Andrej Kmeť

  S Prenčovom je bytostne spätá osobnosť slovenského národného a vedeckého života, zakladateľa Muzeálnej slovenskej spoločnosti a viacerých charitatívnych spolkov – Andreja Kmeťa.

   Bol to práve Andrej Kmeť, ktorý svojimi archeologickými výskumami v chotári Prenčova a jeho blízkeho okolia zistil základné etapy ľudskej činnosti v období praveku. Vďaka nemu sa dosiahli nové poznatky o etapách osídlenia územia pod vrchom Sitno. Mal veľa záľub a jednou z nich bola aj botanika. Pri svojich prechádzkach okolím objavil veľa druhov rastlín, najmä ruží.

   Pamiatke A. Kmeťa je v Prenčove venovaná pamätná tabuľa a v roku 1991 bola vybudovaná Pamätná izba Andreja Kmeťa. Pamätná izba pozostáva z dvoch miestností.  Prvá je venovaná životu a dielu A. Kmeťa a druhá je zariadená ako „sedliacka prenčovská chyža“ s dobovým     nábytkom, odevmi a náradím.      

   Vo februári 2008 uplynulo presne 100 rokov od úmrtia tejto významnej osobnosti. Miesto jeho posledného odpočinku je na Národnom cintoríne v Martine. Práve preto bol rok 2008 vyhlásený ako Rok Andreja Kmeťa. Pri tejto príležitosti sa konali rôzne spomienkové akcie a podujatia, ktoré sa konali na miestach pôsobenia Andreja Kmeťa.

   Časový harmonogram týchto podujatí sa začal vo februári v Martine. Tieto spomienkové podujatia pokračovali akciami turistického charakteru – výstup na Sitno a Kriváň, ďalej akciami edukačného charakteru – cyklus prednášok o živote a diele A. Kmeťa. Pri tejto príležitosti sa konali aj rôzne výstavy a konferencie. Zaujímavosťou je uvedenie jubilejnej pamätnej mince.

   Neoddeliteľnou súčasťou boli slávnostné bohoslužby a akadémie v obciach, kde A. Kmeť pôsobil. Spomienkové oslavy sa konali pod záštitou podpredsedu vlády Slovenskej republiky pána Dušana Čaploviča.

   Výstava pod názvom Andrej Kmeť- priekopník vedy a múzejníctva na Slovensku bola otvorená v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici . V sieni komorských grófov sa uskutočnila slávnostná prezentácia novej knihy PhDr. Jozefa Labudu, CSc. s názvoANDREJ KMEŤ – SITNIANSKY RYTIER.

   Rok 2008 bol pre nás všetkých významným medzníkom a príležitosťou uctiť si pamiatku osobnosti, napísať a povedať onej všetko, čo sa doposiaľ nestihlo.

  Dňa 7. 12. 2008 sme v našej obci zorganizovali záverečnú slávnostnú akadémiu venovanú A. Kmeťovi, ktorá začala slávnostnou svätou omšou v rímsko – katolíckom kostole. Omšu  celebroval diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž. Ďalej sa v kultúrnom dome uskutočnila záverečná spomienková slávnosť, počas ktorej sa striedali piesne s hovoreným slovom.