Materská škola – zobytnenie podkrovia

             

     Projektový zámer pod názvom “Materská škola – zobytnenie podkrovia” sa obec Prenčov rozhodla zrealizovať na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 90 z 15. zasadnutia, konaného dňa 28. 04. 2016.

     Projektový zámer je v súlade s rozvojovými dokumentami obce Prenčov – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a Územným plánom.

   Výzva s kódom OPLZ-PO6-SC612-2016-1b bola vyhlásená 29. januára 2016. Obec podala Žiadosť o nenávratný finančný príspevok do 1. hodnotiaceho kola výzvy, ktorého termín uzávierky bol 14. júna 2016. V tomto hodnotiacom kole bol projektový zámer zamietnutý. Následne sa projekt po menšej úprave zaslal do 2. hodnotiaceho kola výzvy s termínom 9. september 2016. Tentoraz bol projektový zámer schválený.

     Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok bolo doručené 5. decembra 2016. Výška schváleného nenávratného príspevku je maximálne 171 380,00 €, pričom oprávnené výdavky pre projekt sú vo výške 180 400,00 €.

Identifikácia projektu:

Názov:                                          Materská škola – zobytnenie podkrovia

ITMS kód:                                    312061C344

Miesto realizácie:                     obec Prenčov

Výzva – kód:                               OPLZ-PO6-SC612-2016-1b

Operačný program:                 Ľudské zdroje

Spolufinancované fondom:   Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ – Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

Zmluva o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2017-000575

Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP č. 1

     Celková výška oprávnených výdavkov na aktivitu – Rekonštrukcia budovy materskej školy / elekovaného pracoviska za účelom rozšírenia jej kapacity prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov je 180 400,00 €, z toho je 6 708,40 € na interiérové vybavenie a 173 691,60 € na stavebné práce

     Spoluúčasť obce Prenčov je 5 %, t.j. 9 020,00 € + rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.

     Systém financovania projektu je formou predfinancovania a refundácie.

     Poskytovateľom finančného príspevku je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

     Verejné obstarávanie na dodanie stavebných prác v zmysle Zmluvy o dielo bolo vyhlásené vo Vestníku (1005 – WYP)  24. januára 2017. Víťazom sa stal Ľubomír Dado, Krupina. Zmluva o dielo č. 1/2017 bola podpísaná 19. júna 2017. Následne bolo odovzdané stavenisko.

REALIZÁCIA PROJEKTU

Začiatok realizácie:   06/2017

Koniec realizácie:      12/2018

     V septembri 2017 bola podaná 1. žiadosť o platbu formou predfinancovania. Faktúra vo výške 30 700 €. ŽoP bola preplatená vo výške 30 492,33 €, zvyšok bol náklad obce Prenčov (207,67 €).

     V priebehu mesiacov október a november 2017 bola vypracovaná a predložená 2. žiadosť o platbu formou predfinancovania. Faktúra vo výške 133 998,92 €. ŽoP bola preplatená vo výške 133 998,62 €, zvyšok bol náklad obce Prenčov (0,30 €).

     V realizácii projektu sa pokračovalo vyhlásením verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru – Interiérové vybavenie materskej školy. Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená dňa 14. 09. 2017. Predpokladaná hodnota zákazky bola 6 199,27 € bez DPH. Podklady z verejného obstarávania boli zaslané na kontrolu riadiacemu orgánu 16. 11. 2017 a následne doplnená na základe Výzvy dňa 21. 12. 2017. Víťazným uchádzačom verejného obstarávania sa stal dodávateľ Baribal s.r.o., s ktorým bola uzatvorená Zmluva o dodávke tovaru č. 1/2017 zo dňa 24. 10. 2017 v celkovej sume 6 478,00 € s DPH. Kontrolou verejného obstarávania bolo predmetné VO riadiacim orgánom schválené s finančnou opravou 10% (647,80 €).

     Tovar bol dodaný ešte v mesiaci december 2017.

Realizácia stavby bola ukončená. Bolo vydané Kolaudačné rozhodnutie č. 126/2017 zo dňa 26. 01. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 2. 2018.