Odpadové hospodárstvo po zmene legislatívy od roku 2019

ZMENY  POPLATKOV  ZA  ULOŽENIE  ODPADOV V ROKU 2019

     Od 1. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („Zákon“) a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov (ďalej „Nariadenie“)

     Pre obec prinášajú obidva právne predpisy podstatné zmeny, ktoré ovplyvnia rozpočet na strane príjmov aj výdavkov.  Zvýhodňujú tie, u ktorých je miera triedenia komunálnych odpadov viac ako 30 %. Zmena spočíva vo výške sadzieb za uloženie jednotlivých druhov komunálnych odpadov a systéme výpočtu poplatku za uloženie ZKO na skládku odpadov.

     Preto apelujeme na vás občanov, aby ste čo v najväčšom množstve triedili odpady vzniknuté vo vašich domácnostiach.

V obci máme prístupné štyri stojiská s označenými kontajnermi na sklo, papier, tetrapaky, jedlé oleje a plasty.  Pokiaľ sa nám spoločnými silami v roku 2019 podarí vyseparovať viac ako 40 % odpadov, z celého množstva odpadu vzniknutého na území obce, budeme ako obec zaradený do nižšej kategórie platenia za odpad vyvezený na skládku odpadov. Pokiaľ sa nám to nepodarí, bude musieť obec pristúpiť k výraznému zdvihnutiu poplatkov za komunálne odpady na osobu a rok, aby sa pokryli náklady obce na zvoz a uloženie odpadu na skládky.

     V roku 2018 sa vyprodukovalo v obci Prenčov 163 ton odpadov, z toho bolo 56,431 ton vyseparovaných zložiek, čo je 34,62 %. (výpočet nájdete nižššie v texte)

     Výpočet poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu od 1.marca 2019 do 31. decembra 2019 na skládku odpadov sa vypočíta podľa tabuľky:

Položka

Úroveň vytriedenia KO v %

Sadzba v eurách za tonu

1

 do   10 %

17 € za tonu

2

10 – 20 %

12 € za tonu

3

20 – 30 %

10 € za tonu

4

30 – 40 %

  8 € za tonu

5

40 – 60 %

  7 € za tonu

 

       Z dôvodu, že Technické služby Banská Štiavnica od 1. januára 2019 výrazne zvýšili poplatky za zvoz, manipuláciu a skládkovanie odpadov, musí obec nájsť rezervy, aby finančne zvládla  vzniknutú situáciu v oblasti odpadového hospodárstva. Preto sa ešte raz obraciame na Vás občanov o súčinnosť pri riešení tejto problematiky. Separujme a trieďme odpady, aby sme znížili náklady obce a tým zabránili rapídnemu zvyšovaniu poplatku za KO na osobu a rok.

 

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
podľa Prílohy č. 2 zákona 329/2018 Z. z.
v obci Prenčov

 

m zložka 1 + m zložka 2 + m zložka 3 + m zložka n
ÚVKO = —————————————————————————————————– x  100 ( % )
mKO

 2850 + 8680 + 570 + 2420 + 870 + 8030 + 511 + 32500
ÚVKO    = ————————————————————— x  100  ( % )
163 001 kg

56 431 kg
34,62 %  =  ———————————— x 100 ( % )
163 001 kg

 

m zložka 1 papier a lepenka      2 850 kg
m zložka 2 sklo      8 680 kg
m zložka 3 kompozitné obaly         570 kg
m zložka 4 elektroodpad      2 420 kg
m zložka 5 drevo iné ako 201137         870 kg
m zložka 6 plasty      8 030 kg
m zložka 7 kovy         511 kg
m zložka 8 biologicky rozložiteľný odpad   32 500 kg

Spolu vytriedených odpadov
56 431 kg

ZKO zmesový komunálny odpad 106 570 kg

Spolu všetkých odpadov
163 001 kg

vypracovala Anna Kriegerová