ZKO a separovaný odpad

O vývoz ZKO v obci Prenčov sa od 1. januára 2023 starajú Technické služby mesta Banská Štiavnica, rovnako ako zabezpečujú aj zvoz separovaného odpadu v obci.

Vývoz ZKO sa uskutočňuje každé 2 týždne, a to v stredu :

 

MESIAC :               Dňa :                Dňa :
JANUÁR : 04.01.2023     streda 18.01.2023     streda
FEBRUÁR : 01.02.2023     streda 15.02.2023     streda
MAREC : 01.03.2023     streda
15.03.2023     29.03.2023     streda
APRÍL : 12.04.2023     streda 26.04.2023     streda
MÁJ : 10.05.2023     streda 24.05.2023     streda
JÚN : 07.06.2023     streda 21.06.2023     streda
JÚL : 06.07.2023     štvrtok 19.07.2023     streda
AUGUST : 02.08.2023     16.08.2023     streda 31.08.2023     štvrtok
SEPTEMBER : 13.09.2023     streda 27.09.2023     streda
OKTÓBER : 11.10.2023     streda 25.10.2023     streda
NOVEMBER : 08.11.2023     streda 22.11.2023     streda
DECEMBER : 06.12.2023     streda 20.12.2023     streda

Separácia odpadu sa uskutočňuje kontajnermi, ktoré sú rozmiestnené po obci – pri predajni Jednota, s.d. a pri Remeselníckom dome.  Zvoz separovaného odpadu (sklo, papier, plasty, tetrapaky) sa uskutočňuje 1x mesačne, štvrtok.

FREKVENCIA ZVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU V OBCI PRENČOV JE RAZ MESAČNE.
Zber plastov, papiera a tetrapackov sa uskutočňuje od občanov. Termín zberu je v dostatočnom predstihu vyhlásený v miestnom rozhlase a je zaslaná aj informačná SMS správa nahláseným odberateľom. V tento deň sa zberajú plasty v žltých vreciach, papier v modrých vreciach, tetrapacky a kovové obaly v červenom vreci. Separovaný odpad musí byť vytriedený, inak je to komunálny odpad, pracovníci technických služieb takýto odpad netriedia.

Zber triedeného odpadu sa uskutočňuje:

TRIEDENÝ  ZBER   PLASTOV ,   PAPIERA   A   TETRAPACKU:

MESIAC: Deň zberu :
Január : 25. 01. 2023     streda
Február : 22. 02. 2023     streda
Marec  : 22. 03. 2023     streda
Apríl : 19. 04. 2023     streda
Máj : 17. 05. 2023     streda   
Jún : 14. 06. 2023     streda
Júl : 12. 07. 2023     streda
August : 09. 08. 2023     streda
September : 06. 09. 2023     streda
Október : 04. 10. 2023     streda
November : 08. 11. 2023     streda
December : 06. 12. 2023     streda

AK POTREBUJETE VYHOSIŤ PAPIER MIMO TERMÍN ZBERU, JE MOŽNÉ HO PRINIESŤ DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY, KTORÁ HO ZBIERA CELOROČNE.

V obci sa taktiž 2x ročne uskutočňuje aj zber elektroodpadu a veľkorozmerného odpadu – vždy na jar a jeseň, v roku 2021 sú termíny nasledovné:

ZBER ELEKTROODPADU         06. 03. 2023    A    02. 10. 2023
VEĽKOROZMERNÝ ODPAD    13. 03. 2023    A    09. 10. 2023
Pokiaľ potrebujete vyviesť tento odpad mimo stanovené termíny, kontaktujte pracovníkov OcÚ – p. Kriegerová 0911 956 491 alebo p. Bačík 0902 823 312 alebo ho rovno vyvezte na zberný dvor do Banskej Štiavnice, kde nahlásite iba to, že ste z obce Prenčov a potvrdíte to predložením platného občianskeho preukazu s trvalým pobytom v obci Prenčov.

Z B E R    T E X T I L U :

MESIAC: Deň zberu :
 MAREC   20. 03. 2023
  21. 03. 2023
  22. 03. 2023
 JÚN   12. 06. 2023
  13. 06. 2023
  14. 06. 2023
 SEPTEMBER   18. 09. 2023
  19. 09. 2023
  20. 09. 2023
 DECEMBER   04. 12. 2023
  05. 12. 2023
  06. 12. 2023

Zber textilu sa uskutočňuje iba v stanovených termínoch a v pracovnej dobe!!!