Komunitné centrum

Od 01.09.2019 sa obec Prenčov zapojila do Národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni, v trvaní od 9/2019 do 12/2022.

Kontakty na pracovníkov komunitného centra:

Odborný manažér KC – Mgr. Eva Murančanová, tel.: 0903 612 514

Komunitný pracovník KC  – Mgr. Martina Rievajová

Odborný pracovník KC – Mgr. Eliška Bendíková, 0903 612 514

Pracovník KC – Monika Chovanová, tel.: 0903 612 415

Email:    kcprencov@gmail.com

Adresa: Komunitné centrum Prenčov, č. 186, 969 73 Prenčov

Vyhlásili sme výberové konanie na pozíciu pracovník komunitného centra, viac informácií nájdete priložené TU

     

_

      Otváracie hodiny komunitného centra: 

Pondelok:   9:00 – 11:00     12:00 – 16:30 hod.

Utorok:       8:00 – 11:00     12:00 – 14:30 hod.

Streda:        9:00 – 11:00     12:00 – 16:30 hod.

Štvrtok:       8:00 – 11:00     12:00 – 14:30 hod.

Piatok:         9:00 – 11:00     12:00 – 13:30 hod.

Platné od 01.04.2017

                                                      

Komunitné centrum – chápané ako samostatná sociálna služba a zároveň ako systém odborných činností a ďalších činností, v sebe integruje prvky sociálnej práce, komunitnej práce a komunitnej rehabilitácie. Je nástrojom práce v komunite a s komunitou, smerujúcej k pozitívnej a žiadanej zmene. Komunitné centrum môže byť definované prostredníctvom cieľov (presadzovanie sociálnej zmeny v komunite, posilňovanie spolupatričnosti medzi členmi alebo skupinami v komunite a spoluzodpovednosti za verejné dianie a ďalšie) alebo činností (poskytovanie sociálneho poradenstva, pomoci pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie, záujmovej činnosti, preventívnych aktivít, budovanie sociálnych sietí, identifikácia a mobilizácia neformálnych lídrov, podpora dobrovoľníctva, vyjednávanie s predstaviteľmi formálnej moci).

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je komunitné centrum jednou zo sociálnych služieb krízovej intervencie, orientovaných na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie ľudí, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením z dôvodu zotrvávania v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. Svoje ciele komunitné centrum napĺňa prostredníctvom metód sociálnej práce (napr. sociálne poradenstvo, práca so skupinou) a komunitnej práce.

Komunitné centrum je zariadenie poskytujúce programy, ktorých cieľom je vzdelávanie, pestovanie záujmových aktivít, občianska svojpomoc alebo riešenie určitých problémov.

– vytvára priestorové a materiálne podmienky pre komunitný rozvoj, komunitnú rehabilitáciu, komunitnú a sociálnu prácu, poskytovanie sociálnych služieb, realizáciu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže a sociálnej kurately

– prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb prispieva k predchádzaniu vzniku alebo stupňovaniu nepriaznivých sociálnych situácií a napomáha k riešeniu miestnych sociálnych problémov, sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených ľudí na lokálnej i individuálnej úrovni

– cieľom je podporovanie aktivít členov miestnej komunity prostredníctvom zvyšovania sociálnych zručností, prevencie a predchádzaniu sociálno-patologických javov, poradenskej činnosti pre potreby komunity a klienta, poskytovať vzdelávacie a voľno časové aktivity.

Poslanie a ciele komunitného centra​

Poslaním Komunitného centra je napĺňanie sociálnej súdržnosti, presadzovania sociálnej inklúzie vylúčených skupín, zmocňovania prirodzených komunít  k prekonávaniu problémov (skupinových a individuálnych) ako aj budovanie občianskych komunít, založených na aktívnej participácii ich členov, podpora pozitívnej zmeny, posilňovanie sociálnej súdržnosti v obci a presadzovanie sociálnej inklúzie znevýhodnených skupín obyvateľov. Komunitné centrum sa usiluje o zmocňovanie k prekonávaniu problémov podporuje budovanie občianskych komunít, kompetentných k prekonávaniu problémov individuálnej aj skupinovej úrovni, a založených na participácii ich členov. V súlade s prioritným cieľom sociálnej inklúzie  chudobných a sociálne vylúčených lokalít, ktorá nie je možná bez zapojenia všetkých skupín obyvateľstva na lokálnej úrovni, sú činnosti a aktivity komunitného centra určené všetkým obyvateľom lokality, resp. obce, v ktorej KC pôsobí.

Komunitné centrum hľadá možnosti, ktoré napomáhajú k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie všetkým jej obyvateľom, formou rôznych odborných činností, iných činností, aktivít a programov. Komunitné centrum je zamerané primárne na systematickú prácu s deťmi, mládežou, dospelými, rodinami, seniormi, občanmi s MRK, ako aj spoluprácu s rôznymi úradmi, vzdelávacími inštitúciami, zdravotníckymi a špecializovanými zariadeniami.

Prostredníctvom vzdelávacích a voľnočasových aktivít poskytovaných ambulantnou alebo terénnou formou sú klienti vedení k vytváraniu svojpomocných skupín, ​ktoré​ majú​ možnosť ​prispieť ​k zmene ​svojej​ životnej ​situácii, ​ale zároveň aj k zmene riešenia problémov v rámci komunity. Komunitné centrum je zamerané na prevenciu, intervenciu a motiváciu riešiť sociálny problém a snaží sa o komplexné zlepšenie životných ​zručností​ ​klientov.​

Hlavným cieľom Komunitného centra je reagovať na potreby lokálnej komunity a zároveň riešiť potreby ​komunity.​ 

 KC​ ​je​ ​zamerané​ ​na​ ​napĺňanie​ ​nasledovných​ ​cieľov: 

 1. Zlepšovanie​ ​sociálnej​ ​situácie ​​jednotlivcov,​ rodín​ a​ ​​vylúčených​​ spoločenstiev.
 2. Poskytnutie komplexných služieb jednotlivcovi, rodine, komunite, ktorá nie je schopná svojpomocne riešiť daný sociálny problém, sociálnu mobilitu, získavanie zručností ​či​ ​vlastnú​ ​sebarealizáciu.​
 3. Prevencia sociálno-patologických javov, poskytovanie poradenských služieb, ktoré sú potrebné pre klienta, rodinu, komunitu. Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodinách.
 4. Sprostredkovanie kontaktu so širším prostredím, podpora začleňovania do existujúcich ​sociálnych​ ​sietí,​ ​štruktúr,​ ​služieb a​ ​inštitúcií.​
 5. Podpora spolupráce a efektívnej koordinácie činnosti subjektov, ktoré zasahujú do situácie sociálne vylúčených osôb (obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia sociálnych ​služieb​ ​a​ ​služieb​ ​zamestnanosti,​ ​ poskytovatelia​ ​ zdravotnej​ ​starostlivosti).​
 6. Podpora​ ​komunitného​ ​rozvoja, budovania​ ​celej ​komunity​ ​​
 7. Podpora efektívneho riešenia konfliktov, sporov a napätí v celej komunite ako aj v jednotlivých ​skupinách​ ​v rámci​ ​​
 8. Podpora záujmovej činnosti a zmysluplného trávenia voľného času.
 9. Podpora vzdelávania všetkých vekových skupín komunity, realizovaním vzdelávacích programov, ktoré sú zamerané na prevenciu a elimináciu sociálno-patologických javov.
 10. Podpora vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie dospelých realizáciou vzdelávacích ​a​ ​tréningových​ programov zameraných​ na ​​jednotlivcov ​a​ ​skupín
 11. Podpora iniciatív obyvateľov vylúčených lokalít v oblasti zdravého a čistého životného prostredia, realizácia zdravotnej osvety pre všetky vekové kategórie obyvateľov. Vzdelávanie a osveta v oblasti plánovaného rodičovstva a ochrany sexuálneho ​reprodukčného​ ​​
 12. Podpora a pomoc pri zlepšovaní prístupu cieľových skupín k právnej pomoci a pomoci ​v​ ​oblasti​ ​​
 13. Podpora osobnostného, etického a duchovného rozvoja, budovania vnútornej motivácie.

Vízia KC

Víziu komunitného  centra je  potrebné chápať v širšom kontexte politiky EÚ, najmä s dôrazom na integráciu skupín obyvateľstva ohrozených sociálnym vylúčením, z dôvodu zotrvávania priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. Problémy daných skupín obyvateľstva je potrebné riešiť vo viacerých oblastiach života súčasne. Komunitné centrum, ako inštitucionálne zariadenie, poskytuje predovšetkým primárne programy reagujúc na aktuálne pálčivé problémy a potreby miestnej komunity. Táto skutočnosť ako aj   prítomnosť separovanej rómskej komunity,  deklaruje opodstatnenosť daného typu zariadenia v obci.

S víziou udržania činností podporujúcich aktivizáciu jednotlivcov marginalizovaných komunít, zvýšenia zamestnanosti, vzdelanostnej úrovne,  zlepšenie  životných podmienok  a riešenia  vzájomne súvisiacich problémových  okruhov: chudoba, diskriminácia a rodová rovnosť, je úzko späté udržanie chodu komunitného centra. Prevádzka takéhoto zariadenia si vyžaduje  dostatok finančných prostriedkov s dôrazom na  kvalitu poskytovaných služieb. V súčasnosti sú možnosti financovania limitované trvaním prebiehajúceho  projektu.  Víziou  je finančná udržateľnosť tohto druhu zariadenia sociálnych služieb krízovej intervencie v obci.

Plán aktivít a služieb na obdobie 2020 – 2022

Plán aktivít a služieb bude konkretizovaný v súlade s požiadavkami a potrebami cieľovej skupiny. Konkrétne činnosti sú stanovené mesačným harmonogramom činností KC na jednotlivé  mesiace v príslušnom období.

– poskytovanie obligatórnych činností v rámci zákona o sociálnych službách č.  448/2008 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov

– zvyšovať všeobecnú, vzdelanostnú a kultúrnu úroveň obyvateľstva (so zameraním na zvyšovanie právneho,  zdravotného povedomia a finančnej gramotnosti).

– zvýšiť záujem o poskytované sociálne služby majoritnej a minoritnej  časti obyvateľstva prostredníctvom propagácie,

Činnosti KC:

Výkon KC sa riadi zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii:

a) poskytuje

 1. základné a špecializované sociálne poradenstvo
 2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 3. pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia    

b) vykonáva preventívna aktivita

c) zabezpečuje záujmová činnosť

Správa o činnosti KC za rok 2019
Správa o činnosti KC za rok 2020
Správa o činnosti KC za rok 2021
Správa o činnosti KC za rok 2022

Plán komunitného centra Prenčov

Akčný plán na obdobie2023 KC Prenčov