Región Sitno

Oficiálnym názvom tejto organizácie je Regionálne združenie pre rozvoj Banskej Štiavnice a okolia.

Skrátený názov:     Región Sitno
Právna forma:         záujmové združenie PO
Sídlo:                        OcÚ Prenčov

   Ide o verejno-súkromné partnerstvo, samostatnú neziskovú právnickú osobu zameranú na rozvoj Banskej Štiavnice a okolia. Je záujmovým združením právnických osôb v zmysle ustanovení § 20f – 20j Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v plnom znení.

Ciele združenia:

–   rozvoj miestnej demokracie, partnerstva a spolupráce
–   rozvoj ľudských zdrojov
–   obhajoba záujmov regiónu a jeho propagácia
–   podpora a vytváranie podmienok pre:
–   reštrukturalizáciu hospodárskej základne a oživenie ekonomiky regiónu  na báze využitia miestnych zdrojov, ďalej vytváranie prázdninového a podporného prostredia pre súkromných podnikateľov, a to z radov občanov aj v oblasti vidieckej turistiky a poskytovania služieb
–   rozvoj cestovného ruchu v súlade so špecifickými podmienkami ochrany prírody v regióne
–   obnovu a oživenie kultúrneho dedičstva a tradícií
–   dosiahnutie vyššej občianskej zodpovednosti a angažovanosti občana pre veci verejné

Predmet činnosti združenia:

–   príprava rozvojových programov, plánov a projektov
–   poskytovanie poradenských – konzultačných a vzdelávacích služieb
–   obhajoba záujmov členov partnerstva
–   zabezpečovanie a koordinácia propagácie v regióne
–   prevádzkovanie kancelárie pre podporu regiónu
–   budovanie manažmentu regiónu
–   koordinácia a posudzovanie projektov v rámci regiónu v súlade s programom rozvoja regiónu

Jedným z hlavných projektov združenia je Geopark.

Geopark   predstavuje územie obsahujúce jedno, alebo viac miest vedeckej dôležitosti nielen z geologického aspektu, ale aj z hľadiska jeho archeologickej, ekonomickej alebo kultúrnej osobitosti európskeho významu. Je v súlade so stratégiou trvalo udržateľného rozvoja a má silnú riadiacu štruktúru, ktorá je podporovaná európskym programom financovania, ktorý prispieva k jeho ďalšiemu rozvoju. Okrem potenciálu pre vedecký výskum, zameraný na environmentálnu oblasť (vrátane vzdelávania), je geopark významný pre miestny ekonomický rozvoj, pretože prispieva k zvýšeniu zamestnanosti a k novým ekonomickým aktivitám regiónu, pričom jeho funkčnosť je autonómna.

LG

Geoparky SR

  Iniciatíva zriaďovania geoparkov na Slovensku siaha do rokov 1998 – 2000, kedy začali vznikať prvé idey zriadenia a manažovania týchto území v oblasti Banskej Štiavnice, neskor Banskej Bystrice a Fiľakova.

   V súčasnom období sú na Slovensku zriadené tri geoparky: Banskobystrický geopark, Banskoštiavnický geopark a Novohradský geopark (Novohrad – Nógrád geopark).

Rozloha geoparku:                    jadrové územie – 206,32 km2

                                                    ochranné územie – 601,28 km2
Ochrana geoparku:                   CHKO Štiavnické vrchy
Počet geotopov:                        63
Geologická charakteristika:     neovulkanity

  GEOPARK je formou sprístupnenia a zároveň ochrany tých miest na povrchu Zeme, ktoré sú kľúčovými svedkami jej histórie. Táto nová iniciatíva medzinárodnej organizácie UNESCO, podnietila vznik geoparkov vo viacerých krajinách sveta a Slovensko sa k nej pripojilo v roku 2000.

  Pre nespornú výnimočnosť či už z historického, kultúrno-spoločenského alebo prírodného hľadiska je práve v tomto regióne realizovaný projekt zriadenia Geoparku Banská Štiavnica ako prvý na Slovensku.

    Do geoparku sú zainteresované viaceré organizácie, mestá a obce Slovenska. Viac informácií o Geoparku a Regióne Sitno sa dozviete na oficiálnej stránke www.geoparkbs.sk  alebo po kliknutí na logo GPBS.