ZKO a separovaný odpad

O vývoz ZKO v obci Prenčov sa od 1. septembra 2020 stará firma Bzenex BMP, s.r.o. a zvoz separovaného odpadu v obci Prenčov zabezpečujú Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica.

Vývoz ZKO sa uskutočňuje každé 2 týždne, a to vo štvrtok:

 

MESIAC :               Dňa :                Dňa :
JANUÁR : 02.01.2020    štvrtok 15.01.2020     29.01.2020     streda
FEBRUÁR : 12.02.2020    streda 26.02.2020     streda
MAREC : 11.03.2020   streda 25.03.2020     streda
APRÍL : 08.04.2020    streda 22.04.2020     streda
MÁJ : 06.05.2020    streda 20.05.2020     streda
JÚN : 05.06.2020    piatok 26.06.2020     piatok
JÚL : 17.07.2020     piatok
AUGUST : 07.08.2020    piatok 28.08.2020       piatok
SEPTEMBER : 10.09.2020    štvrtok 24.09.2020      štvrtok
OKTÓBER : 08.10.2020    štvrtok 22.10.2020     štvrtok
NOVEMBER : 05.11.2020    štvrtok 19.11.2020    štvrtok
DECEMBER : 04.12.2020    piatok 18.12.2020    piatok

Separácia odpadu sa uskutočňuje kontajnermi, ktoré sú rozmiestnené po obci – pri predajni Jednota, s.d. a pri Remeselníckom dome.  Zvoz separovaného odpadu (sklo, papier, plasty, tetrapaky) sa uskutočňuje 1x mesačne, štvrtok.

 Raz mesačne sa uskutočňuje aj zber plastov od občanov. Termín zberu je v dostatočnom predstihu vyhlásený v miestnom rozhlase a je zaslaná aj informačná SMS správa nahláseným odberateľom. V tento deň sa zberajú plasty v žltých vreciach, papier v modrých vreciach, tetrapacky a kovové obaly v červenom vreci. Separovaný odpad musí byť vytriedený, inak je to komunálny odpad, pracovníci technických služieb takýto odpad netriedia.

Zber triedeného odpadu sa uskutočňuje:

ŽLTÉ  VRECIA

TRIEDENÝ  ZBER   PLASTOV :

MESIAC: Deň zberu :
Január : 08.01.2020     streda
Február : 05.02.2020     streda
Marec  : 04.03.2020     streda
Apríl : 01.04.2020     streda              29.04.2020      utorok
Máj : 27.05.2020     streda
Jún : 24.06.2020     streda
Júl : 22.07.2020     streda
August : 19.08.2020     streda
September : 16.09.2020     streda
Október : 14.10.2020     streda
November : 11.11.2020     streda
December : 09.12.2020     streda

MODRÉ  VRECIA

TRIEDENÝ  ZBER   PAPIERA :

MESIAC: Deň zberu :
Január : 08.01.2020     streda
Február : 05.02.2020     streda
Marec  : 04.03.2020     streda
Apríl : 01.04.2020     streda              29.04.2020      utorok
Máj : 27.05.2020     streda
Jún : 24.06.2020     streda
Júl : 22.07.2020     streda
August : 19.08.2020     streda
September : 16.09.2020     streda
Október : 14.10.2020     streda
November : 11.11.2020     streda
December : 09.12.2020     streda

AK POTREBUJETE VYHOSIŤ PAPIER MIMO TERMÍN ZBERU, JE MOŽNÉ HO PRINIESŤ DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY, KTORÁ HO ZBIERA CELOROČNE.

V obci sa taktiž 2x ročne uskutočňuje aj zber elektroodpadu a veľkorozmerného odpadu – vždy na jar a jeseň, v roku 2020 sú termíny nasledovné:

ZBER ELEKTROODPADU         09.03.2020    A    05.10.2020
VEĽKOROZMERNÝ ODPAD    16.03.2020    A    12.10.2020
Pokiaľ potrebujete vyviesť tento odpad mimo stanovené termíny, kontaktujte pracovníkov OcÚ – p. Kriegerová 0911 956 491 alebo p. Bačík 0902 823 312 alebo ho rovno vyvezte na zberný dvor do Banskej Štiavnice, kde nahlásite iba to, že ste z obce Prenčov a potvrdíte to predložením platného občianskeho preukazu s trvalým pobytom v obci Prenčov.

Z B E R    T E X T I L U :

MESIAC: Deň zberu :
 MAREC   23.03.2020
  24.03.2020
  25.03.2020
 JÚN   15.06.2020
  16.06.2020
  17.06.2020
 SEPTEMBER   21.09.2020
  22.09.2020
  23.09.2020
 DECEMBER   07.12.2020
  08.12.2020
  09.12.2020

Zber textilu sa uskutočňuje iba v stanovených termínoch a v pracovnej dobe!!!