Civilná ochrana obyvateľstva

NA STRÁNKE SA PRACUJE …

     Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

     V zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov Obecný úrad v obci Prenčov informuje verejnosť ako sa správať v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.

     Poslaním civilnej ochrany je zabezpečenie ochrany životov, zdravia a majetku obyvateľov počas trvania mimoriadnych situácií. Tieto si vyžadujú neodkladné prijímanie opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní ich následkov. Hlavné úlohy činnosti mesta v oblasti civilnej ochrany, vyplývajúce zo Zamerania činnosti sú rozpracované v dokumente „Plán ochrany obyvateľstva obce Prenčov“ (zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane a jej vykonávacích vyhlášok).

     Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. Dôsledky takýchto mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu alebo jej podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotných poškodení ľudí. I keď jednotlivec pri mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh udalostí, môže vhodnou voľbou sa správania výrazne znížiť dopad jej následkov vo svojom okolí. Našim cieľom je poskytnúť informácie o tom, ako reagovať na vznik mimoriadnej udalosti, čo robiť, keď je ohrozený život a zdravie, alebo ako postupovať, keď je ohrozený majetok.

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA

     Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledujúcich telefónnych číslach tiesňového volania:

 • v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí volajte jednotné číslo tiesňového volania
  112 – Integrovaný záchranný systém
 • v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí volajte
  150 – Hasičský a záchranný zbor
 • v prípade ohrozenia života a zdravia volajte
  155 – Zdravotnú záchrannú službu
 • v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámeni
  158 – Políciu
 • v prípade ohrozenia alebo vzniku mimoriadnej udalosti 045 / 672 62 44 – Obecný úrad v obci Prenčov

 

 

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

MAXIMÁLNA TEPLOTA
2. stupeň
Maximálna teplota vzduchu v rozpätí viac ako 35º C

a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
b) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacích automobiloch,
c) dodržiavať pitný režim.

3. stupeň
Dlhodobé dosahovanie maximálnej teploty vzduchu v rozpätí viac ako 40º C

a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
b) dodržiavať pitný režim,
c) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacích automobiloch,
d) pri pobyte na priamom slnku používať ochranné prostriedky pred priamym slnečným žiarením (pokrývka hlavy, ochranné krémy, slnečné okuliare a pod.)

MINIMÁLNA TEPLOTA
2. stupeň 

Dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu menej ako – 20º C, Silný mráz

a) chrániť sa primerane teplým oblečením a obuvou,
b) chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom,
c) vykonávať primerané opatrenia na ochranu hospodárskych plodín pred prízemnými mrazmi.

3. stupeň
Dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu menej ako – 30º C, Veľmi silný mráz

a) urýchlene vyhľadať teplé miesta (obytné zariadenia),
b) vykonávať primerané opatrenia v poľnohospodárstve na ochranu pred veľmi silnými mrazmi (zateplenie),
c) chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom,

VIETOR
2. stupeň
Výskyt silného vetra, ktorý dosahuje krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť do 25 m/s:

a) nezdržiavať sa voľných plochách,
b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) odložiť z dvorov voľne položené predmety,
e) nepúšťať von deti,
f) zabezpečiť domáce zvieratá,
g) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
h) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi jazdu po otvorených veterných plochách obmedziť,
i) zabezpečiť okná, skleníky, voľne uložené predmety, pozbierať sušiacu sa bielizeň,
j) pri jazde automobilom znížiť rýchlosť jazdy.

3. stupeň
Výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť viac ako 35 m/s:

a) ak to nie je nevyhnutné, nevychádzať z domu,
b) nezdržiavať sa voľných plochách,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) nepúšťať von deti,
e) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi jazdu po otvorených veterných plochách vylúčiť,
f) zabezpečiť stavebné žeriavy.

SNEHOVÉ ZÁVEJE A JAZYKY
2. stupeň
Intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:

a) vybaviť vozidlo zimnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové reťaze, vlečné lano, lopata a pod.),
b) zabezpečiť sa komunikačnými prostriedkami (mobilný telefón, PDA, vysielačka
a pod.) pre prípad núdze.

3. stupeň
Mimoriadne intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:

a) obmedziť pohyb vo vonkajšom prostredí,
b) obmedziť jazdu vozidlom a inými prostriedkami.

 

 

Informácie o zdrojoch ohrozenia

Povodne

     Vychádzajúc z analýzy územia Obce  z hľadiska vzniku možných mimoriadnych udalosti predstavujú povodne významné riziko ohrozenia obyvateľstva a majetku. Povodne však môžu spôsobiť aj náhle prívalové dažde, resp. dlhodobé zrážky, kedy povodňou môže byť postihnutá celá obec.

Zosuvy pôdy

     Ďalším možným zdrojom ohrozenia sú zosuvy pôdy s následkami najmä na majetku. V poslednom období sú tieto výskyty zapríčinené dlhodobými zrážkami.

Víchrice

     Veterné smršte a silné vetry postihujú predovšetkým horské hrebene. Veterné smršte sa však môžu vyskytnúť v závislosti od počasia v ktorejkoľvek lokalite obce Prenčov.

Snehové kalamity

     Vývoj počasia, hlavne v zimnom období vytváraný nadmerným intenzívnym snežením spojený so silným vetrom môže spôsobovať na území obce Prenčov neprejazdnosť štátnej cesty a miestnych komunikácií. Tieto mimoriadne udalosti spôsobujú problémy s dopravou, so zásobovaním obce, prípadne poskytovaním neodkladnej zdravotníckej pomoci.

Zemetrasenia

     Na území obce Prenčov nie sú zmapované aktívne ohniskové zóny alebo makroseizmického pozorovania zemetrasenia. Intenzitu zemetrasenia určujú účinky na ľudí, stavby a zemský povrch. Jej hodnoty závisia od vzdialenosti od epicentra a sú určované sprievodnými javmi zemetrasenia. Tieto sprievodné javy boli empiricky zoradené do skupín a týmto skupinám priradené stupne – najnižšie slabým otrasom, najvyšším otrasom s katastrofálnym následkom. V súčasnosti sa používa Mercaliho – Siebergova stupnica, ktorá má 12 intenzívnych stupňov.

Stupeň

Označenie

M

Prejavy

I.

Nepozorovateľné

Zaznamenávajú len prístroje

II.

Veľmi slabé

Cítia jednotlivci v pokoji, najmä vo vyšších podlažiach

III.

Slabé

2,5

Citeľné v budovách, slabé kývanie zavesených predmetov

IV.

Mierne

3,5

Pozorujú mnohí v budovách a stojacích autách, budí ľudí vŕzgajú dvere a okná, počuť praskanie múrov.

V.

Dosť silné

Cítia všetci v budovách, zvieratá sú nepokojné, okna praskajú, lampy sa viditeľne kývajú. Zriedkavá zmena výdatnosti prameňov. Poškodenie stavieb z nepálených tehál.

VI.

Silné

Pozorovanie aj mimo budov, mnohí sú vystrašení, padajú komíny, nábytok sa hýbe, rozbíjajú sa poháre. Škody sú aj na tehlových budovách, zosuvy pôdy, niekedy zmena výšky spodnej vody.

VII.

Veľmi silné

5,5

Väčšina ľudí vybieha v panike z budov, citeľné v idúcich autách, zvonia veľké zvony. Ojedinelé škody aj na železobetónových budovách, na voľnej hladine sa tvoria vlny

VIII.

Zhubné

6

Všeobecné zdesenia aj u automobilistov. Lámu sa konáre stromov, prevrne sa aj ťažký nábytok. Zničenie ľahkých budov, škody na železobetónových stavbách, padajú pomníky. V pôde niekoľko cm trhliny, rieky menia korytá

IX.

Pustošivé

Panika, značné škody na ŽB budovách a bytovom zariadení. Praská podzemné potrubie, 10 cm trhliny v pôde. Veľké vlny na vode

X.

Ničivé

Veľké škody na budovách, hrádzkach, mostoch, koľajnice sa ohýbajú, cesta sú zvlnené, v pôde trhliny aj 1 m, voda sa vylieva na breh, z jazier a riek.

XI.

Katastrofa

8

Podzemné potrubia, väčšina budov a mostov je zničená. Rozsiahle zmeny v zemskom povrchu. Široké trhliny, posunutia v horizontálnom aj vertikálnom smere.

XII.

Veľká katastrofa

8,5

Všetky ľudské diela sú úplne zničené. Zrýchlenie prevyšuje tiaž. Na povrchu sa tvoria vlny, rútia sa veľké skalné bloky, mení sa vzhľad zemského povrchu.

Informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom území

Povodne

     Vznik mimoriadnej udalosti v dôsledku povodní predstavuje v závislosti od rozsahu povodne predovšetkým riziko veľkých majetkových škôd a v prípade nerešpektovania pokynov orgánov obce, štátnej správy ochrany pred povodňami aj riziko ohrozenia zdravia a života.

Zosuvy pôdy

     Rozsah následkov pri vzniku svahových deformácií nemožno určiť dopredu. Následky vo veľkej miere závisia od miesta vzniku zosuvu, t. j. či je zosuvom ohrozený intravilán alebo extravilán obce. V prípade zosuvov v intraviláne obce, kedy sú potenciálne najčastejšie ohrozené obytné zóny, môže dôjsť k materiálnym škodám na nehnuteľnostiach.

Informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach

Varovanie obyvateľstva

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:

a)  VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ t. j. dvojminútovým kolísavým tónom sirény pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

b) „ OHROZENIA VODOU „ t. j. šesťminútovým stálym tónom sirény pri ohrození ničivými účinkami vody sa varovanie obyvateľstva vykonáva signálom.

Koniec ohrozenia sa vyhlasuje signálom KONIEC OHROZENIA“ t. .j dvojminútovým stálym tónom sirény bez opakovania.

     Varovný signál a signál koniec ohrozenia sa následne doplní hovorovou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov, ktorá by mala obsahovať predovšetkým informácie o čase vzniku a druhu mimoriadnej udalosti, o predpokladanom rozsahu ohrozenia a pokyny pre obyvateľstvo.

Záchranné práce

     V zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany sa v súvislosti so vznikom možnej mimoriadnej udalosti vykonávajú záchranné práce ako činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku ako aj na odsun z ohrozených alebo postihnutých priestorov. Súčasťou záchranných prác sú činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a vytvorenie podmienok na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti. Záchranné práce sa vykonávajú zložkami integrovaného záchranného systému, útvarmi policajného zboru a osobami povolanými na osobné úkony.

      Pre prípad vzniku akejkoľvek mimoriadnej udalosti sa vykonávajú najmä tieto činnosti:

 • varovanie obyvateľstva a vyrozumievanie osôb ohrozených mimoriadnou udalosťou a pri zmenách situácie počas vykonávania záchranných prác,
 • vykonávanie prieskumu a pozorovania na postihnutom území s cieľom vyhľadať postihnuté osoby a vyznačiť životu nebezpečné úseky,
 • vyslobodzovanie postihnutých osôb z trosiek zničených a narušených budov, vrakov dopravných prostriedkov, z horiacich budov a pod.
 • zabezpečenie prívodu vzduchu a vody osobám v zavalených priestoroch,
 • poskytovanie prvej predlekárskej pomoci a neodkladnej zdravotníckej starostlivosti zraneným osobám vrátane odsunu postihnutých do zdravotných zariadení (vykonávajú príslušníci hasičského záchranného zboru a rýchlej lekárskej pomoci),
 • lokalizácia a likvidácia požiarov ohrozujúcich postihnuté osoby a nasadené sily a prostriedky,
 • vykonávanie hygienickej očisty postihnutých osôb,
 • regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov na postihnutom území s dôrazom na zamedzenie vstupu osôb a techniky do ohrozenej oblasti,
 • uzavretie postihnutého územia,
 • odsun nezranených osôb z postihnutého územia,
 • núdzové zásobovanie a ubytovanie osôb, ktoré sú následkom mimoriadnej udalosti bez základných životných potrieb,
 • pozorovanie postihnutého územia,
 • poskytnutie veterinárnej pomoci zvieratám a vykonanie veterinárnej očisty,
 • uvoľňovanie určených cestných komunikácií, vytvorenie priechodov a prejazdov potrebných na vykonanie záchranných prác,
 • zachytávanie ropných produktov na vodných plochách a tokoch,
 • identifikácia, odsun usmrtených osôb,
 • psychologická a duchovná pomoc.

Záchranné práce pri povodniach

     Povodňové záchranné práce sa vykonávajú na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni na povodňou ohrozených územiach a povodňou zaplavených územiach. Okrem uvedených činnosti povodňovými záchrannými prácami sú:

 • hlásna povodňová služba,
 • ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu úrody ohrozenej povodňou,
 • odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia povodňou,
 • provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou zasiahnutá, vrátane výstavby provizórnych mostných objektov a lávok,
 • zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňou,
 • ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a telekomunikačných sietí pred poškodením povodňou,
 • evakuácia,
 • odčerpávanie vody zo zatopených domov, pivníc, studní, verejnej kanalizácie, žúmp a iných objektov,
 • zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňou,
 • odstraňovanie naplavenín z domov a iných objektov, verejných priestranstiev a komunikácií,
 • zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia,
 • iné práce na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia vykonávané na príkaz obce, orgánu ochrany pred povodňami počas III. stupňa povodňovej aktivity alebo na príkaz obvodného úradu v sídle kraja alebo obce podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počas mimoriadnej situácie.Povodňové záchranné práce riadi obec, obvodný úrad v sídle kraja podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

Úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti

     Po vzniku mimoriadnej udalosti a vyhlásení mimoriadnej situácie sa vykonávajú základné úlohy a opatrenia:

 • varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb činných pri riešení mimoriadnych udalosti: – realizuje sa varovnými signálmi uvedenými vyššie,
 • záchranné práce silami a prostriedkami z územia, na ktorom bola vyhlásená mimoriadna situácia: – obec Prenčov, Okresný úrad Banská Štiavnica vedú zoznamy využiteľných síl a prostriedkov pri záchranných prácach v rámci svojho územia,
 • evakuácia: – obec Prenčov a Okresný úrad Banská Štiavnica spracovávajú plány evakuácie v zmysle vyhlášky MV SR č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie v zmysle neskorších predpisov,
 • núdzové ubytovanie a zásobovanie: – obec Prenčov a Okresný úrad Banská Štiavnica majú spracovaný prehľad ubytovacích a stravovacích zariadení využiteľných v prípade mimoriadnej situácie na zabezpečenie núdzového zásobovania a ubytovania, ktorý je súčasťou plánu núdzového zásobovania a ubytovania.