Obecné zastupiteľstvo

Uznesenia Obecného zastupiteľstva

Zápisnice Obecného zastupiteľstva

Zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali 29. októbraa 2022 na obdobie 4 rokov v počte 7 poslancov.

Poslanci OZ v Prenčove

KONDEK  PAVOL
KRIEGER  PETER
BARTOLOVICOVÁ  MIROSLAVA
BINDEROVÁ  JANKA,  ING.
KONEČNÝ  BRANISLAV,  ING.
KRAJČOVICOVÁ  ZUZANA
ĎURIGA  MICHAL

Uznesením č. 120

zo 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prenčove zo dňa 28. apríla 2021

Obecné zastupiteľstvo v Prenčove volí v súlade s § 18 ods. 1 § 18  ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení p. Katarínu Frčkovú, bytom Prenčov č. 9 do funkcie hlavného kontrolóra obce Prenčov na dobu určitú od 1. 05. 2021  30. 04. 2027

Obecné zastupiteľstvo zriadilo 3 komisie:

ZLOŽENIE JEDNOTLIVÝCH KOMISIÍ

Komisia finančná

-predseda:   Ing. Janka Binderová
 – členovia:      Ing. Branislav Konečný
                          Zuzana Krajčovicová
– sekretár:      
Lýdia Leleková

Komisia pre rozvoj obce

  – predseda:   Pavol Kondek
  – členovia:        Michal Ďuriga

                              
                              
– sekretár:         Mgr. Dominika Ečeková

Komisia pre občianske aktivity

–  predseda:   Peter Krieger
–  členovia:
     Miroslava Bartolovicová
                         
                         
                         

                            
– sekretár:      Anna Kriegerová

Volebné obvody
(podľa súpisných čísel)

   Každý poslanec obecného zastupiteľstva má svoj vlastný volebný obvod. To znamená, že naša obec je rozdelená do 7 obvodov, ktoré sú vytvorené podľa súpisných čísel.

Kondek Pavel :
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 184, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 176, 175, 174, 19, 20, 216, 221, Čistá voda, Horné majere

Krieger Peter :
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 231, 17, 18, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194

Bartolovicová Miroslava :
212, 211, 210, 209, 208, 207, 206, 205, 204, 230, 228, 227, 226, 225, 224, 202, 200, 199, 198, 197, 196, 195, 265
Dolné  majere

Ing. Binderová Janka :
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 268, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 98, 99, 100, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 222

Ing. Konečný Branislav :
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173

Krajčovicová Zuzana :
148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 120, 121, 123, 124, 125, 265 (rómska osada)

Ďuriga Michal : 
IBV Štrát celá