Archív kategorií: Nezaradené

Zmena harmonogramu zvozu komunálneho odpadu

Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Prenčov od mesiaca JÚN 2020 sa bude konať v nasledovných termínoch – vždy v piatok:
05. 06. 2020
26. 06. 2020
17. 07. 2020
07. 08. 2020
28. 08. 2020
18. 09. 2020
09. 10. 2020
30. 10. 2020
20. 11. 2020
11. 12. 2020 

O jednotlivých termínoch zvozov separovaného obpadu Vás budeme včas informovať vyhlásením v miestnom rozhlase a zaslaním SMS oznamu.

Ako postupovať pri volaniach občanov v súvislosti s koronavírusom a vyhlásenou mimoriadnou situáciou a prijatými opatreniami zo strany štátu?

Ako postupovať pri volaniach občanov v súvislosti s koronavírusom a vyhlásenou mimoriadnou situáciou a prijatými opatreniami zo strany štátu?

 • Pri príjme volaní od občanov s podozrením na výskyt koronavírusu, operátor/operačný dôstojník zabezpečí spracovanie týchto volaní v spolupráci s operátormi Záchrannej zdravotnej služby; operátor krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby zabezpečí vyslanie dedikovaného vozidla na odber vzoriek, postupuje podľa svojich interných predpisov a taktiež informuje územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.
 • Občana, ktorý volá kvôli samotnému koronavírusu a nehlási prípad podozrenia nákazy upozornite, že volá na tiesňovú linku určenú pre stavy tiesne a informujte, že na podávania informácií o koronavíruse slúžia linky Úradu verejného zdravotníctva, linky regionálnych úradov verejného zdravotníctva a taktiež, že ich všeobecný ošetrujúci lekár ich telefonicky usmerní. Informácie získajú aj na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva. Nech skúsia zavolať na 0800 221 234 alebo 0917 222 682 alebo 0917 426 075.
 • Pri opakujúcich sa informatívnych volaniach slušne upozornite volajúceho, že blokuje tiesňovú linku a volá neoprávnene a že nie ste pracovník call centra ani nemáte na starosti informačnú linku a neviete mu kvalifikovane zodpovedať na jeho otázky a naozaj musí zavolať tam, kde sa tematike vo veci ktorej volá, venujú.
 • Občana, ktorý volá a nejde o stav tiesne ani mimoriadnu udalosť a dožaduje sa informácií, ktoré ani nepatria pod gesciu Ministerstva vnútra SR informujte, podľa povahy otázok, napríklad, že:
 • K tomu či musí podstúpiť karanténu, keď prejde cez hranice – nech sa obratí na Úrad verejného zdravotníctva, resp. regionálny úrad verejného zdravotníctva cez ich infolinky. Skúste zavolať na 0800 221 234 alebo 0917 222 682 alebo 0917 426 075.
 • K tomu, či je nejako obmedzené zásobovanie, preprava, doprava cez hranice s inými štátmi, k tomu, že niekto musí niečo previesť, či už ako tovar alebo ako dopravca – nech sa obráti na Ministerstvo hospodárstva SR, resp. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, kde mu budú vedieť poskytnúť informácie, keďže tieto otázky nespadajú do pôsobnosti MV SR. Skúste zavolať na 02/4854 1111  alebo 02/5949 4111.
 • Pri otázkach k výrobe, činnosti výrobných podnikov – nech sa obratí na Ministerstvo hospodárstva SR. Skúste zavolať na 02/4854 1111.   
 • Pri otázkach školských výletov, zájazdov, vyučovania, prerušenia činnosti škôl a obdobne – nech sa obratí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Skúste zavolať na 02/59 374 111.
 • Pri otázkach kultúrnych akcií a návštev kín, divadiel, filharmónií – nech sa obratí na Ministerstvo kultúry SR. Skúste zavolať na 02/2048 2111 alebo 02/2048 2114.
 • Fungovanie taxi služieb, autobusových a železničných dopravcov – nech sa obratí na Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Skúste zavolať na 02/5949 4111.

Všetky vyššie uvedené čísla sú infolinky iných ministerstiev, za ktorých dostupnosť neručíte.

Analogicky pri ďalších otázkach podľa ich povahy je potrebné odporúčať ten rezort, ktorý usudzujete, že problematiku, na ktorú sa občan dopytuje, má v gescii.

MIMORIADNA ZMENA AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s. na základe nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja s platnosťou od 2. apríla 2020 do odvolania mení cestovný poriadok liniek pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na mimoriady režim “COVID-19”, v ktorom budú dopravné služby zo strany dopravcu počas mimoriadnej situácie na uvedených autobusových linkách poskytované v mimoriadne obmedzenom rozsahu.
Aktualizované cestovné poriadky nájdete zverejnená na https://www.sadzv.sk/

Do Banskej Štiavnice z Prenčova pôjdu autobusy v nasledovných časoch:
Prenčov ZŠ                    5.23 h., 6.34 h., 6.52 h., 9.38 h., 13.19 h., 15.13 h., 17.37 h.
Prenčov Jednota            5.21 h., 6.32 h., 9.37 h., 13.17 h., 17.35 h.
Prenčov RD                    5.20 h., 6.30 h., 9.35 h., 13.15 h., 17.34 h.

Na Prenčov z Banskej Štiavnice pôjdu autobusy v nasledovných časoch:
B. Štiavnica MsÚ           8.20 h., 12.10 h., 16.05 h.
B. Štiavnica Drieňová    6.10 h., 8.26 h., 12.16 h., 15.20 h., 16.12 h., 18.35 h
B. Štiavnica križovatka  6.13 h., 6.26 h., 8.30 h., 12.20 h., 14.30 h., 15.25 h., 16.15 h., 18.40 h.

O Z N A M

Obecný úrad v Prenčove bude od pondelka 16. marca 2020 pre verejnosť otvorený s obmedzením.
Prosíme občanov, aby najprv kontaktovali pracovníkov OcÚ telefonicky alebo e-mailom.

Mgr. Alena Ciglanová – starostka obce
starostka@prencov.sk alebo 0903 482 205

Mgr. Dominika Ečeková – odborná referentka
ecekova.ocu@prencov.sk alebo 0911 482 204

Anna Kriegerová – odborná referentka
kriegerova.ocu@prencov.sk alebo 0911 956 491

Lýdia Leleková – odborná referentka

lelekova.ocu@prencov.sk alebo 0911 482 205

alebo na prencov@prencov.sk

Preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu

Obec Prenčov – krízový štáb obce Prenčov žiada občanov, obyvateľov obce Prenčov i chatárov, ktorí do obce docestovali z Bratislavy alebo zo zahraničia, alebo boli v kontakte s takýmito osobami, aby dodržiavali povinnú 14 dňovú karanténu, obmedzili svoj pohyb v obci a zdržiavali sa vo svojich nehnuteľnostiach.

V prípade, že sa nachádzate v domácej karanténe a nemá Vám kto doniesť nákup a pod., kontaktujte Obecný úrad v Prenčove, a to telefonicky na 045 / 672 62 44 alebo pracovníčky KC 0903 612 514 Ivana Trsťanová a 0903 612 415 Monika Chovanová alebo e-mailom na prencov@prencov.sk a pracovníci OcÚ sa o to postarajú.

Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov
platné od pondelka 16. 3. 2020

Všeobecne

Úradné hodiny klientskych centier sa skracujú na čas od 8:00 h do 11:00 h každý pracovný deň.

Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel alebo dokladov, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú. V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu.

     Na úseku dokladov a dopravných evidencií
Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí budú objednaní online prostredníctvom elektronickej služby prioritne je potrebné vykonávať evidenčné úkony, ktoré sú potrebné na používanie vozidiel obyvateľmi a organizáciami. Občania, ktorí sa už v minulosti objednali mimo nových úradných hodín, sa budú musieť znovu objednať na čas Po-Pi od 8.00 do 11.00 h, nakoľko ich objednávky boli zrušené. Zároveň žiadame občanov, aby si vybavovali len úkony nevyhnutne potrebné najmä pre ich pracovnú činnosť, zabezpečovanie životných potrieb a úkony ako napr. vydanie duplikátu tabuľky s evidenčným číslom na nosič na bicykle, zápis ťažného zariadenia, zmena farby vozidla a pod. nechali na neskoršie obdobie. Za nedodržanie lehôt občania nebudú sankcionovaní.

 • Zamestnanci oddelení dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru (ďalej len „zamestnanec oddelenia dokladov“) budú zabezpečovať len prijímanie žiadostí o vydanie:
  • občianskych preukazov pri skončení platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť skončila, pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu. Žiadosti o vydanie občianskych preukazov pre deti do 15 rokov nebudú prijímané vôbec.
  • vodičských preukazov po nadobudnutí vodičského oprávnenia, pri uplynutí časovej platnosti vodičského preukazu a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu.
  • cestovných pasov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.
 • Vyhotovené doklady budú zasielané občanom prostredníctvom pošty bez zvýšenia správneho poplatku, ak to programové vybavenie umožní.
 • Nebude vykonávaná aktivácia certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu – občan má možnosť vykonať aktiváciu prostredníctvom elektronickej služby na to zriadenej;
 • Vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, vydávanie  zbrojných preukazov, zbrojných sprievodných listov je pozastavené.

Na úseku okresných úradov a štátnych archívov

Pre komunikáciu s úradmi využívajte elektronické podania prostredníctvom slovensko.sk – sú podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sa správne poplatky pri využití elektronických služieb znižujú o polovicu, najviac o 70 eur.

Na úhradu správnych poplatkov využívajte mobilnú aplikáciu (https://www.posta.sk/subory/38936/prirucka-pre-mobilnu-aplikaciu-ekolok.pdf) alebo virtuálny eKolkomat (m.ekolky.gov.sk/Login.aspx) 

Odbory okresných úradov budú dočasne akceptovať aj podania realizované prostredníctvom e-mailovej komunikácie bez zaručeného elektronického podpisu, tieto, ale musia byť čo najskôr doplnené aj v papierovej forme alebo prostredníctvom elektronickej služby so zaručeným elektronickým podpisom. Prílohy e-mailových podaní je potrebné naskenovať spolu s potvrdením o zaplatení správneho poplatku (QR kód). E-mailové schránky odborov sú zverejnené.

V prípade, že občan nevyužíva elektronické služby štátu a nemá zriadenú ani e-mailovú schránku, svoje podania môže realizovať prostredníctvom Slovenskej pošty, bez potreby návštevy úradu.

Konzultácie sa vykonávajú spravidla telefonicky alebo prostredníctvom zverejnených e-mailových schránok odborov okresných úradov.

V prípade nevyhnutnosti osobnej konzultácie alebo úkonu je možné dohodnúť si presný čas s konkrétnym úradníkom prostredníctvom zverejnených kontaktov na www.minv.sk

Pri návšteve klientskeho centra striktne dodržuje pokyny supervízora, resp. povereného zamestnanca.

Zakazuje sa vstup rodičov s deťmi do všetkých klientskych pracovísk okrem nevyhnutných úkonov.

Zmeškanie zákonnej lehoty v dôsledku zavedených mimoriadnych opatrení sa nebude považovať za porušenie zákona, občan ani podnikateľ nebude za nedodržanie lehoty sankcionovaný. Lehoty pre podávanie opravných prostriedkov zostávajú v platnosti a ich dodržiavanie sa naďalej vyžaduje.

Nedostavenie sa klienta v stanovenom termíne počas trvania mimoriadnej situácie sa nebude považovať za porušenie povinnosti; náhradný termín je okresný úrad povinný určiť písomne, a to listom, e-mailom alebo zaslaním do elektronickej schránky klienta.

Zatvárajú sa všetky bádateľne štátnych archívov.

Prevencia má význam!

Prevencia ma v týchto dňoch mimoriadne význam. Preto ponúkame (ZMOS) informáciu, ktorá si zaslúži miesto na web stránkach, sociálnych sieťach, ale aj v mestských a obecných rozhlasoch.
Vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike vyzývame obyvateľov, aby dôsledne dodržiavali preventívne opatrenia na spomalenie šírenia vírusu.

1. Znížte v tomto období kontakt s inými osobami na minimum, vyhýbajte sa skupinám osôb, dodržiavajte dôslednú osobnú hygienu a dôkladne si umývajte ruky mydlom.

2. Ak musíte ísť do prostredia s väčším počtom osôb – napríklad nákup potravín, do práce, mestskou hromadnou dopravou, nasaďte si rúško, ktoré zakrýva nos aj ústa.

3. Zbytočne v tomto období nenavštevujte so svojimi deťmi starých rodičov.

4. Ak viete o osamelej osobe, ktorá potrebuje pomoc – telefonicky kontaktujte starostu obce.

5. Ak potrebujete akútne navštíviť svojho obvodného lekára – ozvite sa mu telefonicky.

6. Ľudia, ktorí majú vládou nariadenú karanténu ju musia dodržiavať. Za nedodržanie karantény vám hrozí pokuta 1 659 €.

Na základe usmernenia ústredného krízového štábu Slovenskej republiky, ktoré bolo obci Prenčov doručené dňa 6.3.2020 Vás chceme informovať o opatreniach prijatých na zasadnutí ústredného krízového štábu SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 (koronavírus) :

 1. obmedziť organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vo svojej pôsobnosti
 2. odporučiť právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia
 3. vyzvať zvolávateľa verejného zhromaždenia, aby prijal také opatrenia, ktoré zabránia potencionálnemu šíreniu nového koronavírusu na zhromaždení
 4. informovať svojich zamestnancov, aby dodržiavali pri plnení pracovných úloh preventívne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR uvedené na internetovej stránke: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti so šírením prenosného ochorenia COVID-19 zriadilo špeciálnu rubriku Mimoriadne informácie Covid-19 (Corona), na ktorej priebežne publikuje aktuálne vyhlášky a závažné rozhodnutia.

          Momentálne (13. 03. 2020) je na web stránke Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k zákazu hromadných podujatí, Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k izolácii v domácom prostredí, preventívne opatrenia ústredného krízového štábu, usmernenie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, informácie z prostredia Sociálnej poisťovne a ďalšie informácie úradu verejného zdravotníctva.   

                Spomínaná špeciálna rubrika je k dispozícii na tomto linku https://www.zmos.sk/mimoriadne-info-covid-19-corona.html

Obec Prenčov, 969 73 Prenčov č. 300

ROZHODNUTIE

Starostka obce Prenčov, ako orgán príslušný v zmysle ustanovenia § 6 z. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s rozhodnutím vlády Slovenskej republiky zo dňa 12. marca 2020, ako aj na základe rozhodnutia krízového štábu mesta Banská Štiavnica, vydáva nasledovné preventívne opatrenie v súvislosti so zamedzením šírenia nákazy koronavírusom COVID-19

Obec Prenčov prerušuje prevádzku Základnej školy s materskou školou, vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na 14 dní a to v čase od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 – vrátane

                                                                                        Mgr. Alena Ciglanová
starostka obce

Príloha:
Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.
V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.

   

Voľné 3-izbové nájomné byty

Obec Prenčov oznamuje, že sa uvoľnili nájomné byty v obci Prenčov. Ide o jeden 3-izbový byt s rozlohou 66,71 m2 a jeden 3-izbový byt s rozlohou 64,17 m2.
Záujemca o byt môže svoju žiadosť o pridelenie bytu zaslať spolu s dokladom o príjme za rok 2019 (príjem všetkých spoločne posudzovaných osôb) na adresu obecného úradu: Obec Prenčov, Prenčov 300, 969 73 Prenčov.
V žiadosti je potrebné uviesť aj kontaktnú adresu a telefonický kontakt.

Odpadové hospodárstvo po zmene legislatívy od roku 2019

ZMENY  POPLATKOV  ZA  ULOŽENIE  ODPADOV V ROKU 2019

     Od 1. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („Zákon“) a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov (ďalej „Nariadenie“)

     Pre obec prinášajú obidva právne predpisy podstatné zmeny, ktoré ovplyvnia rozpočet na strane príjmov aj výdavkov.  Zvýhodňujú tie, u ktorých je miera triedenia komunálnych odpadov viac ako 30 %. Zmena spočíva vo výške sadzieb za uloženie jednotlivých druhov komunálnych odpadov a systéme výpočtu poplatku za uloženie ZKO na skládku odpadov.

     Preto apelujeme na vás občanov, aby ste čo v najväčšom množstve triedili odpady vzniknuté vo vašich domácnostiach.

V obci máme prístupné štyri stojiská s označenými kontajnermi na sklo, papier, tetrapaky, jedlé oleje a plasty.  Pokiaľ sa nám spoločnými silami v roku 2019 podarí vyseparovať viac ako 40 % odpadov, z celého množstva odpadu vzniknutého na území obce, budeme ako obec zaradený do nižšej kategórie platenia za odpad vyvezený na skládku odpadov. Pokiaľ sa nám to nepodarí, bude musieť obec pristúpiť k výraznému zdvihnutiu poplatkov za komunálne odpady na osobu a rok, aby sa pokryli náklady obce na zvoz a uloženie odpadu na skládky.

     V roku 2018 sa vyprodukovalo v obci Prenčov 163 ton odpadov, z toho bolo 56,431 ton vyseparovaných zložiek, čo je 34,62 %. (výpočet nájdete nižššie v texte)

     Výpočet poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu od 1.marca 2019 do 31. decembra 2019 na skládku odpadov sa vypočíta podľa tabuľky:

Položka

Úroveň vytriedenia KO v %

Sadzba v eurách za tonu

1

 do   10 %

17 € za tonu

2

10 – 20 %

12 € za tonu

3

20 – 30 %

10 € za tonu

4

30 – 40 %

  8 € za tonu

5

40 – 60 %

  7 € za tonu

 

       Z dôvodu, že Technické služby Banská Štiavnica od 1. januára 2019 výrazne zvýšili poplatky za zvoz, manipuláciu a skládkovanie odpadov, musí obec nájsť rezervy, aby finančne zvládla  vzniknutú situáciu v oblasti odpadového hospodárstva. Preto sa ešte raz obraciame na Vás občanov o súčinnosť pri riešení tejto problematiky. Separujme a trieďme odpady, aby sme znížili náklady obce a tým zabránili rapídnemu zvyšovaniu poplatku za KO na osobu a rok.

 

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
podľa Prílohy č. 2 zákona 329/2018 Z. z.
v obci Prenčov

 

m zložka 1 + m zložka 2 + m zložka 3 + m zložka n
ÚVKO = —————————————————————————————————– x  100 ( % )
mKO

 2850 + 8680 + 570 + 2420 + 870 + 8030 + 511 + 32500
ÚVKO    = ————————————————————— x  100  ( % )
163 001 kg

56 431 kg
34,62 %  =  ———————————— x 100 ( % )
163 001 kg

 

m zložka 1 papier a lepenka      2 850 kg
m zložka 2 sklo      8 680 kg
m zložka 3 kompozitné obaly         570 kg
m zložka 4 elektroodpad      2 420 kg
m zložka 5 drevo iné ako 201137         870 kg
m zložka 6 plasty      8 030 kg
m zložka 7 kovy         511 kg
m zložka 8 biologicky rozložiteľný odpad   32 500 kg

Spolu vytriedených odpadov
56 431 kg

ZKO zmesový komunálny odpad 106 570 kg

Spolu všetkých odpadov
163 001 kg

vypracovala Anna Kriegerová