Mgr. Dominika Ečeková

Mgr. Dominika Ečeková – odborný referent

– pracuje na Obecnom úrade od roku 2010

– vybavuje agendu týkajúcu sa:

 1. Verejného vodovodu a čističiek odpadových vôd
 2. Správy bytov – rozvoj bývania, evidencia bytov, platby za prenájom, údržba bytov, …
 3. Stavebného úradu – ohlásenie drobnej stavby / drobných stavebných úprav, súpisné čísla, potvrdenie o veku stavby, …
 4. Ochrany prírody a krajiny – povolenia na výrub drevín
 5. Rybárskych lístkov
 6. Organizovanie aktivačnej činnosti 
 7. Podateľňa, správa registratúry (pošta)
 8. Civilná ochrana
 9. Príprava rozvojových projektov

Pracovníčku nájdete v kancelárii na poschodí v budove Obecného úradu počas úradných hodín v pracovných dňoch a kontaktovať ju môžete aj telefonicky na číslach:

 1. pevná linka Obecného úradu   045 / 672 62 44
 2. mobil                                                0911 482 204

prípadne e-mailom na adresách:

 1. ecekova.ocu@prencov.sk
 2. prencov@prencov.sk
 3. podatelna@prencov.sk