Štatút obce

Sľub starostu obce:

“Sľubujem na svoju česť a svedomie,
že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky.
Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony,
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy
budem pri výkone svojej funkcie starostu
uplatňovať podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia.“

 

Sľub poslanca obecného zastupiteľstva: 

 “Sľubujem na svoju česť a svedomie,
že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce,
dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony,
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
a pri výkone svojej funkcie poslanca
obecného zastupiteľstva
ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia.“

 

Obecné zastupiteľstvo v Prenčove

vychádzajúc z článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a na základe § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“)   v y d á v a    tento

štatút obce Prenčov:

PRVÁ HLAVA
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1

(1) Štatút obce Prenčov upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia, financovania a nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie ocenení obce.

(2) Štatút obce je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

 § 2
Postavenie obce

(1) Obec Prenčov (ďalej len „obec“) je samostatný územný samosprávny a správny celok  Slovenskej republiky združujúci osoby, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.

(2) Územie obce je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie  Prenčov.

(3) Akékoľvek zmeny územia obce možno vykonať len v súlade s § 2 a § 2a zákona č. 369/1990 Zb. a s osobitnými právnymi predpismi.

(4) Obec sa nečlení na ulice a iné verejné priestranstvá, ktoré majú svoj názov. Tieto názvy určuje a mení obecné zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením, pričom prihliada na históriu obce, významné nežijúce osoby, významné prírodné útvary, javy alebo historické udalosti súvisiace s územím obce. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce.

(5) Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia, a o potreby jej obyvateľov.

(6) Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastnými majetkom a s vlastnými príjmami.

(7) Obec môže hospodáriť a nakladať aj s majetkom štátu, ktorý bol obci zverený v súlade s platnou právnou úpravou.

(8) Obec môže nakladať aj s majetkom ostatných subjektov – fyzických aj právnických osôb, pokiaľ bolo k takémuto nakladaniu splnomocnené právnym predpisom alebo dohodou.

§ 3
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

(1) Obyvateľom obce je fyzická osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.

(2) Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností.

(3) Obyvateľ obce má právo najmä
a) voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce,
b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),
c) zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
e) používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely,
f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci
g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze.

(4) Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný najmä
a) ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce,
b) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci,
c) napomáhať udržiavať poriadok v obci,
d) poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci v zmysle osobitných právnych predpisov.

(5) Obec má voči obyvateľom povinnosti stanovené zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(6) Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto
a) má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok,
b) je v obci prihlásený na prechodný pobyt alebo dlhodobý pobyt, alebo
c) má čestné občianstvo obce.

Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

(7) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

(8) Obec poskytuje sociálnu výpomoc a využíva podporné mechanizmy na úseku sociálnych vecí a prevencie v súlade s platnou právnou úpravou. Za tým účelom môže vydať všeobecne záväzné nariadenie alebo samostatné zásady, ktoré budú obsahovať bližšie podmienky poskytovania výpomocí a podporných mechanizmov v oblasti sociálnej pomoci a prevencie.

§ 4
Samospráva obce a jej vzťah k štátnej správe

(1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jeho samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak  takéto úkony podľa zákona nevykonáva  štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.

(2) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia mesta prostredníctvom:
a) orgánov obce,
b) hlasovaním obyvateľov obce, alebo
c) verejným zhromaždením obyvateľov obce.

(3) Popri týchto formách môže obec využívať aj iné vhodné nástroje a prostriedky na zabezpečenie účasti obyvateľov na samospráve obce, napr.: informatívne stretnutia, zhromaždenia a pod. Pri ich realizácii však musia byť splnené podmienky uvedené v osobitných právnych predpisoch.

(4) Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.

(5) Obec tiež spolupracuje aj s ostatnými podnikateľskými subjektami, ktorých činnosť má alebo môže mať dosah a význam pre obec, najmä z pohľadu zabezpečovania jednotlivých samosprávnych funkcií obce.

(6) Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenia“). Nariadenia obce nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami,  s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

(7) Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

(8) Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

(9) Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.

(10) Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone č. 369/1990 Zb., najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch. Obec pri výkone samosprávy najmä:
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
e) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
f) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp,
g) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
h) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
i) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
j) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
k) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
l) organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
m) zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
n) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
o) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
p) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
r) vedie kroniku obce v štátnom jazyku.

(11) Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda SR. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.

(12) Vzťah obce a štátnej správy bližšie upravuje zákon č. 369/1990 Zb. a osobitné zákony.

DRUHÁ HLAVA

MAJETOK OBCE

§ 5

 (1) Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených, resp. vytvorených obcou. Rozsah majetku obce je upravovaný postupne osobitnou právnou úpravou (napr. zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a pod.).

(2) Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktorú zriadilo podľa osobitného predpisu. Rozsah nakladania a disponovania s takýmto majetkom sa musí upraviť v zakladateľských, resp. zriaďovateľských listinách týchto subjektov, resp. osobitných zmluvách o zverení majetku do správy.

(3) Majetok obce sa používa najmä:
a) pre verejné účely,
b) na podnikateľskú činnosť,
c) na výkon samosprávy obce.

(4) Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak  osobitný predpis neustanovuje inak.

(5) Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

(6) Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre rôzne subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s platnou právnou úpravou – najmä Obchodným a Občianskym zákonníkom.

(7) Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.

(8) Majetok obce môže slúžiť aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti obce – pri zakladaní nadácií, peňažných fondov, verejnoprospešných fondov, neziskových organizácii, občianskych a iných záujmových organizácii  a pod.

(9) Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie Obecný úrad v Prenčove v súlade s platnou právnou úpravou.

(10) Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

§ 6

(1) Orgány obce a jej organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol obci zverený, ako aj s majetkom vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb,  v prospech rozvoja obce a jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

(2) Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovávať.

(3) Orgány obce a jeho organizácie sú povinné najmä:
a) udržiavať a užívať majetok obce,
b) chrániť majetok obce pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku obce, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
d) viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.

(4) Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať verejnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(5) V majetkových veciach (majetko-právnych záležitostiach) obce koná v jej mene navonok starosta obce.

§ 7

 (1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať, rušiť a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a rušiť obchodné spoločnosti a iné  právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.

(2) Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií, ako aj ďalších subjektov podľa odseku 1 a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo v samostatných zásadách.

(3) Obec zakladá, resp. zriaďuje právnické osoby s majetkovou účasťou obce v súlade s platnou právnou úpravou. Pritom musí dbať na to, aby v činnosti takýchto subjektov boli zahrnuté aj činnosti samosprávneho charakteru, a aby činnosť týchto subjektov napomáhala všestrannému rozvoju obce.

§ 8

 (1) Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce Prenčov“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Prenčove (§ 9 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb.).

(2) Zásady v zmysle odseku 1 upravujú a bližšie vymedzujú najmä:
a) majetok obce,
b) nadobúdanie a prevody vlastníctva majetku obce,
c) postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám, práva a povinnosti organizácií, ktoré obec založila alebo zriadila, pri správe majetku obce,
d) podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec založila alebo zriadila,
e) ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánom obce,
f) správu majetku obce,
g) hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce,
h) nakladanie s cennými papiermi,
i) aukčný predaj vecí,
j) kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom obce,
k) odpustenie pohľadávok obce.

 TRETIA HLAVA

FINANCOVANIE  A  ROZPOČET  OBCE

§ 9

Financovanie

(1) Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií vrátane tzv. decentralizačnej dotácie, finančných príspevkov EÚ, ako aj z ďalších vlastných zdrojov.

(2) Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami (mestami), príp. s inými právnickými a fyzickými osobami.

(3) Obec môže financovať zabezpečovanie svojich potrieb aj zo zisku, resp. z výnosov jednotlivých subjektov obce, príp. tých, v ktorých má obec majetkový alebo iný vklad.

(4) Obec môže na plnenie svojich úloh a zámerov byť prijímateľom finančnej pomoci poskytovanej prostredníctvom príslušných fondov Európskej únie.

(5) Obec môže zriadiť na plnenie svojich úloh mimorozpočtové peňažné fondy.

§ 10

Rozpočet

(1) Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný na obdobie troch rokov a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

(2) Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce na verejnú diskusiu.

(3) Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o vyhlásení dobrovoľnej verejnej zbierky alebo o prijatí úveru. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

(4) Pravidlá tvorby rozpočtu obce a jeho zmien rozpočtovými opatreniami určujú osobitné právne predpisy. Hospodárenie obce sa riadi zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(5) Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie Obecný úrad v Prenčove.

(6) Výsledky hospodárenia obce za daný kalendárny rok obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(7) Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor.

§ 11

Rozpočtové provizórium

 (1) Ak nie je rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok schválený obecným zastupiteľstvom do 31. decembra bežného roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie v dobe od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obce rozpočtovým provizóriom.

(2) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení obecným zastupiteľstvom.

(3) Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce“.

ŠTVRTÁ HLAVA

ORGÁNY   OBCE

§ 12

Základné ustanovenia

(1)  Orgánmi obce sú:
a) obecné zastupiteľstvo
b) starosta obce.

(2) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje poradné orgány, ktorými sú komisie obecného zastupiteľstva.

(3) Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné poradné alebo kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

Obecné zastupiteľstvo v Prenčove
§ 
13

(1) Obecné zastupiteľstvo v Prenčove (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise.

(2) Rešpektujúc ustanovenia § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. obecné zastupiteľstvo má 7 poslancov.

  § 14

Úlohy  obecného  zastupiteľstva

(1)  Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zákona  č. 369/1990 Zb..

(2) Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb., rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu;
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
g) uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.,
i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat a schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
l) zriaďovať, rušiť a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a rušiť obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať a rušiť orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,
q) vydávať súhlas s pričlenením obce podľa § 2aa ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.

(3) Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek  ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter zásadnej a základnej otázky týkajúcej sa života v obci.

(4) Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podklad na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa samosprávy určuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

§ 15

Rokovanie obecného zastupiteľstva

(1) Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie starosta s výnimkou prípadov uvedených v zákone č. 369/1990 Zb.

(2) Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upravuje zákon č. 369/1990 Zb. a Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Prenčove.

 § 16

Starosta  obce

(1) Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob volieb je upravený v osobitnom právnom predpise.

(2) Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom (§ 13 ods. 5 zákona  č. 369/1990 Zb.), v daňových a poplatkových vzťahoch je daňovým orgánom.

(3)  Starosta obce najmä:
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje jeho uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

(4) Starosta obce môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom.

§ 17

Zástupca  starostu obce

 (1) Starostu obce zastupuje zástupca starostu, ktorého určuje starosta v lehote do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta obce môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním iného poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

(2) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

(3) Zástupca starostu sa aktívne podieľa na príprave rokovania obecného zastupiteľstva a jeho komisií podľa pokynov starostu obce.

(4) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

§ 18

Komisie  obecného  zastupiteľstva

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. O zriadení konkrétnych komisií rozhoduje obecné zastupiteľstvo uznesením.

(2) Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva, zo zamestnancov obce a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Maximálny počet členov komisie určuje obecné zastupiteľstvo.

(3) Obecné zastupiteľstvo volí predsedu a podpredsedu komisie a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.

(4) Každá komisia má svojho sekretára, ktorého určuje starosta obce spomedzi zamestnancov obce. Sekretár komisie nie je členom komisie (nemá právo hlasovať).

(5) Predseda komisie riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutia a riadi ich priebeh, spoločne so sekretárom komisie pripravuje program zasadnutia a potrebné materiály.

(6) Sekretár komisie zabezpečuje prípravu programu rokovania komisie, vyhotovuje písomné záznamy o rokovaniach komisie, zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie.

(7) Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, prijímajú formou uznesenia stanoviská a odporúčania k materiálom prerokúvaným orgánmi obce, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým zámerom a dokumentom obce.

(8) Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za 3 mesiace. Zasadnutia komisie zvoláva a vedie predseda komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie.

(9) Komisia môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie uznesenia komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny z prítomných členov komisie. Uznesenia komisie majú len odporúčajúci charakter.

(10) Zásady rokovania a uznášania sa si komisia ustanoví na svojom prvom zasadnutí, prípadne v rokovacom poriadku komisie obecného zastupiteľstva.

§ 19

Obecný úrad v Prenčove

 (1) Obecný úrad v Prenčove je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce.  Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

(2) Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a jeho komisií,
c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu obce vydaných v správnom a daňovom konaní, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
d) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov založených alebo zriadených obcou,
e) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na obec.

(3) Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce, resp. ním poverený zamestnanec obce.

(4) Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje „Organizačný poriadok Obecného úradu v Prenčove“, ktorý vydáva starosta obce.

 § 20

Hlavný kontrolór obce

 (1) Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra obce sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

(2) Kontrolnú činnosť vykonáva hlavný kontrolór obce nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

(3) Obecné zastupiteľstvo volí a odvoláva hlavného kontrolóra obce spôsobom ustanoveným zákonom č. 369/1990 Zb.

(4) Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce podlieha
a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

(5) Kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy obec rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb.

(6)  Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon.

(7) Postavenie hlavného kontrolóra obce, jeho pôsobnosť, jeho práva a povinnosti, jeho pracovno-právne nároky vrátane mzdového ohodnotenia predpoklady na výkon tejto funkcie, spôsob jeho voľby, zánik jeho funkcie, a ďalšie súvisiace skutočnosti upravuje osobitný zákon č. 369/1990 Zb. a iné osobitné zákony.

§ 21

Dobrovoľný hasičský zbor obce

V obci pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor v Prenčove, ktorý v zmysle zákona plní úlohy obce na úseku ochrany pred požiarmi. Obecné zastupiteľstvo určuje objem finančných prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť. Ďalšie podrobnosti o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru určuje osobitný zákon.

§ 22

Zbor pre občianske záležitosti

V obci pôsobí Zbor pre občianske záležitosti, ktorého členmi sú obyvatelia obce a prípadne aj iné osoby, ktorých určí starosta obce.

PIATA HLAVA

HLASOVANIE OBYVATEĽOV  OBCE

§ 23

 (1) Hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

(2) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o
a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu,
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov,
d) zmenu označenia obce, alebo
e) ak tak ustanovuje osobitný zákon.

(3) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.

(4) Ďalšie náležitosti hlasovania obyvateľov obce upravuje zákon č. 369/1990 Zb.

(5) Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia hlasovania obyvateľov môže obecné zastupiteľstvo podrobne upraviť v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce.

ŠIESTA HLAVA

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIA OBYVA  TEĽOV   OBCE

 § 24

 (1) Na prerokovanie obecných vecí môže starosta obce alebo obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.

(2) Verejné zhromaždenie sa zvoláva písomným oznámením zverejneným na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce, príp. iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod.), v ktorom sa uvedie predmet (dôvod) zhromaždenia, miesto a čas jeho konania.

(3) Samotný priebeh zhromaždenia riadi ten, kto ho zvolal.

(4) O priebehu zhromaždenia sa vyhotoví písomná zápisnica, ktorej prílohou je prezentačná listina prítomných obyvateľov obce.

SIEDMA HLAVA

POSLANCI  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

  § 25

 (1) Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby je určený osobitnými právnymi predpismi.

(2) Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia záujmami obce a konajú v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

§ 26

Práva a povinnosti poslancov

(1) Poslanec je povinný najmä
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov,
e) informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva,
f) prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie poslanca.

(2) Poslanec je oprávnený najmä
a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
b) interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

ÔSMA HLAVA

VNÚTROŠTÁTNA   SPOLUPRÁCA   OBCE    S INÝMI   OBCAMI   A   MESTAMI

 § 27

Formy a zásady spolupráce

(1) Obec môže spolupracovať s ostatnými obcami a mestami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.

(2) Majetok, ktorý obec získa na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, alebo z činnosti právnickej osoby, ktorú obec založila s inými obcami a mestami podľa osobitného zákona, stáva sa spoluvlastníctvom všetkých miest a obcí, ktoré sú účastníkmi zmluvy, ak sa mestá a obce nedohodnú inak alebo ak právny predpis neustanovuje inak. Podiel na majetku získanom spoločnou činnosťou zodpovedá sume vložených prostriedkov, ak sa mestá a obce nedohodnú inak.

(3) Spolupráca obcí a miest sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov miest a obcí.  Mestá a obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.

§ 28

Zmluvy o spolupráci

(1) Zmluva uzavretá v zmysle § 29 ods.1 tohto štatútu na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvára na určitý čas alebo na neurčitý čas. Zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

(2) Náležitosti tejto zmluvy určuje osobitný právny predpis.

(3) Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.  Za záväzky vzniknuté voči tretím osobám zo zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti účastníci zmluvy zodpovedajú spoločne a nerozdielne, ak zmluva neustanovuje inak.

 § 29

Medzinárodná spolupráca

 (1) Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Obec má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.

(2) Dohoda alebo členstvo v medzinárodnom združení nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo s verejným záujmom.

(3) Ak je nevyhnutné zriadiť dohodou osobitný orgán, ten môže mať len súkromnoprávnu povahu.

(4) Ďalšie skutočnosti medzinárodnej spolupráce určuje osobitný právny predpis (najmä zákon o obecnom zriadení).

DEVIATA HLAVA

VZŤAHY OBCE  S ORGÁNMI ŠTÁTU, S PRÁVNICKÝMI A FYZICKÝMI OSOBAMI,

S   POLITICKÝMI  STRANAMI  A HNUTIAMI  A OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI

§ 30

 (1) Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi, a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.)

(2) Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými subjektami, právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami, občianskymi a inými záujmovými združeniami, spolkami, neziskovými organizáciami či nadáciami, ktoré pôsobia na území obce.

 

DESIATA HLAVA

SYMBOLY   OBCE,  ČESTNÉ OBČIANSTVO,

CENY A ODMENY, KRONIKA  OBCE

 

Prvá časť

Symboly  obce

§ 31

 Obec má právo na vlastné symboly. Obec je povinné používať svoje symboly pri výkone samosprávy.  Symbolmi obce Prenčov sú:
a) erb obce Prenčov
b) vlajka obce Prenčov
c) pečať obce Prenčov.

§ 32

Erb  obce

(1) Erb obce tvorí v modrom štíte medzi striebornými sklonenými privrátenými pluhovými radlicami –lemešom a čerieslom – strieborný džbán na zlatom hrnčiarskom kruhu.d. Vyobrazenie erbu obce tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.

(2) Erb obce sa používa:
a) na pečatidle obce,
b) na insígniách starostu,
c) na listinách o udelení čestného občianstva obce, ceny obce a ceny starostu obce a uznaniach obce,
d) na budovách, v ktorých má sídlo obecný úrad, resp. iné orgány alebo organizácie obce,
e) na označenie územia, resp. katastrálneho územia obce,
f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
g) na preukazoch poslancov obce, ako aj zamestnancov obce,
h) na rovnošatách dobrovoľného hasičského zboru obce,
i) na označenie vozidiel obce a dobrovoľného hasičského zboru,
j) v záhlaví dokumentov, listín a písomností a tlačovín orgánov obce
k) na reklamných a propagačných materiáloch súvisiacich s prezentáciou obce, jej orgánov a organizácii ňou zriadených.

(3)  Za správne používanie erbu obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť výzvu na odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

(4) Obecné zastupiteľstvo môže určiť všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu obce.

§ 33

Vlajka  obce

 (1) Vlajka obce pozostáva so siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách biela, modrá, žltá, červená, žltá modrá, biela. Vlajka obce je ukončená dvomi zástrihmi do 1/3 jej dĺžky a ukončená je troma cípmi.  Vlajka obce má pomer strán 2:3.

(2) Vyobrazenie vlajky obce tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.

(3) Vlajku obce používa starosta alebo obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie, resp. na miestach na to určených. Výzvu na použitie vlajky obce vydáva starosta alebo ním poverená osoba, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

(4) Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

(5) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a vlajky obce spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (zákon č. 63/1993 Z .z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov ).

(6) Pri používaní a vyvesovaní vlajky obce musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
a) vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
b) na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.

(7) Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

(8) Okrem vlajky obce sa tiež môže požívať
a) znaková vlajka obce (je vlajka, pri ktorej je obsah erbu premietnutý na textil v tvare obdĺžnika, pričom pomer výšky a šírka vlajky je totožný s pomerom výšky a šírky erbu)
b) štandarda obce (má rovnakú podobu ako znaková vlajka, je však olemovaný lemom v obecných farbách)
c) zástava obce (podobne ako vlajka je pruhovaná, ale je pevne pripevnená k žrdi, jej dĺžka v pomere k šírke však môže byť väčšia ako pri vlajke).
d) korúhva v obecných farbách (má rovnaký tvar ako zástava, ale upevnená je na priečnom rahne a vyťahuje sa na stožiar pomocou lanka).
e) kombinovaná korúhva (je podobná ako korúhva v obecných farbách, ale s pridaním motívu znakovej vlajky do rahnovej časti)
f) krátka zástava obce (je pruhovaná a jej výška je trojnásobkom dĺžky, môže byť spevnená so žrďou alebo sa vyťahuje na stožiar ako vlajka).

(10) Obecné zastupiteľstvo môže určiť všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania vlajky obce.

§ 34

Pečať obce

 (1) Pečať obce Štrba  tvorí erb obce s hrubopisom: „OBEC  PRENČOV“.

(2) Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenia štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pri iných podobných príležitostiach alebo slávnostných udalostiach.

(3) Pečať obce uschováva starosta obce.

 § 35

Insígnie obce

 Insígnie obce tvorí ozdobná reťaz s erbom obce. Insígnie obce používa starosta obce pri rôznych slávnostných príležitostiach.  Insígnie obce uchováva starosta obce.

 Druhá časť

Čestné občianstvo, ceny a odmeny
§ 
36

 Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné ocenenia:
a) Čestné občianstvo obce Prenčov
b) Cena obce Prenčov
c) Cena starostu obce Prenčov.

§ 37

Čestné občianstvo obce

(1) Fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Prenčov.

(2) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

(3) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta obce.

(4) Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku oceneného.

(5) Slávnostné odovzdanie listiny ocenenému sa vykoná spravidla na zasadnutí obecného zastupiteľstva alebo pri inej slávnostnej príležitosti. Ocenený sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve mesta zapisuje do kroniky obce.

(6) Výnimočne sa môže čestné občianstvo obce udeliť fyzickej osebe aj po jej smrti – in memoriam.

(7) Podrobnosti pre udeľovaní čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

 § 38

Cena obce Prenčov

(1)  Cena Obce Prenčov sa udeľuje fyzickej osobe alebo právnickej osobe za:
a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
b) činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúry rozvoj obce, jej propagáciu doma i v zahraničí,
c) činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jej občanov.

(2) Návrhy na udelenie ceny obce môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať jeho poslanci, starosta obce, príp. aj obyvatelia obce, ako aj ďalšie osoby. Návrhy musia byť riadne písomne odôvodnené.

(3) Cenu obce tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena do sumy 1000 EUR. K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jej udelení.

(4) Cenu obce slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce.

(5) Cena obce sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, ak je na to výnimočný dôvod, a to po uplynutí 5 rokov po udelení predchádzajúcej ceny.

(6) Výnimočne sa môže cena obce udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takomto prípade sa cena odovzdá spravidla niektorému z rodinných príslušníkov oceneného.

(7) Cena obce sa môže udeliť ročne najviac 5-krát.

§ 39

Cena starostu obce

 (1) Cenu starostu obce udeľuje starosta obce – fyzickým alebo právnickým osobám za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech rozvoja obce.

(2) Cenu starostu obce tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena do sumy 500 EUR. K cene starostu obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jej udelení.

(4)  Cenu starostu obce slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce.

(5)  Cena starostu obce sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, ak je na to výnimočný dôvod.

(6) Výnimočne sa môže cena starostu obce udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takomto prípade sa cena odovzdá spravidla niektorému z rodinným príslušníkov oceneného.

(7) Cena starostu obce sa môže udeliť ročne najviac 5-krát.

Tretia časť

Kronika  obce 

§ 40

 (1) Kronika obce Prenčov sa vedie v úradnom jazyku.

(2) Zápisy do kroniky sa vykonávajú minimálne v ročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského, hospodárskeho, kultúrneho a ďalšieho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

(3) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený kronikár obce, ktorého menuje a odvoláva obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce.

(4) Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje osobitná komisia určená starostom obce.

 

JEDENÁSTA HLAVA

POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

 § 41

 (1) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu a finančnú pomoc.

(2) Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných  povinností pri ochrane pred povodňami.

(3) Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

(4) Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií za pomoci aj dobrovoľného hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

(5) Starosta obce môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

DVANÁSTA HLAVA

 § 42

Spoločné a záverečné ustanovenia

 (1) Tento štatút obce je základnou a najvyššou právnou normou obce Prenčov.

(2) Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia orgánov obce a iné organizačné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

(3) Zmeny a dodatky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných  poslancov obecného zastupiteľstva.

(4) Tento štatút obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Prenčove dňa 28. 3. 2019 uznesením číslo  27/2019

(5)  Dňom účinnosti tohto štatútu mesta sa ruší Štatút  obce Prenčov zo dňa 17.  2. 2011

(6)  Tento štatút obce nadobúda účinnosť dňom 1. 4. 2019

 

Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce

 

 

 

Príloha č. 1 Štatútu obce Prenčov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2  Štatútu  obce  Prenčov