MR Južné Sitno

je združenie občanov šiestich obcí: Baďan, Beluj, Kráľovce–Krnišov, Počúvadlo, Prenčov a Žibritov.

Rozloha územia:                   9 235 ha

Sídlo:                                      OcÚ Prenčov

Právna forma:                       Občianske združenie

Začiatok činnosti:                 od roku 1999

Koordinátorka OZ:                Janka Bačíková

   Hlavným cieľom tohto združenia je chrániť národné, historické, kultúrne a duchovné dedičstvo. Pre združenie je dôležitá obnova tradičných hodnôt. Snaží sa o zachovanie tradičných remesiel, ľudových obyčajou, pôvodných krojov, piesní, nárečia, jedál a povestnej vidieckej srdečnosti. Stará sa aj o prírodu. Dbá o kvalitné životné prostredie, aby sme mali kde žiť, pracovať a oddychovať. Zabezpečuje pre obyvateľov školenia, a tak vzdelávaním a informovanosťou pomáha ľuďom zaujímať sa o veci verejné, riešiť spoločné problémy, podieľať sa na zveľaďovaní svojej obce, plánovať svoju budúcnosť. Takto prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju našich obcí, k zvyšovaniu zamestnanosti, k vytváraniu občianskej spoločnosti.

   Združenie pracuje aj s deťmi a mládežou. Čas strávený s deťmi je investovaný do našej budúcnosti. Voľný čas detí napĺňame hrami, športom, súťažami, výstavami, na ktorých sa vystavujú a predávajú výrobky, ktoré si sami zhotovili.

   Združeniu záleží rovnako na mladých aj na starých občanoch. Budujeme vzťahy, aby každý, kto potrebuje pomoc, našiel ju vo svojej komunite.

   Územie banskoštiavnického kraja je pre svoje historicko-kultúrne kvality zaradené do kultúrneho dedičstva UNESCO.

  Zaujímavé sú chránené územia, ktoré sa nachádzajú v okolí mikroregiónu. Sú významnými turistickými atrakciami a pre návštevníkov sú ľahko dostupné či už peši, na bicykli, bežkách alebo autom. Sú to napríklad:

Štiavnické vrchy
Holík
Koháryho dub
Jabloňovský Roháč
Krupinské Bralce
Sixova stráň

   Ale celému územiu dominuje vrch Sitno, ktorý je viditeľný takmer z každého kúta mikroregiónu.

  Veľmi významnou zložkou mikroregiónu sú poľnohospodárska pôda, bohaté lesy, vzácne historické a prírodné kvality územia, príťažlivé, zdravé a tiché prostredie a pracovití ľudia.

 Zrealizované projekty MR Južné Sitno

“Bavíme sa navzájom”

– projekt realizovaný v roku 1999
– kultúrno-spoločenské podujatie
– každá obec pripravila jedno podujatie aj pre ostatné obce

Projekt načúvania

–  projekt bol uskutočnený v roku 2000
–  realizovaný v spolupráci s VOKA Banská Bystrica (vo všetkých obciach MR, okrem obce Prenčov, kde sa zrealizoval ešte v roku 1999 OZ Pomôžeme sami sebe)

–  cieľom bol prieskum potrieb a názorov občanov na život v obciach

Program rozvoja MR (ako územnoplánovací podklad)

–  cieľom bolo sformulovať smerovanie a vízie MR Južné Sitno v zmysle zásad Programu obnovy dediny (obdobie 6/2000 – 3/2001)

Komunitný minigrantový program

–  podpora NPOA, NOS-OSF, obecných samospráv a iných sponzorov vo výške celkovo 595.000,- Sk
–  vo fáze realizovania malých projektov

Komunikačné centrum VIPA

–  začiatok činnosti od septembra 2001

Podsitnianske dni hojnosti

–  konajú sa každoročne v termíne od mája do septembra
–  prvý ročník sa konal v roku 2001 (predstavenie tradičnej kultúry obcí mikroregiónu)

–  program sa skladá z 5 podujatí, vždy v inej obci
–  tematicky zamerané na tradičné spôsoby života obyvateľov na dedine v minulosti

–  cieľom je aktivizovať obyvateľov k dobrovoľníctvu a darcovstvu, výchove a úcte k tradíciám, rozvoj vidieckeho turizmu a úzkej spolupráci obcí navzájom

–  majú jednotnú ideu, ale s rôznou tematikou

–  pohodu a priateľskú atmosféru vytvárajú gazdovské dvory

–  celé podujatie sprevádza hudba a spev, ukážky tradičných jedál spojené s ochutnávkou a degustáciou pálenky
–  účastníci sa môžu zapojiť do súťaží a vyskúšať si výrobu tradičných
remesiel

 

Kontakt:   Mikroregión Južné Sitno
Prenčov 300
969 73 Prenčov

 C02C01