Architektúra

Pre obec je typická tradičná Hontianska architektúra. Kamenné domy v malebnej  proporcii s     gangom pod výstreším lemujú cestu. Novo socialistická výstavba ovplyvnila celkový ráz obce no súčasný trend v rekonštrukciách obydlí  obyvateľov sa prinavracia  k estetike vychádzajúcej s tradičnej architektúry.  V samotnom staviteľstve prevláda neosocialistický štýl, ale je tu možné nájsť aj pôvodné kamenné domy pochádzajúce pochádzajú z 19. storočia. Do roku 1909 sa ako krytina domov a stodôl  používala len slama. Boli to vlastne otiepky či šúbiky zhotovené z ražnej slamy. Slamená strecha mala trvácnosť 20 až 25 rokov. Posledná slamená strecha, ktorá bola vymenená za tvrdú krytinu je datovaná  v roku 1964.

Tradičná architektúra domov sa vyznačoval stĺporadím zo šedého pieskovca, ozdobnými štítmi a kamennými šambránami okolo okien. Kedysi boli v obci strechy slamené, až neskôr sa zmenili za šindľové a škridlové strechy. Miestom, kde sa uplatňovali najrôznejšie prejavy výtvarného štýlu boli predovšetkým štíty. Boli to zložito vyrezávané stredné dosky, podstrešné štítky a samostatne vyrezávané stredné dosky.  Väčšina z nich mala náboženské a ornamentálne motívy a ich význam bol výlučne dekoratívny. Vyrezávané boli aj lišty lemujúce odkvap strechy a obločné rámy.  Koncom 19. a začiatkom 20. storočia predstavovalo kamenárstvo významné výrobné odvetvie a svojimi vrcholnými prácami do značnej miery formovalo výtvarný vzhľad najmä exteriérov hontianskych dedín a miest. Kameň sa používal ako základný stavebný materiál na konštrukčné časti obytných i hospodárskych budov. Jeho použitie slúžilo na  ostenie oblokov a dverí, nad obločné preklady, schody, stĺpy a oblúky brán a bráničiek, ďalej na obruče studní, medzi obločné tabule ako dekoračný znakový prvok. Dôkazy existencie kováčskeho remesla v obci sú predovšetkým ťažké železné dvere, kovové obločnice, obločné mriežky na obytných a hospodárskych stavbách. Dvere a obločnice boli spracované ozdobne. Pásy železa, ktorými sa spevňovali hrubé plechy tvorili na dverách alebo obločniciach geometrické obrazce.

Rímsko-katolícky kostol Svätého Mikuláša z roku 1736 ukrýva vzácny barokový oltár s maľbou patróna kostola.  V kostole kedysi stál aj organ vyhotovený  v roku 1731 kremnickým majstrom Martinom Zorkovským, no po roku 1845 bol premiestnený do rímsko-katolíckeho kostola v Beluji. Pozornosť si zaslúžia aj staré kamenné náhrobníky, kríže a sochy na cintoríne vyhlásené za kultúrne pamiatky. Evanjelický kostol bol postavený v roku 1900 v novogotickom slohu. Výstavba kostola sa začala v apríli roku 1899 a ešte v októbri toho istého roku bol dokončený a vysvätený. Barok oživil kamennými súsošiami ulice a námestia aj na vidieku. Kríže a sochy svätých stoja pri ceste, ktorou obvykle viedla púť. Končila omšou v kostole. Kamenný  kríž v centre obce je z roku 1873. Podľa fotografií zo starého vydania knihy Andreja Kmeťa Veleba Sitna bol zrekonštruovaný v roku 2011. Na svoje pôvodné miesto pri kríži sa vrátili dve postavy, ale nápis na podstavci kríža natoľko nahlodal zub času, že ho už nebolo možné rozlúštiť a zrekonštruovať. Kamenný kríž stojaci v tôni líp pred pamätnou tabuľou Andreja Kmeťa pochádza z rovnakej doby aj kamenárskej dielne. Ten na svoju záchranu ešte len čaká. Súsošie venované Bolestnej Panne Márii pochádza z roku 1821. Znázorňuje Štefana I., prvého uhorského kráľa, ako z podušky ležiacej v jeho rukách podáva Panne Márii uhorskú korunu. Motív, kráľa Štefana dávajúceho uhorskú korunu do Máriinej ochrany je pomerne známy. Na slávu Uhorska dávala takéto súsošia vystavať uhorská šľachta. Skulptúry sú vyhlásené za národné pamiatky.    V areáli miestnych cintorínov nájdete aj množstvo kamenných krížov a sôch, ktoré sú vyhlásené za kultúrne pamiatky.

Súčasná obecná výstavba sa inšpiruje prvkami miestnej ľudovej architektúry prepája modernú a tradičnú architektúru do jedného. Rázovitý vzhľad obce dotvárajú aj prvky drobnej architektúry ako sú zastávky, prístrešky a studne.  Rozvíjajúci sa trend vidieckeho turizmu priam nabáda, k využívaniu lokálnych zdrojov. Veríme ,že bohaté materiálové a estetické  východiská miestnej architektúry budú inšpirovať čoraz viac obyvateľov našej obce.