Vodovod

vodovod 1

Cena vodného a stočného je stanovená uznesením Obecného zastupiteľstva na základe vydaného Potvrdenia o cene, ktoré vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na príslušné regulačné obdobie:
Potvrdenie o cene č. 0007/2021/V-PC
Potvrdenie o cene č. 0560/2017/V-PC 
Potvrdenie o cene č. 0077/2017/V-PC 


V roku 2021 je cena nasledovná:
vodné do 30. 09. 2021        0,5495 € / m3
stočné do 30. 09. 2021        0,1522 € / m3

vodné od 01. 10. 2021        0,65 € / m3
stočné od 01. 10. 2021       0,25 € / m3

Poplatok za vodomer je 0,33,- € na mesiac.

Aktuálne platné Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd od 20. 12. 2016 nájdete zverejnené VOP VODA

O pripojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu je potrebné písomne požiadať: ŽIADOSŤ


Vodovod celkové náklady 8 000 000, – Sk
Dotácia 1 000 000, Sk Ministerstvo ŽP, spoluúčasť obce 400 000, -Sk

Výstavbu vodovodu začala naša obec realizovať v roku 1995 na základe Zmluvy o dielo so spoločnosťou COMBIN Banská Štiavnica, s. r. o., Kysihýbelská 29, Banská Štiavnica.

V rámci tohto projektu sa v obci vytvorila vodovodná sieť s jedným vodojemom. Súčasťou stavby sú samozrejme aj rôzne úpravy a spevňovania, oplotenia, prívodné a zásobné potrubia.

Povolenie na odber podzemných vôd pre našu obec vydal Obvodný úrad ŽP v Žiari nad Hronom dňa 3. 10. 2006. Naša obec má povolený odber podzemných vôd z prameňa s názvom “Na poliach” v KU našej obce. Nachádza sa asi 2800 m severozápadne od obce. Ide o nepravý sutinový prameň.
Nové povolenie – Rozhodnutie na odber pitnej vody č. OU-BS-OSZP-2015/000013-009 vydal Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 19. 06. 2015 na obdobie 10 rokov.

Voda je z hľadiska zloženia nízko mineralizovaná, pomerne veľmi mäkká, z hľadiska pH je slabo kyslá.

Vodojem je vybudovaný ako jednokomorový, prefabrikovaný, osadený čiastočne vo výkope a čiastočne v násype. Objem nádrže je 100 m3 s mnohouholníkovým pôdorysom.
Celá vodovodná sieť v našej obci je gravitačná.

Hygienické zabezpečenie pitnej vody sa zabezpečuje dávkovaním chlórnanu sodného.

Na trase vodovodného potrubia sú umiestené hydranty, ktoré slúžia na protipožiarne účely, ako vzdušník, resp. kalník a uzatváracie šupátka.