Ďalšie vzdelávanie príslušníkov MRK v obci Prenčov

Rezort  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zastúpený Agentúrou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Operačný program vzdelávanie OPV.

 

Výzva: OPV-2011/3.1/03-SORO

 

Prioritná os: 3 – Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami

Opatrenie:  3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných

rómskych komunít  MRK

 

Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu

Prenčov-Zlepšenie podmienok MRK v obci Prenčov

Programové obdobie  2007 – 2013

 

Názov projektu               

Ďalšie vzdelávanie príslušníkov MRK v obci Prenčov

Žiadateľ: Obec Prenčov

v zastúpení:  Mgr. Aleny Ciglanovej, starostky obce

 

Cieľ projektu    

Zvýšenie vzdelanostnej úrovne dospelého obyvateľstva MRK

v obci Prenčov a spádových obciach, ako aj začlenenie žiakov MRK

do bežného vyučovacieho procesu a zlepšenie ich školskej úspešnosti

Špecifický cieľ projektu               

Zlepšenie situácie detí a mládeže MRK v školskom prostredí, Príprava

pre trh práce dospelých MRK, Zvýšenie odbornosti pedagogických

pracovníkov v oblasti integrácie MRK

 

Časový rámec projektu  10/2012 – 05/2014 (20 mesiacov)

 

Cieľová skupina       

Žiaci základných škôl pochádzajúci z MRK

Príslušníci MRK z Prenčova a spádových obcí

Asistent učiteľa a pedagogický zamestnanci

 

Zloženie projektu 3 aktivity

Aktivita 1.1  Práca s deťmi školského veku

Aktivita 2.1  Vzdelávanie dospelých z MRK

Aktivita 3.1  Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Celkové výdavky 105 648,85,- €

Výška dotácie   100 366,41,- €

 

 

Aktivita 1.1 Práca s deťmi školského veku

Cieľom aktivity  je uľahčiť prístup žiakov z MRK k formálnemu vzdelávaniu

a odstránenie bariér vedúcich k slabej školskej úspešnosti žiakov z MRK

Trvanie aktivity 01. 10. 2012 – 31. 05. 2014

 

Popis    

Odborný pedagogický personál sa venuje začleňovaniu žiakov z MRK do

školského procesu s dôrazom na nové inovatívne aktivity

Súčasťou je aj modernizácia vzdelávacieho vybavenia a motivácia žiakov

z MRK k lepším výsledkom v škole prostredníctvom technického vybavenia

a základných školských pomôcok.

 

Vybavenie         

PC zostava pre obsluhu interaktívnej tabule

PC zostava pre výuku žiakov

Multimediálny projektor

Bezpečnostný USB HDD

Aplikačný softvér

Šijacie stroje pre výuku

Umývačka riadu pre výuku

Chladnička s mrazničkou pre výuku

Elektrický varič s rúrou

Kuchynská linka pre výuku

Kuchynský drez pre výuku

Hrnčiarsky kruh pre voľnočasovú výuku

Vybavenie športovej základne ZŠ

Vybavenie multifunkčného laboratória ZŠ

Fotoaparáty pre audiovizuálnu výučbu

Videokamery pre audiovizuálnu výučbu

Notebooky pre výuku

Výučbový software

Interaktívna tabuľa

Školenia, kurzy Osobnostný rozvoj detí (remeselná činnosť, turistika, tanec, …)

Protipredsudková výchova na školách (tolerancia, bariéry, stereotypy, …)

 

Ped. personál

Ped. pracovníci Asistent učiteľa

Doučovateľ

Výchovný poradca

 

Cieľová skupina               

Deti z MRK, ktoré majú problémy so zvládaním školského učiva, s adaptáciou

v školskom prostredí a s  častým vynechávaním školského vyučovania

Počet    cca 130 žiakov

Vek    6 – 15 rokov

 

Výdavky        

39.300,- € ((z toho neoprávnené 0,- €) samotná aktivita)

26.424,- € ((z toho neoprávnené 0,-  €) zariad./vybav. projektu a did. prostriedky)

 

Aktivita 2.1 Vzdelávanie dospelých z MRK

Cieľom aktivity   je zlepšiť šance MRK na trhu práce, získať sebaistotu pri

komunikácii, lepšie zvládať konfliktné situácie pri komunikácii, vedieť jednať

s rôznymi typmi ľudí, využiť svoje silné stránky, osvojiť si zásady vhodného

domáceho hospodárenia, rekvalifikovať sa na profesie, ktoré sú žiadané

a tým vytvoriť základ pre trvalo udržateľný štandard životnej úrovne a kvality života.

Trvanie aktivity 01. 10. 2012 – 31. 05. 2014

 

Popis    

Náplňou je vzdelávanie v témach

Domácnosť a hospodárenie,

Akreditovaná rekvalifikácia pre mužov – Kuchár

Akreditovaná rekvalifikácia ženy –  Krajčírka  a Výroba darčekových predmetov

Aktivita sa bude realizovať formou prednášok a diskusií s odborníkmi,

interaktívnou formou (s praktickou časťou); využívaná bude práca v skupine,…

Cieľová skupina              

Obyvatelia obce Prenčov a spádových obcí zo sociálne slabých pomerov

Počet   102 ľudí (42 z Prenčova a 60 zo spádových obcí)

Vek 15 – 65 rokov

Výdavky 9.000,- € (z toho neoprávnené 0,- €)

 

Aktivita 3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cieľom aktivity je pripraviť zamestnancov lepšie na prácu s MRK

prostredníctvom získania špecifických zručností a vedomostí

Trvanie aktivity 01. 10. 2012 – 31. 05. 2014

 

Popis    

Aktivita je rozdelená do 3 monoblokov:

1. Asistent učiteľa na ZŠ (úvod do problematiky, komunitné vzdelávanie, …)

2. Obsluha IKT a interaktívnej tabule (zaškolenie pre využívanie technického

vybavenia zakúpeného v rámci projektu)

3. Práca s príslušníkmi MRK (filozofia, diagnostika, spolupráca, legislatíva,…)

Forma   Aktivita sa bude realizovať formou prednášok a diskusií s odborníkmi,

interaktívnou formou (s praktickou časťou), modelové situácie, … Uskutoční

sa skupinovou formou s aktívnou účasťou lektora i príslušníkov MRK (ktorí

sa podielali / podielajú na vzdelávaní)

 

Cieľová skupina             

pedagogický zamestnanci (vých. poradca, doučovateľ, asistent uč., …)

Počet    12

Výdavky  13.400,- € (z toho neoprávnené 0,- €)

 

 

 

 

Logo farebné