URBÁRSKE POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO PRENČOV

Základné údaje o spoločenstve

Názov : Urbárske pozemkové spoločenstvo Prenčov

Sídlo :   969 73  Prenčov č. 130

IČO :     00 629 022

DIČ :     202 101 39 29

ORGÁNY SPOLOČENSTVA

Výbor

Predseda :         Bukovinský Ivan

Podpredseda :  Ing. Beňovic Ján

Členovia :           Mgr. Ciglanová Alena

                            Frčka Dušan

                            Mešťanová Mária

                            Mgr. Adamovic Ján

                            Vasiľ Juraj

Dozorná rada

Predseda :   Ing. Šľauka Ľubomír

Členovia :     Krajčovicová Zuzana

                      Frčka Ján

Zmluva o pozemkovom spoločentve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti

Ponuka na využitie predkupného práva:

Iveta Siekelová, Krupina doručila nasledovnú ponuku na predaj svojho podielu:

REKAPITULÁCIA  K  31. 12. 2016

Počet listov vlastníctva – 11 ks

Celková výmera spoločenstva – 146.1888 ha

Výmera – vlastnícke pomery :

Celková výmera :     146 ha, 100 %, podiel 1/1

Známi vlastníci :      110 ha, 75,34 %, podiel 110/146

Neznámi vlastníci : 31 ha, 21,23 %, podiel 31/146

Štát :                          5 ha, 3,43 %, podiel 5/146

Počet vlastníkov – vlastnícke pomery :

Celkový počet vlastníkov :  316 vlastníkov, 100 %, podiel 1/1

Známi vlastníci :                   196 vlastníkov, 62,02 %, podiel 196/316

Neznámi vlastníci :              200 vlastníkov, 37,67 %, podiel 200/316

Štát :                                      1 vlastník, 0,31 %, podiel 1/316

Sumár všetkých pozemkov, ako aj druhy a výmery a ďalšie údaje nájdete tu: Sumár pozemkov