Parlamentné voľby 2020

Obec Prenčov
969 73 Prenčov č. 300

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie v Prenčove okrsok č. 1 pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020  

prencov@prencov.sk

Lýdia Leleková
zodpovedný zamestnanec za organizačno-technické zabezpečenie volieb

O B E C    P R E N Č O V
Obecný úrad, 969 73 Prenčov č. 300

    Na základe zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

m e n u j e m

Mgr. Dominiku Ečekovú  nar. 8. 4. 1990 bytom Prenčov č. 227

za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie v Prenčove pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
v roku 2020

Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce

V Prenčove, 29. 11. 2019

O B E C    P R E N Č O V
Obecný úrad, 969 73 Prenčov č. 300

     V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia
volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
v roku 2020 v obci Prenčov

určujem

LÝDIU LELEKOVÚ nar. 12. 8. 1963 bytom Svätý Anton č. 95

ako zodpovedného zamestnanca za organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
v roku 2020

Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce

V Prenčove 29. 11. 2019

OBEC PRENČOV
969 73 Prenčov č. 300

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností
v obci Prenčov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

V súlades § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov utváram pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky , ktoré sa uskutočnia dňa 29. 2. 2020 volebné okrsky a určujem volebné miestnosti v obci Prenčov:

Volebný okrsok č. 1 – volebná miestnosť v zasadačke Komunitného centra v Prenčove

V Prenčove 29. 11. 2019

Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce

Obec Prenčov zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou, a to:

prencov@prencov.sk

Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ   výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ   právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ   pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

Ÿ   vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo

Ÿ   v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

Ÿ   nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

Ÿ   má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020),

elektronicky (e-mailom)tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

Ÿ   meno a priezvisko,

Ÿ   rodné číslo,

Ÿ   štátnu príslušnosť,

Ÿ   adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

Ÿ   korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

Ÿ   meno a priezvisko,

Ÿ   rodné číslo,

Ÿ   štátnu príslušnosť,

Ÿ   adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

VI

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

písomne (v listinnej forme)tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

Ÿ meno a priezvisko,

Ÿ rodné číslo,

Ÿ adresu trvalého pobytu,

Ÿ adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

Ÿ obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

Ÿ hlasovacie lístky,

Ÿ návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,

Ÿ poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).

***

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-nrsr

Harmonogram

organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Obec Prenčov

Úloha – termín

1. Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 na podmienky obce

po schválení harmonogramu vládou Slovenskej republiky

2. Aktualizovať stály zoznam voličov

priebežne

3. Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania

do troch dní od podania námietky

4. Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti a zoznam predložiť príslušnému okresnému úradu

do 29. novembra 2019

5. Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

do 1. decembra 2019

6. Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb

do 6. decembra 2019

7. Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

do 11. decembra 2019

8. Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie

9. januára 2020

9. Rozdeliť vyhradenú plochu na umiestňovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich politických subjektov, ktorých kandidátna listina bola zaregistrovaná

do 10. januára 2020

10. Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

do 10. januára 2020

11. Viesť evidenciu žiadostí voličov, ktorí majú trvalý pobyt v obci a požiadajú o voľbu poštou

od doručenia žiadosti

do 10. januára 2020

12. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie a vykonať poučenie zapisovateľa a členov okrskovej volebnej komisie o ochrane osobných údajov

do 22. januára 2020

13. Zaslať hlasovacie lístky, obálky a poučenie o spôsobe hlasovania voličom, ktorí majú trvalý pobyt v obci a požiadali o voľbu poštou

do 25. januára 2020

14. Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb a zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách

do 4. februára 2020

15. Zaslať registračný formulár Štatistickému úradu Slovenskej republiky na využitie elektronického spracovania výsledkov volieb

do 7. februára 2020

16. Zasielať hlasovacie preukazy poštou a viesť ich evidenciu

do 13. februára 2020

17. Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia okrskových volebných komisií

do 20. februára 2020

18. Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie

do 25. februára 2020

19. Vydávať hlasovacie preukazy v úradných hodinách obce a viesť ich evidenciu

do 28. februára 2020

20. Zabezpečiť vybavenie volebnej miestnosti

do 28. februára 2020

21. Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej volebnej komisii

najneskôr 29. februára 2020

22. Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov

najneskôr hodinu pred začatím hlasovania

23. Odovzdať okrskovej volebnej komisii doručené návratné obálky

bezprostredne po začatí hlasovania

24. Zabezpečiť doručenie zápisnice okrskovej volebnej komisie okresnej volebnej komisii

bezodkladne po podpísaní zápisnice okrskovej volebnej komisie

25. Prevziať do úschovy volebné dokumenty okrskovej volebnej komisie

bezodkladne po ukončení činnosti okrskovej volebnej komisie