Slovenský zväz PB

 
                                                                      

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

                       

 Poslanie a ciele slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 

f
 (Vyňatok zo Stanov SZPB)

   Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) je občianskym združením pôsobiacim na území Slovenskej republiky na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a je historickým a právnym nástupcom po bývalom Československom zväze protifašistických bojovníkov v Slovenskej republike, združujúcich občanov SR a účastníkov boja za národné oslobodenie a proti fašizmu, za demokraciu a sociálnu spravodlivosť, ktorí súhlasia s jeho pôsobením, poslaním a cieľmi, programovým zameraním a ustanoveniami Stanov SZPB.

 Poslania Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 

 1.  Presadzovať demokratický a humánny odkaz národnooslobodzovacieho boja začatý štúrovcami, ktorý vyvrcholil Slovenským národným povstaním (ďalej len SNP), v súlade s princípmi obsiahnutými v Charte ľudských práv a Ústave SR.
2.  Odsudzovať a odmietať všetky pokusy o znevažovanie SNP a skresľovanie výsledkov druhej svetovej vojny, pokusy o rehabilitáciu ľudáckeho režimu na Slovensku a glorifikáciu jeho vedúcich činiteľov.
3.  Dbať o to, aby história boja proti fašizmu a za národné oslobodenie     bola pravdivo vysvetľovaná.
4.  Nadväzovať úzku súčinnosť s orgánmi štátnej správy a samosprávy na všetkých úrovniach, najmä pri organizovaní spomienkových osláv významných výročí, pietnych aktov, seminárov a besied pre mladú generáciu a pamätných dní SNP, oslobodenia vlasti v jednotlivých regiónoch a bojov na Dukle.
5.  Iniciovať u orgánov štátnej správy a samosprávy ochranu a údržbu pamätníkov, pomníkov, pamätných tabúľ a hrobov padlých hrdinov boja proti fašizmu. Nepripustiť rušenie a odstraňovanie symbolov, búst a sôch hrdinov národnooslobodzovacieho boja.
6.  Nadväzovať a rozvíjať priateľské vzťahy s odbojovými organizáciami doma i v zahraničí.
7.  Verejne vystupovať proti extrémnym silám propagujúcim nacionalizmus, rasizmus, neoľudáctvo a xenofóbiu.
8.  Dbať o sociálne a zdravotné zabezpečenie členov SZPB, najmä priamych účastníkov odboja v druhej svetovej vojne, držiteľov Osvedčenia podľa zákona č.255/1946 Zb.

Čelní predstavitelia Slovenského zväzu PFB:

Predseda:               Ing.Pavol Sečkár PhD.

Podpredsedovia:  JUDr. Vladimír Kucej 

PaedDr. Matej Kán

Tajomník:                Štefan Paško

Adresa:                  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Štúrova 8, 815 72 Bratislava
Tel.: 02 / 529 624 64 

E-mail:                    sekretariat@szpb.sk