ZKO a separovaný odpad

O vývoz ZKO v obci Prenčov sa od 1. septembra 2020 stará firma Bzenex BMP, s.r.o. a zvoz separovaného odpadu v obci Prenčov zabezpečujú Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica.

Vývoz ZKO sa uskutočňuje každé 2 týždne, a to v piatok:

 

MESIAC :               Dňa :                Dňa :
JANUÁR : 04.01.2021     pondelok 15.01.2021     29.01.2021     piatok
FEBRUÁR : 12.02.2021     piatok 26.02.2021     piatok
MAREC : 12.03.2021     piatok 26.03.2021     piatok
APRÍL : 09.04.2021     piatok 23.04.2021     piatok
MÁJ : 07.05.2021     piatok 21.05.2021     piatok
JÚN : 04.06.2021     piatok 18.06.2021     piatok
JÚL : 02.07.2021     piatok 16.07.2021     30.07.2021     piatok
AUGUST : 13.08.2021     piatok 27.08.2021     piatok
SEPTEMBER : 10.09.2021     piatok 24.09.2021     piatok
OKTÓBER : 08.10.2021     piatok 22.10.2021     piatok
NOVEMBER : 05.11.2021     piatok 19.11.2021     piatok
DECEMBER : 03.12.2021     piatok 17.12.2021     31.12.2021     piatok

Separácia odpadu sa uskutočňuje kontajnermi, ktoré sú rozmiestnené po obci – pri predajni Jednota, s.d. a pri Remeselníckom dome.  Zvoz separovaného odpadu (sklo, papier, plasty, tetrapaky) sa uskutočňuje 1x mesačne, štvrtok.

 2x mesačne sa uskutočňuje aj zber plastov, papiera a tetrapackov od občanov. Termín zberu je v dostatočnom predstihu vyhlásený v miestnom rozhlase a je zaslaná aj informačná SMS správa nahláseným odberateľom. V tento deň sa zberajú plasty v žltých vreciach, papier v modrých vreciach, tetrapacky a kovové obaly v červenom vreci. Separovaný odpad musí byť vytriedený, inak je to komunálny odpad, pracovníci technických služieb takýto odpad netriedia.

Zber triedeného odpadu sa uskutočňuje:

TRIEDENÝ  ZBER   PLASTOV ,   PAPIERA   A   TETRAPACKU:

MESIAC: Deň zberu :
Január : 05. 01.  2021     utorok          21. 01. 2021     štvrtok
Február : 03. 02. 2021     streda          18. 02. 2021     štvrtok
Marec  : 03. 03. 2021    streda     18. 03. 2021   štvrtok     31. 03. 2021   streda
Apríl : 15. 04. 2021     štvrtok          28. 04. 2021     streda
Máj : 13. 05. 2021     štvrtok          26. 05. 2021     streda
Jún : 10. 06. 2021     štvrtok          23. 06. 2021     streda
Júl : 08. 07. 2021     štvrtok          21. 07. 2021     streda
August : 05. 08. 2021     štvrtok          18. 08. 2021     streda
September : 02. 09. 2021   štvrtok     14. 09. 2021   utorok     30. 09. 2021   štvrtok
Október : 13. 10. 2021     streda          28. 10. 2021     štvrtok
November : 10. 11. 2021     streda          25. 11. 2021     štvrtok
December : 08. 12. 2021     streda          23. 12. 2021     štvrtok

AK POTREBUJETE VYHOSIŤ PAPIER MIMO TERMÍN ZBERU, JE MOŽNÉ HO PRINIESŤ DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY, KTORÁ HO ZBIERA CELOROČNE.

V obci sa taktiž 2x ročne uskutočňuje aj zber elektroodpadu a veľkorozmerného odpadu – vždy na jar a jeseň, v roku 2021 sú termíny nasledovné:

ZBER ELEKTROODPADU         08. 03. 2021    A    04. 10. 2021
VEĽKOROZMERNÝ ODPAD    15. 03. 2021    A    11. 10. 2021
Pokiaľ potrebujete vyviesť tento odpad mimo stanovené termíny, kontaktujte pracovníkov OcÚ – p. Kriegerová 0911 956 491 alebo p. Bačík 0902 823 312 alebo ho rovno vyvezte na zberný dvor do Banskej Štiavnice, kde nahlásite iba to, že ste z obce Prenčov a potvrdíte to predložením platného občianskeho preukazu s trvalým pobytom v obci Prenčov.

Z B E R    T E X T I L U :

MESIAC: Deň zberu :
 MAREC   22. 03. 2021
  23. 03. 2021
  24. 03. 2021
 JÚN   14. 06. 2021
  15. 06. 2021
  16. 06. 2021
 SEPTEMBER   20. 09. 2021
  21. 09. 2021
  22. 09. 2021
 DECEMBER   06. 12. 2021
  07. 12. 2021
  08. 12. 2021

Zber textilu sa uskutočňuje iba v stanovených termínoch a v pracovnej dobe!!!