Komunitné centrum

OZNAM:

    Z dôvodu minimalizácie rizika šírenia koronavírusového ochorenia COVID-19 oznamujeme, že do odvolania je:

Komunitné centrum Prenčov pre verejnosť ZATVORENÉ

Za účelom vybavenia potrebných náležitostí môžete využiť elektronickú, telefonickú alebo písomnú formu komunikácie s pracovníkmi KC Prenčov a potrebné náležitosti vybaviť bez nutnosti osobnej návštevy KC.

             tel. č.: 0903 612 514, 0903 612 415             

email: kcprencov@gmail.com

   Ďakujeme Vám za pochopenie!

Od 01.09.2019 sa naša obec zapojila do NP Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni, v trvaní od 9/2019 do 12/2022.

Kontakty na pracovníkov komunitného centra:

Odborný garant KC – Mgr. Ivana Trsťanová, tel.: 0903 612 514

Pracovník KC – Monika Chovanová, tel.: 0903 612 415

Email:    kcprencov@gmail.com

Adresa: Komunitné centrum Prenčov, č. 186, 969 73 Prenčov

_

      Otváracie hodiny komunitného centra: 

Pondelok:   9:00 – 11:00     12:00 – 16:30 hod.

Utorok:       8:00 – 11:00     12:00 – 14:30 hod.

Streda:        9:00 – 11:00     12:00 – 16:30 hod.

Štvrtok:       8:00 – 11:00     12:00 – 14:30 hod.

Piatok:         9:00 – 11:00     12:00 – 13:30 hod.

Platné od 01.04.2017

                        

  Mesačný harmonogram činností: marec 2020                                                        


Komunitné centrum – chápané ako samostatná sociálna služba a zároveň ako systém odborných činností a ďalších činností, v sebe integruje prvky sociálnej práce, komunitnej práce a komunitnej rehabilitácie. Je nástrojom práce v komunite a s komunitou, smerujúcej k pozitívnej a žiadanej zmene. Komunitné centrum môže byť definované prostredníctvom cieľov (presadzovanie sociálnej zmeny v komunite, posilňovanie spolupatričnosti medzi členmi alebo skupinami v komunite a spoluzodpovednosti za verejné dianie a ďalšie) alebo činností (poskytovanie sociálneho poradenstva, pomoci pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie, záujmovej činnosti, preventívnych aktivít, budovanie sociálnych sietí, identifikácia a mobilizácia neformálnych lídrov, podpora dobrovoľníctva, vyjednávanie s predstaviteľmi formálnej moci).

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je komunitné centrum jednou zo sociálnych služieb krízovej intervencie, orientovaných na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie ľudí, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením z dôvodu zotrvávania v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. Svoje ciele komunitné centrum napĺňa prostredníctvom metód sociálnej práce (napr. sociálne poradenstvo, práca so skupinou) a komunitnej práce.

Komunitné centrum je zariadenie poskytujúce programy, ktorých cieľom je vzdelávanie, pestovanie záujmových aktivít, občianska svojpomoc alebo riešenie určitých problémov.

– vytvára priestorové a materiálne podmienky pre komunitný rozvoj, komunitnú rehabilitáciu, komunitnú a sociálnu prácu, poskytovanie sociálnych služieb, realizáciu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže a sociálnej kurately

– prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb prispieva k predchádzaniu vzniku alebo stupňovaniu nepriaznivých sociálnych situácií a napomáha k riešeniu miestnych sociálnych problémov, sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených ľudí na lokálnej i individuálnej úrovni

– cieľom je podporovanie aktivít členov miestnej komunity prostredníctvom zvyšovania sociálnych zručností, prevencie a predchádzaniu sociálno-patologických javov, poradenskej činnosti pre potreby komunity a klienta, poskytovať vzdelávacie a voľno časové aktivity.

Činnosti KC:

Výkon KC sa riadi zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii:

a) poskytuje

  1. základné sociálne poradenstvo
  2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
  3. pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia    

b) vykonáva preventívna aktivita

c) zabezpečuje záujmová činnosť

Medzi ciele KC patrí:

– znižovanie a eliminovanie nerovnosti šancí pri uplatnení sa rómskej populácie v školách a na trhu práce poskytovaním školení, tréningov a kurzov

– budovanie vzájomnej tolerancie a akceptácie medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom obce prostredníctvom spoločných aktivít

– posilnenie kultúrnej identity Rómov, poskytnutím priestoru pre ich sebarealizáciu

– predchádzanie prehlbovaniu sociálneho vylúčenia Rómov z majoritnej spoločnosti aktívnym zapojením Rómov do ovplyvňovania procesov sociálneho rozvoja vlastných komunít

– napomáhať búrať bariéry a stereotypy, ktoré prevládajú medzi majoritnou a minoritnou skupinou obyvateľstva.