CENNÍK SLUŽIEB

CENNÍK POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V SENIOR PARKU PRENČOV

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby

 

     Tento cenník poskytovaných sociálnych  služieb sa vydáva súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, na základe VZN 3/2018 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytované sociálne služby platného od 1.1.2019. sú stanovené ceny jednotlivých úkonov nasledovne:

                        Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby  

  1. Ubytovanie

 

Izby

Cena na deň

Cena na mesiac

Jednolôžková izby

3,00€ / deň

90,00€ / mesiac

Dvojlôžková izba

1,50€ / deň

45,00 € /mesiac

Príplatok za samostatnú izby

1, 00€/ deň

30,00€ / mesiac

Užívanie spoločných priestorov a vecné plnenie s tým spojené

1, 00€ / deň

30, 00€ / mesiac

                                                                   

Elektrická energia

Byt Denná sadzba Mesačná sadzba
Byt vybavení vlastným elektromerom 0,00€ platí podľa skutočnej spotreby na základe zmluvy s SSE 50,00 €/ mesačne (zálohová platba)
Byt bez vlastného elektromeru 1,20 € / deň 40,00€ / mesačne

 

  1. Úhrada za odborné činnosti
Stupne odkázanosti Výška úhrady na deň Výška úhrady na mesiac
Stupne II., III., IV. 2,00€ / deň 60,00€ / mesiac
Stupeň V. 3,00€ / deň 90,00€ / mesiac
Stupeň VI. 3,30€ / deň 100,00€ / mesiac

 

  1. Stravovanie
Stravná jednotka + režijné náklady 5,37€ / deň
  1. a) Racionálne stravovanie
Stravná jednotka + režijné náklady 5,47€ / deň
  1. b) Diabetické stravovanie
Klienti ZOS a ZPS

Racionálna strava

Stravná jednotka (€) Režijné náklady (€) Celková hodnota stravy(€)
Raňajky 0,58 0 0, 58
Desiata 0,27 0 0,27
Obed 1,01 1,19 2,20
Olovrant 0,58 0 0, 58
Večera 1,04 0,70 1,74
Spolu € 3,48 1,89 5,37
Klienti ZOS a ZPS

Diabetická strava

Stravná jednotka (€) Režijné náklady (€) Celková hodnota stravy(€)
Raňajky DIA 0,58 0 0, 58
Desiata DIA 0,27 0 0,27
Obed DIA 1,01 1,19 2,20
Olovrant DIA 0,58 0 0, 58
Večera DIA 1,04 0,70 1,74
Večera DIA II. 0,10 0 0,10
Spolu € 3,58 1,89 5,47

 

  1. Obslužné činnosti – platí sa podľa počtu jednotlivých činností
Pranie, údržba bielizne 1,00€
Upratovanie 1,00 €

 

  1. Fakultatívne služby – ( napr. nákup potravín, odvoz do kostola,… ) sú zabezpečované na základe individuálneho želania a na náklady klienta podľa cenníka poskytovateľa danej služby.
Sociálny taxík 0,20 €/ za 1 km
Nákup potravín 0,50 €
Prevoz materiálu (krv, nákup liekov..) 2,00 €
Dovoz do kostola v Prenčove na sv. omšu 0,50 €