OZ Zlatá cesta

ZLATÁ CESTA

Partnerstvo vidieka

Forma:         občianske združenie
Predseda:    Mgr. Alena Ciglanová
Manažér:      Janka Bačíková

C e s t a   j e . . .

   Cesta je spojenie, porozumenie, spolupráca bez ohľadu na náboženskú alebo rasovú príslušnosť, a túto cestu, ktorú sme nazvali ZLATÁ CESTA chceme ponúknuť všetkým obyvateľom a návštevníkom tohto regiónu. Zlatá cesta spájajúca rôzne obce nášho regiónu je kľukatá, ale veríme že každého návštevníka vždy dovedie k svojmu cieľu.

P r e č o   ” Z l a t á   c e s t a ”   ?

–   Zlatý poklad Banskej Štiavnice spájal a živil tento región po celé stáročia. Po ceste spájajúce dedinky a mestečká nášho regiónu neprúdilo len zlato z Banskej Štiavnice, ale aj vzdelanie, kultúra a hospodárska prosperita. Popri zlatonosnej riečke Štiavnica vedie cesta, ktorá v minulosti bola spojivom medzi našimi dedinami,obyvateľmi a zabezpečovala obchod, vzdelanie a prosperitu tohto regiónu.
–   Keď zlato pod zemou už niet, ponúkame zlato na zemi.
–   V 21. storočí znovu objavujeme zlatý poklad tohto regiónu pozostávajúci z dedičstva našich otcova bohatstva tejto zeme.
–   Zlatý poklad skrytý v prameňoch liečivej vody kúpeľov Dudiniec, zlaté lúče slnka pretavené do dozrievajúcich plodov vínnej révy na južných svahoch Štiavnických vrchov, z bohatstva zlata Banskej Štiavnice vybudované architektonické dedičstvo kultúrnych pamiatok zapísané v svetovom kultúrnom dedičstve UNESCO, zlaté ruky našich predkov pretavené do krásy zachovalých krojov, piesní,zvykov a remeselnej zručnosti.

Vidiecky región

Charakteristika územia:

–   Obce patria do okresov:     Banská Štiavnica

                                                 Krupina

–   Spolu:                                  29 obcí

                                                 2 mestá

–   Počet obyvateľov:               24 680
–   Rozloha:                              547,43 km²
–   Hustota obyvateľov:            45 km²

Zoznam obcí:

Mestá:    Dudince, Banská Štiavnica

Obce:     Baďan                            Banský Studenec

Beluj                              Dekýš
Ilija                                Kozelník
Močiar                           Počúvadlo
Podhorie                        Prenčov
Svätý Anton                   Štiavnické Bane
Vysoká                            Devičie
Domaníky                       Drážovce
Hontianske Moravce     Hontianske Nemce
Hontianske Tesáre        Kráľovce – Krnišov
Ladzany                          Lišov
Medovarce                     Rykynčice
Sebechleby                    Sudince
Súdovce                         Terany
Žibritov

Naša história

–   MR Južné Sitno (rok 2000) – spracovaný „Územnoplánovací podklad MR“.
–   MR Južné Sitno (rok 2003) – pilotný projekt pod názvom „MiestnaAgenda 21“ -strategický dokument „Program rozvoja mikroregiónu“.
–   MR Hontianka a Konkordia (rok 2006) – spracovaný „Program trvalo udržateľného rozvoja – I. etapa – Spoločná koncepcia MR Hontianka, MR Južné Sitno a Konkordia“.
–   Mikroregióny (Južné Sitno, Hontianka a Konkordia – spolu 22 obcí, 10 200 obyvateľov) (rok 2005) – vypracovaná v rámci projektuTP SAPARD vlastná rozvojová stratégia.

Vízia

   V malebnom prostredí vidieka v MR Hontianka, Južné Sitno, Konkordia a Región Sitno s dobudovanou vidieckou maloplošnou infraštruktúrou o 15 rokov budú žiť zdraví a vzdelaní ľudia s dostatkom pracovných príležitostí v cestovnom ruchu a v službách vďaka využitiu kultúrneho dedičstva. Rozvinie sa využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Pre starších obyvateľov sa sprístupní sociálna starostlivosť. Za pomoci spoločnej informatizácie a propagácie sa zviditeľní územie doma i v zahraničí.

Strategický cieľ

   Zvýšiť kvalitu života obyvateľov územia MR Hontianka, Južné Sitno, Konkoria a Región Sitno najmä prostredníctvom aktívnej participácie na rozvoji, vytváraním vhodných pracovných príležitostí a dobudovaním infraštruktúry do roku 2015.

Opatrenia :

–   Podpora malého podnikania v CR v území
–   Podpora vedomostí a zručností v CR
–   Podpora ostatných subjektov tvoriacich pracovné príležitosti
–   Podpora občianskych aktivít
–   Podpora zachovania kultúrneho, historického a prírodného dedičstva
–   Podpora dobudovania vidieckej maloplošnej infraštruktúry
–   Podpora internetizácie a informatizácie

D ô v o d y   z a l o ž e n i a   M A S

–   Dôvodom založenia OZ MAS „Zlatá cesta“ bola spoločná potreba riešiť problémy  v 4 mikroregiónoch– Hontianka, Južné Sitno, Konkordia a Región Sitno, potreba vzájomnej spolupráce a podpory pri riešení miestnych   problémov spojených s vývojom územia v minulosti. Územie MAS má bohatý prírodný a historický potenciál na rozvoj cestovného ruchu. Obce jednotlivých mikroregiónov si vytýčili ciele, ktoré majú prispieť k zlepšeniu života v území, jeho obyvateľov a zároveň využijú prírodný a historický potenciál územia a jeho zatraktívnenie.
–   K zjednoteniu záujmov, určeniu spoločných priorít a koordinácii rozvojových aktivít sa predstavitelia MAS rozhodli pre spracovanie „Stratégie rozvoja územia“ ako nástroja rozvoja územia.
–   Jedným z ďalších dôvodov založenia spolupráce je proces členstva našej krajiny v Európskej únií.
Tento fakt dovoľuje jednotlivým obciam prebrať skúsenosti z oblasti regionálneho rozvoja členských štátov Európskej únie.
V tejto súvislosti je veľkou príležitosťou využívanie finančných zdrojov z fondov EÚ a rôznych rozvojových programov. 

Naše silné stránky

Ž i v o t n é   p r o s t r e d i e

–   Prírodné pamiatky
–   Kvalitné životné prostredie
–   CHKO Štiavnické vrchy
–   Ekologické poľnohospodárstvo

H i s t o r i c k é   d e d i č s t v o

–   Ľudová architektúra
–   Štiavnický vodný systém nádrží – tajchy
–   Hrady, kaštiele a kostoly
–   UNESCO

C e s t o v n ý   r u ch

–   Kúpeľníctvo
–   Vidiecky turizmus
–   Turistické chodníky
–   Ubytovanie
–   Ostatné služby CR

Ľ u d s k é   z d r o j e

–   Zruční remeselníci
–   Celoživotné vzdelávanie
–   Pripravený manažment

K u l t ú r n e   d e d i č s t v o

–   Kultúrne dedičstvo
–   Ľudové tradície
–   Prezentácia územia

  Oznámenie Riadiaceho orgánu k výsledkom z hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia a výberu miestnych akčných skupín v rámci II. výzvy na predkladanie Integrovaných stratégií rozvoja územia pre opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny. Naša Integrovaná stratégia rozvoja územia OZ Zlatá cesta získala 93 bodov čím sme boli vybraný získať štatút Miestnej akčnej skupiny.

  Bližšie informácie o podpore Integrovaných stratégií môžete nájsť na internetovej stránke www.apa.sk.

  Oznámenie Riadiaceho orgánu k výsledkom z hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia a výberu miestnych akčných skupín (rtf, 260.6 Kb, 155x)

  Viac informácií o MAS Zlatá cesta sa dozviete na oficiálnej stránke tohto OZ: www.maszlatacesta.sk alebo po kliknutí na logo.