Komunitné centrum

KOMUNITNÉ CENTRUM PRENČOV Logo kocka farebné

Obec Prenčov sa zapojila do realizácie Národného projektu komunitných centier,  Národný projekt Komunitné centrá sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Tento pilotný projekt naša obec realizovala od 1.2. 2015 do 31.10. 2015…

Od 1.3. 2016 sa naša obec zapojila do NP: Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, ďalej len NP PVSSKIKU. Národný projekt PVSSKIKU je v trvaní od 3/2016 do 8/2019.

Kontakty na pracovníkov komunitného centra:

Odborný garant komunitného centra – Mgr. Ivana Trsťanová, tel.: 0903 612 514

Pracovník komunitného centra – Monika Chovanová, tel.: 0903 612 415

Email: kcprencov@gmail.com

                                                         Komunitné centrum Prenčov

                                                                  Otváracie hodiny :

                                      Pondelok :                9:00 – 11:30      12:00 – 16:30

                                      Utorok :                    8:00 – 11:30      12:00 – 14:30

                                      Streda :                     9:00 – 11:30      12:00 – 16:30

                                      Štvrtok :                   8:00 – 11:30      12:00 – 14:30

                                      Piatok :                     9:00 – 11:30      12:00 – 13:30

                                                                    Platné od 1.4.2017


FOTKY Z AKTIVÍT

Rodinný cyklomaratón 4/2019

  

                   

                              

Deň venovaný knihe 3/2019

  

  

Športom, hrami, besedami bojujeme s rizikami 2/2019

  

  

 

Vianočné trhy 12/2018

  

Divadelné predstavenie Hra je hra 11/2018

  

Tekvicové bláznenie 10/2018

  

  

Rodinná šarkaniáda 9/2018

        


Komunitné centrum – chápané ako samostatná sociálna služba a zároveň ako systém odborných činností a ďalších činností, v sebe integruje prvky sociálnej práce, komunitnej práce a komunitnej rehabilitácie. Je nástrojom práce v komunite a s komunitou, smerujúcej k pozitívnej a žiadanej zmene. Komunitné centrum môže byť definované prostredníctvom cieľov (presadzovanie sociálnej zmeny v komunite, posilňovanie spolupatričnosti medzi členmi alebo skupinami v komunite a spoluzodpovednosti za verejné dianie a ďalšie) alebo činností (poskytovanie sociálneho poradenstva, pomoci pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie, záujmovej činnosti, preventívnych aktivít, budovanie sociálnych sietí, identifikácia a mobilizácia neformálnych lídrov, podpora dobrovoľníctva, vyjednávanie s predstaviteľmi formálnej moci).

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je komunitné centrum jednou zo sociálnych služieb krízovej intervencie, orientovaných na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie ľudí, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením z dôvodu zotrvávania v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. Svoje ciele komunitné centrum napĺňa prostredníctvom metód sociálnej práce (napr. sociálne poradenstvo, práca so skupinou) a komunitnej práce.

Komunitné centrum je zariadenie poskytujúce programy, ktorých cieľom je vzdelávanie, pestovanie záujmových aktivít, občianska svojpomoc alebo riešenie určitých problémov.

– vytvára priestorové a materiálne podmienky pre komunitný rozvoj, komunitnú rehabilitáciu, komunitnú a sociálnu prácu, poskytovanie sociálnych služieb, realizáciu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže a sociálnej kurately

– prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb prispieva k predchádzaniu vzniku alebo stupňovaniu nepriaznivých sociálnych situácií a napomáha k riešeniu miestnych sociálnych problémov, sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených ľudí na lokálnej i individuálnej úrovni

– cieľom je podporovanie aktivít členov miestnej komunity prostredníctvom zvyšovania sociálnych zručností, prevencie a predchádzaniu sociálno-patologických javov, poradenskej činnosti pre potreby komunity a klienta, poskytovať vzdelávacie a voľno časové aktivity.

Činnosti KC:

Výkon KC sa riadi zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii:

a) poskytuje

  1. základné sociálne poradenstvo
  2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
  3. pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia    

b) vykonáva preventívna aktivita

c) zabezpečuje záujmová činnosť

Medzi ciele KC patrí:

– znižovanie a eliminovanie nerovnosti šancí pri uplatnení sa rómskej populácie v školách a na trhu práce poskytovaním školení, tréningov a kurzov

– budovanie vzájomnej tolerancie a akceptácie medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom obce prostredníctvom spoločných aktivít

– posilnenie kultúrnej identity Rómov, poskytnutím priestoru pre ich sebarealizáciu

– predchádzanie prehlbovaniu sociálneho vylúčenia Rómov z majoritnej spoločnosti aktívnym zapojením Rómov do ovplyvňovania procesov sociálneho rozvoja vlastných komunít

– napomáhať búrať bariéry a stereotypy, ktoré prevládajú medzi majoritnou a minoritnou skupinou obyvateľstva.

 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

iazasi povinne logaimage28720


www.esf.gov.sk

www.ia.gov.sk

br /