Obecné zastupiteľstvo

Uznesenia Obecného zastupiteľstva

Zápisnice Obecného zastupiteľstva

Zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali 11. novembra 2018 na obdobie 4 rokov v počte 7 poslancov.

Poslanci OZ v Prenčove

KONDEK  PAVOL
KRIEGER  PETER
PAUČO  PETER
BINDEROVÁ  JANKA,  ING.
KONEČNÝ  BRANISLAV,  ING.
KRAJČOVICOVÁ  ZUZANA
ŠULEK  ERIK, BC.

Uznesením č. 26

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prenčove zo dňa 31.3.2015

Obecné zastupiteľstvo v Prenčove volí v súlade s § 18 ods. 1 § 18  ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení p. Katarínu Frčkovú nar. 23.7.1977 bytom Prenčov č. 9 do funkcie hlavného kontrolóra obce Prenčov na dobu určitú od 1.4.2015  31.3.2021

Obecné zastupiteľstvo zriadilo 3 komisie:

ZLOŽENIE JEDNOTLIVÝCH KOMISIÍ

Komisia finančná

-predseda:   Ing. Branislav Konečný
 – členovia:      Ing. Janka Binderová
                          Ing. Martin Slávik
– sekretár:      
Lýdia Leleková

 

Komisia pre rozvoj obce

  – predseda:   Pavol Kondek
  – členovia:        Bc. Erik Šulek
                              Peter Paučo ml.
                              Peter Paučo st.
                              Ján Mešťan
– sekretár:         Mgr. Dominika Ečeková

Komisia pre občianske aktivity

–  predseda:   Peter Krieger
–  členovia:
     Zuzana Krajčovicová
                         Janka Frčková
                         Kamil Chovan
                         Mária Mihalovicová
                         Ján Lúdik
                            Janka Bačíková
– sekretár:      Anna Kriegerová

Volebné obvody
(podľa súpisných čísel)

   Každý poslanec obecného zastupiteľstva má svoj vlastný volebný obvod. To znamená, že naša obec je rozdelená do 7 obvodov, ktoré sú vytvorené podľa súpisných čísel.

Kondek Pavel :

Krieger Peter :

Paučo Peter :

Ing. Binderová Janka :

Ing. Konečný Branislav :

Krajčovicová Zuzana :

Bc. Šulek Erik :