Kamerový a bezpečnostný systém pre obec Prenčov

To je názov projektu uvedený v žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na            financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality, ktorý obec predkladala na Obvodný úrad         v Banskej Bystrici. Jedná sa o projekt v rámci ktorého budú v obci nainštalované bezpečnostné   kamery, ktoré sa umiestnia podľa analýzy bezpečnostnej situácie v spolupráci s SR PZ Banská Štiavnica a činnosťou týchto kamier sa bude snažiť zamedziť resp. obmedziť            111 222 333páchanie deliktov pouličnej kriminality, ako aj trestnej činnosti. Projekt bol podporený sumou      5000-, € a obec sa zaviazala 20% spoluúčasťou.