Modernizácia verejného osvetlenia v obci Prenčov

 

„Modernizácia verejného osvetlenia“

je názov projektu, ktorý realizuje obec Prenčov prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

Obec sa zapojila do výzvy s kódom KaHR – 22VS – 1001

Operačný program: Konkurencia a hospodársky rast

Prioritná os:             Energetika

Opatrenie 2.2:         Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a

poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Poskytovateľom je  Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15  Bratislava 212,  v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99  Bratislava

     Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KaHR-22VS1001/0312/144 bola podpísaná v januári 2013, výška poskytnutých finančných prostriedkov je 109 889,16 EUR.  Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú sumu 115 672,80 EUR.

Termín realizácie:

– začiatok realizácie        03/2015

– ukončenie realizácie     07/2015

– dĺžka realizácie projektu  4 mesiace

     Vzhľadom k tomu, že došlo k omeškaniu s realizáciou aktivity Realizácia modernizácie verejného osvetlenia, a to z dôvodu zamietnutia prebehnutého verejného obstarávania, sme pristúpili k Žiadosti o vykonanie zmeny v zmluve, ktorá sa týka termínu realizácie Projektu. Žiadosť bola zaslaná SIEA v júny 2013. V auguste 2013 nám bolo doručené schválenie žiadosti, ktorou sa mení termín realizácie projektu, s ukončením v 09/2014.

     Október 2013 sa taktiež niesol v procese zmien, 03. 10. 2013 bola podaná Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve, ktorá sa týka zmeny technológie verejného osvetlenia. Táto žiadosť nám bola vrátená na prepracovanie a odstránenie identifikovaných nedostatkov. Prepracovanú Žiadosť sme opätovne zaslali na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru na posúdenie 25. 10. 2013, 07. 11. 2013 nám bolo doručené stanovisko, v ktorom boli identifikované ďalšie nedostatky.

     Dňa 10. 03. 2014 nám bol doručený Dodatok č.  1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. KaHR-22VS-1001/0312/144 na podpis, ktorý upravuje termín ukončenia realizácie projektu.

     Dňa 03. 07. 2014 nám bol doručený Dodatok č.  2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. KaHR-22VS-1001/0312/144 na podpis, dodatok upravuje technológiu verejného osvetlenia.

     Dňa 05. 12. 2014 nám bol doručený Dodatok č.  3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. KaHR-22VS-1001/0312/144 na podpis, dodatok upravuje časový rámec realizácie projektu.

     Dokumentácia z vykonaného verejného obstarávania bola na výkon administratívnej kontroly zaslaná dňa 28. 02. 2014 pod č. 2014/2/72. Výkon administratívnej kontroly bol ukončený a verejné obstarávanie bolo RO akceptované. Záznam z administratívnej kontroly vykonanej pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom bol doručený 07. 04. 2015.

     Zmluva o dielo č. 3/2015 s úspešným uchádzačom FOR REGION s.r.o. Rožňava bola podpísaná 16. 02. 2015. Stavenisko bolo odovzdané a s realizáciou projektu sa začalo 16. 03. 2015. Realizácia projektu bola ukončená v mesiaci jún 2015.

     K Zmluve o dielo bol 05. mája 2015 podpísaný Dodatok č. 1 upravujúci formálne náležitosti Zmluvy.

     Realizáciou projektu sa zmodernizovalo verejné osvetlenie v obci Prenčov. Pôvodných 76 svietidiel na výložníkoch nainštalovaných v rokoch 1990 – 1995, umiestnených na betónových stožiaroch 8 m nad zemou, na oceľových 10 m nad zemou, na drevených stĺpoch 8 m nad zemou. Napájané vzdušným vedením. Svietidlá mali základné nedostatky, ako zastaralú konštrukciu optickej časti svietidla – zrkadla, čo malo za následok nedostatočné a nerovnomerné pokrytie komunikácie svetelným tokom. Ďalším nedostatkom bol zlý / nízky stupeň krytia svietidla proti vzniknutiu prachu, čím dochádzalo k opakujúcemu sa pošpineniu prehľadného krytu svietidla, zastaralý typ krytu optickej časti svietidla z mliečneho PVC, čo malo za následok drastické zníženie svetelnej účinnosti svietidla.

     Nové svietidlá boli osadené v počte 95 ks s technológiou LED, s možnosťou natočenia svietidla v rozsahu 0 – 15 stupňov, z toho 44 ks svietidiel LED 29W a 51 ks svietidiel LED 83W. Pre nové svietidlá boli vybudované aj 2 nové rozvádzače.

     Zrealizovaním projektu by sa mala dosiahnuť úspora prevádzkových nákladov na verejné osvetlenie, zvýšila sa kvalita osvetlenia a bezpečnosť na uliciach, zvýšil sa estetický vzhľad obce a v neposlednom rada sa zvýšila kvalita a komfort života v obci.

     V máji 2015 bol vypracovaný aj Dodatok č. 4, ktorého predmetom bola úprava oprávnených výdavkov v zmysle vykonaného verejného obstarávania.

Dňa 15.06.2015 bola podaná Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP č. KaHR-22VS-1001/0312/144, ktorej predmetom bola zmena Situačného plánu svietidiel (zmena trasovania), ktorá bola schválená a bol vypracovaný a podpísaný Dodatok č. 5.

   IMG_0759 IMG_0760 IMG_0761