VZN

Všeobecné záväzné nariadenia obce Prenčov
rtf
rtf
rtf
rtf
rtf
rtf
rtf
rtf
rtf  VZN č. 4-2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku na území obce Prenčov
rtf   VZN č. 3-2019 o podmienkach držiania psov v Obci Prenčov
rtf  VZN č. 2-2019 byty úplné znenie (o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Prenčov)
rtf    VZN č. 1-2019 o ochrane drevín a vydávaní súhlasu na výrub drevín
rtf    VZN č. 3-2018 o podmienkach poskytovnaia sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytované sociálne služby
rtf   VZN č. 2/2018 o dani z nehnuteľnosti a poplatku za odpad na rok 2019
rtf   VZN č. 6-2017 o poskytovaní dotácií
rtf Dodatok č. 1 k VZN 1-2017
rtf VZN č. 5-2017 elektronická komunikácia obce
rtf VZN č. 3-2017 vylepovanie plagátov platné od 01. 08. 2017
rtf dodatok č. 2 k VZN č. 2-2008 o určení čiastočných úhrad v škoksých zariadeniach
rtf VZN č. 1-2017 o určení výšky dotácie na prevádzku MŠ, ŠKD, a CVČ
rtf VZNč. 7-2015 Komunálne odpady platné od 1.1.2016
rtf   VZN  č. 5-2015 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky2015
rtf VZN  č. 3-2015 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky – platné od 14.8.2015
rtf VZN č. 2/2015 zrušenie VZN celoplošná deratizácia-účinné od 15.7.2015
doc  VZN č. 1/2015 zrušenie VZN utajované skutočnosti -účinné od 13.6.2015
doc VZN č. 1/2014 Organizačný a prevádzkový poriadok športového areálu-účinné od 9.5.2014
doc VZN č. 2/2013 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd – účinné od 5.3.2011
doc VZN  č. 7/2008 obce Prenčov o opatrovateľskej službe – účinné od 1.1.2009
doc VZN č. 6/2008 obce Prenčov o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania – účinné od 1.1.2009
doc VZN č. 4/2008 obce Prenčov – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Prenčov – účinné od 11.11.2008
doc VZN č. 3/2008 obce Prenčov o usmerňovaní ekonomickej a podnikateľskej činnosti – účinné od 15.10.2008
doc VZN č. 2/2008 obce Prenčov o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach – účinné od 23.9.2008
doc VZN č. 1/2007 obce Prenčov o verejnom poriadku na území obce – účinné od 6.7.2007
doc VZN č. 1/2004 obce Prenčov o školských odvodoch – účinné od 9.4.2004
doc VZN č. 2/2002 – VZN č. 1/2006 dodatok č. 1 k územnému plánu – účinný od 11.3.2006
doc VZN č. 2/2002 o záväzných častiach územného plánu – účinné od 27.10.2002
doc VZN obce Prenčov o sociálnej starostlivosti o občanov č. 5/95
doc VZN 8/1995 obce Prenčov o podmienkach predaja na tržnici – účinné od 14.10.1995