CENNÍK SLUŽIEB

CENNÍK POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V SENIOR PARKU PRENČOV

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby

     Tento cenník poskytovaných sociálnych  služieb sa vydáva súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, na základe VZN 8/2019 §15 platného od 01. 01. 2021 sú stanovené ceny jednotlivých úkonov nasledovne:

  1. Ubytovanie

izba

Výška úhrady

 Na deň

Príplatok

Na deň

Energie

Jednolôžková izba s  elektromerom

3,50

1,0

50€ /mesiac

Dvojlôžková izba bez elektromera

2,50

0,00

1,30€/deň

Užívanie spoločných priestorov

1,0

0,00

  1. Úhrada za odborné činnosti
Stupne odkázanosti Výška úhrady na deň
Stupne II., III., IV. 2,50€ / deň
Stupeň V. 3,00€ / deň
Stupeň VI. 3,30€ / deň
  1. Stravovanie
Stravná jednotka + režijné náklady 6,28 € / deň
  1. a) Racionálne stravovanie
Stravná jednotka + režijné náklady 6,08 € / deň
  1. b) Diabetické stravovanie
Klienti ZOS a ZPS

Racionálna strava

Stravná jednotka (€) Režijné náklady (€) Celková hodnota stravy(€)
Raňajky 0,82 0,00 0,82
Desiata 0,69 0,00 0,69
Obed 1,60 1,10 2,70
Olovrant 0,46 0,00 0,46
Večera 1,01 0,40 1,41
Spolu € 4,58 1,50 6,08
Klienti ZOS a ZPS

Diabetická strava

Stravná jednotka (€) Režijné náklady (€) Celková hodnota stravy(€)
Raňajky DIA 0,82 0,00 0,82
Desiata DIA 0,69 0,00 0,69
Obed DIA 1,60 1,10 2,70
Olovrant DIA 0,46 0,00 0,46
Večera DIA 1,01 0,40 1,41
Večera DIA II. 0,20 0,00 0,20
Spolu € 4,78 1,50 6,28
  1. Obslužné činnosti – platí sa podľa počtu jednotlivých činností
Pranie a žehlenie, údržba bielizne a bielizne 1,00€
Upratovanie 1,00 €
  1. Fakultatívne služby – ( napr. nákup potravín, odvoz do kostola,… ) sú zabezpečované na základe individuálneho želania a na náklady klienta podľa cenníka poskytovateľa danej služby.
Sociálny taxík 0,20 €/ za 1 km
Nákup potravín 0,50 €
Prevoz materiálu (krv, nákup liekov..) 2,00 €
Dovoz do kostola v Prenčove na sv. omšu 0,50 €

Mesačný poplatok za klienta v jednolôžkovej izbe s racionálnou stravou

Stupeň odkázanosti          

31 dní 30 dní 28 dní

29 dní

II. – IV.

484,00

476,00 460,00

468,00

V.

499,50

491,00 474,00

482,50

VI.

508,80

500,00 482,40

491,20

Maximálny mesačný poplatok za klienta v dvojlôžkovej izbe s racionálnou stravou

Stupeň odkázanosti          

31 dní 30 dní 28 dní

29 dní

II. – IV.

412,30

405,00 390,40

397,70

V.

427,80

420,00 404,40

412,20

VI.

437,10

429,00 412,80

420,90