Hasičský zbor

Požiarna ochrana

   V minulosti bolo hlavnou úlohou hasičov najmä hasenie požiarov a rozširovanie osvety medzi ľuďmi. Dnes sa spektrum úloh hasičstva značne rozšírilo. V súčasnosti zasahujú príslušníci hasičských zborov a jednotiek nielen pri požiaroch, ale aj pri dopravných nehodách, hromadných haváriách, živelných pohromách, úniku nebezpečných a rádioaktívnych látok, množstve rôznych technických zásahov a rôznych záchranných prácach. Nezanedbateľná je aj osvetová činnosť ohľadom poučenia obyvateľstva a kontroly požiarneho zabezpečenia budov. Hasiči často spolupracujú s policajnými, záchranárskymi, zdravotníckymi a vojenskými zložkami pri riešení núdzovej situácie.

Požiarna ochrana v našej obci

   Požiarna ochrana má v našej obci už dlhoročnú tradíciu. Jej členmi sú aj mladí, ale sú tu aj takí, ktorí sú jej členmi už niekoľko desaťročí. Mnohokrát pomáhali tam, kde to bolo veľmi potrebné.  Viacerí sú členmi už viac ako 20 rokov. Sú to napr. pán A. Osvald, p. V. Gregáň, st., p. P. Hronec a p. J. Lúdik. Mnohí z nich pomohli veľakrát pri rôznych živelných pohromách (požiare, povodne) a zúčastnili sa rôznych požiarnych súťaží. Okrem toho sa starali o požiarnu techniku.

    I súčasní mladí členovia sú dosť iniciatívni, len niektorým z nich chýba trochu viac zodpovednosti a ochoty pracovať pre iných.

   Je chvályhodné, ako sa členovia PO vedia zapojiť do iných činností v rámci obce. Zapájajú sa  do prác pri stavaní mája, do športových aktivít (mnohí sú aj výborní futbalisti), do kultúrnej činnosti – sú členovia FS Prenčovan. Týmito aktivitami často reprezentujú našu obec. Zato im patrí vďaka. No viac by sa mohli venovať práci v oblasti požiarníctva. Ich aktivita by mala smerovať k snahe  v získavaní nových členov pre toto združenie, a to z radov mládeže a detí zo ZŠ. Táto snaha je dôležitá z toho dôvodu, aby sme i my mohli zúčastňovať rôznych súťaží, tak ako je to i v iných obciach. Verím, že deti by mali o túto prácu záujem. Takto by sa rozbehla i táto činnosť, kde ešte máme určité rezervy.

   Radi privítame ľudí, ktorí by sa tejto činnosti venovali. Chýba už len trošku vlastnej iniciatívy a pevnej vôle, veď mladých a šikovných ľudí máme v našej obci dosť. I miestny obecný úrad nám v našej práci veľmi pomáha a ide nám vždy v ústrety, hlavne čo sa týka zabezpečenia dobrej požiarnej techniky.

Zoznam členov PO 


Brnáková Vilma                    Šulek Erik                              Šulek Ivan
Štrba Róbert                        Gálus Ladislav                       Florek Branislav
Gonzor Milan                       Baláž Ján                                Lúdik Ján
Hronec Pavol                        Osvald Anton                        Chovan Jozef
Binder Dušan                       Mokoš Martin                       Chovan Kamil
Chovan Andrej                     Veselevský Jaroslav               Slávik Martin

Hlaváč Miroslav                    Remiar Milan                        Gregáň Vladimír st.
Gregáň Vladimír ml.             Trebula Vladimír                  Turza Pavol
Beňovic Branislav                 Krajčociv Jakub                     Krajčovic Slavomír ml.
Krajčovic Slavomír st.           Stehlík Marián                      Kondek Pavol
Binderová Jana                     Mgr.Ciglanová Alena            Lipovská Veronika
Lipovská Monika                   Gronová Michaela                Beňovicová Janka
Frčková Katarína                   Trebulová Monika                Trebulová Erika
Bukovinský Ivan                    Mihalovic Štefan                   Prieberová Miroslava
Vankovic Jozef                       Vasilová Eliška

Dôležité informácie

      Tiesňové telefónne číslo HaZZ SR je 150 resp. 112.

Svätý Florián

  Zobrazuje sa ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva horiaci dom. Je patrónom hasičov a záchranárov.

  Sviatok svätého Floriána slávime 4.mája (Deň hasičov a záchranárov).

   Svätý Florián žil koncom 3. a začiatkom 4. storočia po Kristovi. Bolo to za vlády rímskeho cisára Diokleciana. Narodil sa v Cetii, v dnešnom Zeilselmaure v Rakúsku neďaleko Linzu. Stal sa vojakom a neskôr dosiahol hodnosť plukovníka pohraničných rímskych légii. Posledné roky služby pôsobil v légii v meste Lauriakum, dnešné Lorch. Vtedy Rakúsko patrilo pod Rím.

   Podľa legendy ochránil sv. Florián istého uhliara, ktorý spadol do ohňa a na príhovor svätca bol zachránený. Iní pripisujú Floriánovo patrocínium nad hasičmi jeho mučeníckej smrti vo vode, ktorú oddávna používali na hasenie požiarov.

  To najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal patrónom hasičov je jeho charakter a odvaha. Svoj život obetoval preto, aby zachránil ďalších 40 spoločníkov – vojakov, ktorí sa stali kresťanmi. Jeho odvahu, vernosť svojmu presvedčeniu a altruizmus s nasadením a obetou vlastného života je to, čo robí sv. Floriána dôstojným patrónom hasičov a záchranárov.Svatý Vavrinec

Svätý Florián

  Ďalšími patrónmi hasičov v histórii boli sv. Vavrinec a sv. Agáta.