VZN

Všeobecné záväzné nariadenia obce Prenčov
rtf   VZN č. 1-2022 o dani z nehnuteľnosti, …
rtf   VZN č. 2-2022 o nakladaní s KO…
rtf   VZN č. 3-2022 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach
rtf   VZN č. 4-2022 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad
rtf   VZN č. 5-2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ…
rtf
rtf
rtf
rtf   VZN č. 1-2021 dane a odpady 2022
rtf   VZN č. 2-2021 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach
rtf   Dodatok č. 1 – VZN č. 8-2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad…
rtf   VZN č. 2020-2 o určení výšky dotácie…
rtf   VZN č. 2020 1- trhový poriadok
rtf   VZN č. 2019 – 8 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad…
rtf   VZN č. 2019 – 4 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku na území obce Prenčov
rtf   VZN č. 2019 – 3 o podmienkach držania psov v Obci Prenčov
rtf   VZN č. 2019 – 2 byty úplné znenie
rtf   VZN č. 2019 – 1 o ochrane drevín a vydávaní súhlasu na výrub drevín
rtf   VZN č. 1-2018 o ochrane ovzdušia a poplatkoch
rtf   VZN č. 2017 – 6 o poskytovaní dotácií
rtf   VZN č. 2017 – 5 elektronická komunikácia obce
rtf   VZN č. 2017 – 3 vylepovanie plagátov platné od 1.8.2017
rtf   VZN č. 2015 – 7 Komunálne odpady platné od 1.1.2016
rtf   VZN č. 2015 – 5 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky
doc   VZN č. 2015 – 4 o sociálnych službách poskytovaných v komunitnom centre na území obce Prenčov platná od 15.8.2015
doc   VZN č. 2015 – 3 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky – platné od 14.8.2015
doc   VZN č. 2015 – 2 zrušenie VZN celoplošná deratizácia
doc   VZN č. 2015 – 1 zruženie VZN utajované skutočnosti-účinné od 13.5.2015
doc   VZN č. 2014 – 1 Organizačný a prevádzkový poriadok športového areálu
doc   VZN č. 2013 – 2 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd
doc   VZN č. 2008 – 4 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami – účinné od 11.11.2008
doc   VZN č. 2008 – 3 o usmerňovaní ekonomickej a podnikateľskej činnosti – účinné od 15.10.2008
doc   VZN č. 2007 -1 o verejnom poriadku na území obce – účinné od 6.7
doc   VZN č. 2006 – 1 dodatok č. 1 k územnému plánu – účinný od 11.3.2006
doc   VZN č. 2004 – 1 o školských obvodoch – účinné od 9.4.2004
doc   VZN č. 2002 – 2 o záväzných častiach územného plánu
doc   VZN č. 1995 – 9 o zásadách hospodárenie rozpočtových a príspevkov
doc   VZN č. 2/1993 o poriadku a čistote v obci Prenčov