IOMO

Integrované obslužné miesto občana (IOMO)

Aj na Obecnom úrade v Prenčove si môžete uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí prostredníctvom IOMO, ktoré Vám sprístupní elektronické služby štátu na jednom mieste. U nás vybavíte:

  1. LIST VLASTRNÍCTVA (Výpis bez regionálnej viazanosti)
  2. OBCHODNÝ REGISTER (Výpis)
  3. REGISTER TRESTOV (Výpis a odpis)

Všetky vydávané dokumenty sú platnými verejnými listinami použiteľnými na právne účely.

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA

Na ktoromkoľvek IOMO je možné požiadať o vydanie Výpisu z LV za nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú kdekoľvek na Slovensku bez obmedzenia regionálne či územnej príslušnosti. Nie je potrebné navštíviť IOMO v mieste Vášho trvalého bydliska.

Výpis z LV je verejná listina obsahujúca údaje zapísané na liste vlastníctva ku dňu vyhotovenia výpisu. 

U nás si môžete vybaviť:

  1. ÚPLNÝ VÝPIS Z LV (všetky údaje z LV)
  2. ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LV (iba časť vybraných údajov zapísaných na LV – časť vlastníkov, nehnuteľnosti, stavby, parcely, … ak ich je na liste vlastníctva uvedených viac)

O Výpis z LV môže požiadať ktokoľvek, aj keď nie je vlastníkom nehnuteľnosti. O Výpis z LV s uvedením rodných čísiel môže požiadať iba majiteľ nehnuteľnosti alebo jeho splnomocnenec, ktorý predloží úradne overené splnomocnenie. 

Pri vybavovaní  Výpisu  listu vlastníctva sa občan preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

Žiadosť o vydanie Výpisu z LV sa vybavuje do 24 hodín alebo v ďalší pracovný deň v prípade podania žiadosti cez víkend alebo vo sviatok.

 VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

predstavuje dokument, ktorý obsahuje údaje zapísané v Obchodnom registri ku dňu vyhotovenia výpisu.

Na pracoviskách IOMO môžete získať Výpis z OR použiteľný na právne účely.  O výpis z OR môže požiadať  ktokoľvek bez udania konkrétneho dôvodu.

Občan sa pri vybavovaní Výpisu z OR preukazje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

Žiadosť o vydanie Výpisu z OR sa vybavuje okamžite, na počkanie. 

 

REGISTER TRESTOV

predstavuje evidenciu spáchaných trestných činov FO, ktorý vedie Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

 Výpis z registra trestov je listina, ktorá preukazuje, či osoba bola alebo nebola odsúdená, a obsahuje len odsúdenia, ktoré neboli zahladené (vymazané).

 Občan SR sa pri vybavovaní Výpisu z registra trestov na pracovisko IOMO preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom vrátane originálu alebo overenej kópie rodného listu.

Občan ČR sa preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom vrátane originálu alebo overenej kópie rodného listu.

Cudzinec sa preukazuje platným cestovným pasom vrátane úradne preloženej kópie  rodného listu.

Žiadosť o vydanie Výpisu z registra trestov sa vybavuje okamžite na počkanie, najneskôr však do 2 hodín, ako bola žiadosť podaná do 13.00 hod. V prípade podania žiadosti po 13.00 hod. je žiadosť vybavená v nasledujúci deň.

SADZOBNÍK ÚHRAD ZA ČINNOSŤ  IOMO

Platby za asistované služby IOMO sa riadia Sadzobníkom úhrad za činnosť IOMO podľa Vyhlášky č. 25/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ uhrádza za jednotlivé služby aj správny/súdny poplatok podľa platného zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov alevo zákona Slovenskej národenej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.

 

 

Sadzobník správnych poplatkov nájdete zverejnený aj na našej stránke TU.