie v časti oddychovej zóny

–       spevňovanie svahu pod okrasný porast v oddychovej zóne pri Senior Parku

–       komplexné oplotenie oddychovej zóny

–       výstavba okrasného betónového plotu pri hlavnom vstupe do oddychovej zóny

Čistička odpadových vôd časť Štrát:

–       výstavba operného múra pri ČOV od pálenice spojené s povrchovou kanalizáciou a prípravné práce pre asfaltovanie príjazdovej cesty k ČOV

–       oplotenie pri ČOV s prístupovými bránami

–       výstavba operného múra pri ČOV – od miestneho potôčika

Obecný dom č. 175:

–       demolačné práce v novom areáli obce pre rozšírenie obecného dvora pri budove Remeselného domu

–       rekonštrukcia fasády obecného domu a následný externý náter

Futbalový štadión (ihrisko):

–       spevňovacie práce na miestom ihrisku – výstavba spevnenej plochy s kamennou dlažbou v okolí tribúny

–       kadenie dlažby na miestnej tribúne v časti fanúšikov futbalu

–       realizácia zavlažovacích prác na miestom ihrisku

 

Budovy a verejné priestranstvá:

–          maľovanie interiérových spoločných a spoločenských priestorov v budove Senior Parku

–          maľovanie priestorov ubytovacej časti remeselného domu a čiastočná rekonštrukcia

–          výstavba altánku v školskom areáli

–          čistenie medzí od náletových drevín pri rím.-kat. cintoríne

–          maľovanie exteriérovej časti kultúrneho domu

–          montáž drevených lavíc na miestnu tribúnu pre fanúšikov

–          jarné ošetrenie ovocného porastu v školskom areáli

–          budovanie chodníka okolo budovy multifunkčného komunitného centra a kultúrneho domu …

 

Multifunkčné komunitné centrum:

–          maľovanie interiérových a exteriérový priestorov

–          výkopové a kanalizačné práce

–          povrchové úpravy a spevnené plochy

 

Komunitné pracovníčky:

–       zabezpečovanie a pomoc pri organizovaní kultúrnych podujatí (napr. Podsitnianske dni         hojnosti – prípravné práce, zabezpečovanie detského programu detí MRK, spolupráca         s miestnym detským folklórnym súborom, program ku dňu úcty k starším …)

–       osveta v rómskej komunite

–       Organizovanie voľno-časových aktivít rómsky detský krúžok Bachtale čavore pre všetky deti obce od 3 – 15 rokov

–      Zabezpečovanie starostlivosti pre ľudí bez domova …

zabezpečovanie a pomoc pri organizovaní kultúrnych podujatí (napr. Novoročný koncert, príprava výstavy belujskej keramiky, príprava programu k Medzinárodnému dňu Rómov pod názvom Baschavel…)

–       osveta v rómskej komunite

–      Zabezpečovanie starostlivosti pre ľudí bez domova …

 

 

 

Ciele projektu

Z výšenie zamestnanosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov MRK v obci Prenčov prostredníctvom výkonu práce pracovnej skupiny u zamestnávateľa. Zvyšovanie možností prístupu na trh práce pre všetky skupiny obyvateľstva. Budú podporované všetky ľudské zdroje

ohrozené vylúčením, ktoré sa nachádzajú na trhu práce (t.j. pre nezamestnané a zamestnané osoby ohrozené vylúčením z trhu práce), ako aj podniky ktoré vytvárajú pracovné miesta týmto osobám.

Spôsob realizácie projektu

Účastníci projektu si osvoja teoretické vedomosti a pracovné návyky, nadobudnú zručnosti v murárskych, stavbárskych a komunitných prácach. Získajú zručnosti v praktických vedomostiach v oblasti stavebníctva. V Integračnoporadenskom centre tútoringu bude prebiehať poradenská činnosť v oblasti zamestnania sa, kariérneho rastu a následný tútoring.

 

Aktivita č. 1 Prijatie a výkon práce stavebnej skupiny u zamestnávateľa – Výkon praxe pri stavebných prácach, opravy a údržby obecného majetku, 5 účastníkov. Práce budú podporené obstaraním materiálno-technického zabezpečenia v úvode projektu.

Aktivita č. 2 Prijatie a výkon práce komunitných pracovníkov u zamestnávateľa – Výkon praxe pri komunitnej práci s MRK, 2 účastníci. Práce budú podporené plánovanou výstavbou komunitného centra v rámci LSKxP. Aktivita

č. 3 Činnosť tútoringu, 7 účastníkov – Organizačné zabezpečenie aktivít, pracovné a kariérne poradenstvo, pomoc pri hľadaní práce, tútor – 1 zamestnanec žiadateľa.

Realizácia projektu bola ukončená k 31. 12. 2015. Z celkových oprávnených výdavkov projektu zazmluvnených v Zmluve o poskytnutí NFP v sume 126 310,98 € bolo realizáciou projektu vyčerpaných 125 110,92 €, čo predstavuje 99,05 %. 

IA_MPSVR_SR_2

 

ESF logo new

Logo OP ZaSI