ZKO a separovaný odpad

O vývoz ZKO v obci Prenčov sa od 1. septembra 2020 stará firma Bzenex BMP, s.r.o. a zvoz separovaného odpadu v obci Prenčov zabezpečujú Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica.

Vývoz ZKO sa uskutočňuje každé 2 týždne, a to v piatok:

 

MESIAC :               Dňa :                Dňa :
JANUÁR : 14.01.2022     piatok 28.01.2022     piatok
FEBRUÁR : 11.02.2022     piatok 25.02.2022     piatok
MAREC : 11.03.2022     piatok 25.03.2022     piatok
APRÍL : 08.04.2022     piatok 22.04.2022     piatok
MÁJ : 06.05.2022     piatok 20.05.2022     piatok
JÚN : 03.06.2022     piatok 17.06.2022     piatok
JÚL : 01.07.2022     piatok 15.07.2022     29.07.2022     piatok
AUGUST : 12.08.2022     piatok 26.08.2022     piatok
SEPTEMBER : 09.09.2022     piatok 23.09.2022     piatok
OKTÓBER : 07.10.2022     piatok 21.10.2022     piatok
NOVEMBER : 04.11.2022     piatok 18.11.2022     piatok
DECEMBER : 31.12.2021   02.12.2022     piatok 16.12.2022   30.12.2022  piatok

Separácia odpadu sa uskutočňuje kontajnermi, ktoré sú rozmiestnené po obci – pri predajni Jednota, s.d. a pri Remeselníckom dome.  Zvoz separovaného odpadu (sklo, papier, plasty, tetrapaky) sa uskutočňuje 1x mesačne, štvrtok.

OD MÁJA 2022 SA MENÍ FREKVENCIA ZVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU NA RAZ MESAČNE.
Zber plastov, papiera a tetrapackov sa uskutočňuje od občanov. Termín zberu je v dostatočnom predstihu vyhlásený v miestnom rozhlase a je zaslaná aj informačná SMS správa nahláseným odberateľom. V tento deň sa zberajú plasty v žltých vreciach, papier v modrých vreciach, tetrapacky a kovové obaly v červenom vreci. Separovaný odpad musí byť vytriedený, inak je to komunálny odpad, pracovníci technických služieb takýto odpad netriedia.

Zber triedeného odpadu sa uskutočňuje:

TRIEDENÝ  ZBER   PLASTOV ,   PAPIERA   A   TETRAPACKU:

MESIAC: Deň zberu :
Január : 12. 01.  2022     streda          26 01. 2022     streda
Február : 09. 02. 2022     streda          23. 02. 2022     streda
Marec  : 09. 03. 2022    streda            23. 03. 2022   streda
Apríl : 06. 04. 2022     streda          20. 04. 2022     streda
Máj : 04. 05. 2022     streda   
Jún : 01. 06. 2022     streda          29.06.2022   streda
Júl : 27. 07. 2022     streda
August : 24. 08. 2022     streda
September : 21. 09. 2022     streda
Október : 19. 10. 2022     streda
November : 23. 11. 2022     streda
December : 21. 12. 2022     streda

AK POTREBUJETE VYHOSIŤ PAPIER MIMO TERMÍN ZBERU, JE MOŽNÉ HO PRINIESŤ DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY, KTORÁ HO ZBIERA CELOROČNE.

V obci sa taktiž 2x ročne uskutočňuje aj zber elektroodpadu a veľkorozmerného odpadu – vždy na jar a jeseň, v roku 2021 sú termíny nasledovné:

ZBER ELEKTROODPADU         07. 03. 2022    A    03. 10. 2022
VEĽKOROZMERNÝ ODPAD    14. 03. 2022    A    10. 10. 2022
Pokiaľ potrebujete vyviesť tento odpad mimo stanovené termíny, kontaktujte pracovníkov OcÚ – p. Kriegerová 0911 956 491 alebo p. Bačík 0902 823 312 alebo ho rovno vyvezte na zberný dvor do Banskej Štiavnice, kde nahlásite iba to, že ste z obce Prenčov a potvrdíte to predložením platného občianskeho preukazu s trvalým pobytom v obci Prenčov.

Z B E R    T E X T I L U :

MESIAC: Deň zberu :
 MAREC   21. 03. 2022
  22. 03. 2022
  23. 03. 2022
 JÚN   13. 06. 2022
  14. 06. 2022
  15. 06. 2022
 SEPTEMBER   19. 09. 2022
  20. 09. 2022
  21. 09. 2022
 DECEMBER   05. 12. 2022
  06. 12. 2022
  07. 12. 2022

Zber textilu sa uskutočňuje iba v stanovených termínoch a v pracovnej dobe!!!